Новий путівник особовими архівними фондами вчених НАН України

Співробітниками Інституту архівознавства НБУВ підготовлено нове електронне видання – Особові архівні фонди вчених НАН України в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник / НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Інститут архівознавства; авт. та упоряд.: С. В. Старовойт, А. І. Шаповал, Ю. В. Булгаков [та ін.]; редкол.: Л. М. Яременко (відп. ред.) [та ін.]. – Текст. і граф. дані. – Київ, 2017. – 772 с.

ISBN 978-966-02-8359-6 (електронне видання).

До запропонованого науково-довідкового видання включено відомості про 293 особові архівні фонди академіків, членів-кореспондентів та провідних вчених НАН України, що зберігаються у фондах Інституту архівознавства НБУВ і перебувають у вільному доступі для дослідників. Інформацію про фонди та фондоутворювачів подано у вигляді аналітичних довідок, для підготовки яких з метою представлення сучасного складу документів як комплексу джерел наукового та біографічного характеру було залучено понад 40 000 архівних справ. Комплексно подано інформацію про самого фондоутворювача, склад документів його особового фонду, інші місця зберігання документів та коротко бібліографію праць про вченого.

Автори зосередили свою увагу на представленні якомога ширшого кола документів у структурованому вигляді з акцентом на їхню культурну та історичну значимість. Представлено наукові праці різного характеру, документи з діяльності, листування, великий комплекс біографічних та фотодокументів, що в окремих випадках відтворюють життя вченого від найперших років. Інформаційний масив включає документи перших академіків НАН України – Й. Й. Косоногова, М. Ф. Кащенка, М. В. Птухи, О. В. Фоміна; документи низки віце-президентів у різні періоди її діяльності – В. С. Гутирі, Г. М. Савіна, М. П. Семененка, Б. І. Чернишова, А. П. Шпака. Особливий інтерес становлять фонди цілої плеяди засновників наукових шкіл у різних наукових галузях. Безперечно, представлений комплекс архівних джерел у складі особових архівних фондів видатних учених створює підґрунтя для проведення досліджень у галузі просопографії та історії науки в Україні.

Дане наукове видання розраховане на широке коло дослідників у галузі просопографії, історії, архівознавства та джерелознавства.

Видання виставлене на порталі НБУВ для ознайомлення, тобто без можливості вільного скачування.