Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з історії України

На виконання указу Президента України № 17/2016 від 22 січня 2016 року “Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років” Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України запроваджує Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з історії України. Захід проводитиметься щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у науковій роботі.

Порядок проведення заходу регламентується наступним Положенням:

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історії до 100-річчя Української революції (1917 – 1921 роки)

(схвалене рішенням Вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства
ім. М. С. Грушевського НАН України, протокол № 2 від 14 лютого 2017 року)

І. Загальні положення

1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з історії України (далі – Конкурс) проводиться щорічно з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактора формування фахівців нового типу, залучення студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації до участі у науковій роботі.

Конкурс проводиться на виконання указу Президента України № 17/2016 від 22 січня 2016 року «Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917 – 1921 років»

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

Пропаганда досягнень української історичної науки серед молоді; активізація науково-дослідної роботи студентів; прищеплення студентам навичок науково-дослідницької роботи шляхом опрацювання історичних джерел різних типів та видів; виявлення та розвиток обдарованих студентів, сприяння реалізації їх здібностей; актуалізація подій, діячів періоду Української революції, сприйняття Української революції у світі, виявлення та опрацювання джерел, концептуалізація історичного досвіду; поширення знань про український національно-визвольний рух.

1.3. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі іноземці, що навчаються у цих навчальних закладах.

1.4. Конкурс проводиться в один тур.

ІІ. Керівництво Конкурсом

2.1. Засновником Конкурсу є Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

2.2. Контроль за організацією, проведенням та дотриманням вимог цього Положення здійснює Організаційний комітет та Конкурсна комісія, створення яких ініціюється дирекцією Інституту та затверджується рішенням Вченої ради. До складу Конкурсної комісії входять провідні фахівці інституту та можуть залучатися представники інших інститутів НАН України та історики з інших навчальних закладів та установ.

2.3. Організаційно-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України.

ІІІ. Вимоги до наукових робіт

3.1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів (не більше 2 авторів) з актуальних проблем, подій, діячів періоду Української революції, виявлення та опрацювання джерел, рецепція подій Української революції у світовій науковій думці, концептуалізація історичного досвіду; поширення знань про український національно-визвольний рух.

3.2. Наукові роботи оформлюються відповідно до таких вимог:

текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4; обсяг не перевищує 40 тис. знаків без урахування додатків;

робота повинна мати назву і план, список використаної літератури та джерел (обов’язковими елементами вступу є визначення актуальності, мети, завдання, опис використаної методики та зазначено новизну дослідження);

до основного тексту роботи можуть бути додані на розсуд автора Додатки (фото, креслення та ілюстрації).

3.3. Наукові роботи виконуються українською мовою.

3.4. В наукових роботах, що подаються на Конкурс, прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, найменування вищого навчального закладу замінюються шифром (шифр – не більше двох слів).
В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи.

3.5. Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього розділу, галузева конкурсна комісія повертає її авторові.

IV. Порядок проведення Конкурсу та розгляду наукових робіт

4.1. Конкурс оголошується 1 січня кожного навчального року оприлюдненням на сайті Інституту та в інших засобах масової інформації.

4.2. Конкурс триває до 1 листопада поточного року.

4.3. Студенти подають роботи на розгляд Конкурсної комісії, створеної рішенням Вченої ради інституту, а її склад оприлюднений на сайті інституту.

4.4. Конкурсна комісія на своєму засіданні (за наявності не менше 2/3 її складу) на підставі рецензій та відкритого обговорення наукових робіт більшістю голосів приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос голови є вирішальним.

4.5. Авторам кращих наукових робіт конкурсна комісія надсилає запрошення для вручення дипломів та премій до 22 січня наступного року.

V. Відзначення переможців Конкурсу

5.1. Підсумки проведення Конкурсу та перелік переможців, відзначених дипломами та преміями, ухвалюються Конкурсною комісією, результати роботи якої затверджуються рішенням Вченої Ради інституту.

5.2. Для відзначення переможців встановлюються дипломи І- го, ІІ-го та ІІІ-го ступенів та відповідно грошові премії (розмір грошової винагороди кожного року визначається Конкурсною комісією). Робота автора, який нагороджений дипломом І-го ступеня буде опублікована в одному з видань Інституту.

5.2. Наукові керівники, студентські роботи яких стали переможцями, заохочуються спеціальними призами та відзнаками.

VI. Апеляційна комісія. Подання та розгляд апеляцій

6.1. У разі незгоди авторів робіт із результатами конкурсу вони можуть у тижневий термін після оприлюднення результатів на сайті інституту звертатися з письмовою скаргою до Вченої ради інституту.

VII. Фінансування Конкурсу

7.1. Витрати на пересилання робіт поштою на адресу Інституту покладаються на учасників конкурсу.

7.2. Інші витрати на проведення Конкурсу покладаються на організаційний комітет.

Текст Положення у форматі .DOC