“Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Випуск 1: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму. – Київ, 2015. – 264 с.”

Наш Крим = Our Crimea = Bizim Qirimimiz. – Випуск 1: Збірка статей за матеріалами Першої Міжнародної наукової конференції “Крим в історії України”, присвяченої 700-літтю спорудження мечеті хана Узбека в Старому Криму. – Київ, 2015. – 264 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Національний заповідник “Софія Київська”).

Збірка присвячена питанням кримської історії в українському контексті з часів античності до сьогодення. Oсновна частина статей присвячена матеріалам з історії та культури кримських татар, українсько-кримських відносин ранньо-модерного часу, історії півострова часів першої російської окупації Криму 1783–1917 рр. Окрему групу складають публікації писемних та речових джерел з історії Криму та кримознавства.

Книга призначена для істориків, філологів, мистецтвознавців та всіх, хто цікавиться історіє України загалом та Криму зокрема.

ISBN 978-966-02-7694-9.

ЗМІСТ

Крим в історії України (Замість передмови) . . . . . . 5

Г. Папакін (Київ). Джерела кримської історії: до концепції “кримського дипломатарію” . . . . . . 9

Р. Демчук (Київ). “Кримський міф” у контексті імперської парадигми Росії . . . . . . 19

Д. Дудченко (Харків). Про проблему народної релігії у візантійському Херсоні в XII–XIV ст. . . . . . . 34

Т. Олійник (Харків). Середземноморський прототип регулярного планування так званої “Римської” цитаделі Херсонеса Таврійського: школа Гіпподама з Мілету чи римський військовий табір? . . . . . . 38

А. Костенко (Херсон). Рунічний камінь з гори Опук як візуальне джерело з історії Східної Європи . . . . . . 46

М. Кравець (Торонто). Від кочового намету до палацу серед садів: еволюція двору кримських Чинґізидів . . . . . . 54

С. Шевченко (Кіровоград). Північне порубіжжя Золотої Орди ХІV ст. в Побужжі (історіографія виявлення викопних джерел) . . . . . . 65

О. Савченко (Київ). До проблеми “іновірців” та полонених у Кримському ханстві у XVI–XVII ст. . . . . . . 74

о. Ю. Мицик (Київ). Огляд документації “татарського відділу” фонду “Архів коронний у Варшаві” АГАД . . . . . . 84

Я. Пилипчук (Київ). До проблеми залежності Молдавії від Кримського ханства . . . . . . 92

І. Крип’якевич (Львів). “Відвічна вісь” України . . . . . . 103

В. Потульницький (Київ). Крим в історіософії Омеляна Пріцака (порівняльний аналіз американського та пострадянського українського бачень) . . . . . . 109

С. Клопот (Чернігів). Кримське ханство і Гетьманщина наприкінці XVII ст. у концепції М. Устрялова . . . . . . 117

Е. Ванієв (Львів). Правові наслідки анексії Кримського ханства Російською імперією у 1783 р. . . . . . . 125

М. Будзар (Київ). Дворянська садиба як засіб інкорпорації кримських земель до російського імперського простору: 1780-ті – 1910-ті роки . . . . . . 134

В. Левченко (Одеса). Наукові комунікації вчених-істориків Одеси та Криму з кінця ХVІІІ ст. до початку ХХІ ст.: історична ретроспектива доцифрової епохи . . . . . . 144

Г. Левченко (Одеса). Газета “Одесский вестник” (1827–1894) як історичне джерело досліджень з історії Крима . . . . . . 156

О. Песчаний (Київ). Швейцарська колонія в Криму . . . . . . 167

О. Музичко (Одеса). Грузини Криму: історія та сучасність . . . . . . 175

В. Корнієнко (Київ). Декілька епізодів з життя дослідника епіграфічних памʼяток Південної України Василя Латишева: матеріали до біографії . . . . . . 185

М. Максимович (Михайлова-Гора). Спогад про Тавриду. Лист до князя Петра Андрійовича В’яземського. Публікація Д. Гордієнка (Київ) . . . . . . 217

Я. Березняк (Ялта). Вплив земських повітових установ на розвиток садівництва в Криму на початку ХХ ст. . . . . . . 228

М.-О. Кислий (Київ). Усні свідчення як джерело для дослідження дитинства кримських татар у депортації . . . . . . 232

О. Соболєва (Київ). Моделі трансляції елементів традиційної культури кримських татар (за результатами експедиційних досліджень) . . . . . . 236

А. Кавунник (Київ). Кримський напрям ініціативи ЄС “Східне партнерство” . . . . . . 246

Список скорочень . . . . . . 255

Contents . . . . . . 256