“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 16.

Випуск 16. — Миколаїв, 2016. — 232 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІЯ

Бухольц-Срогош К. (Ченстохова, Польща) Сенатори Правобережної України під час Чотирирічного сейму …… 10

Гайдай О. М. (Миколаїв) Українські традиції як засіб національної самоідентифікації у російському суспільстві
кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі родини Харитоненків) …… 18

Добровольська В. А. (Херсон) Основні тенденції формування вищої жіночої освіти Півдня України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття …… 24

Казак О. Г. (Мінськ, Білорусь) Парламентская деятельность депутатов от Подкарпатской Руси (Закарпатья) в свете национально-культурной жизни региона в 1939–1944 гг. …… 31

Коваль Г. П. (Новосафронівка, Миколаївська обл.) Склад Кілійської комунальної ради та її діяльність в галузі міського господарства та торгівлі в 1882–1917 роках …… 36

Комаринська З. М. (Львів) Кость Левицький: від самостійності економічної до незалежності державної …… 44

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Числові коди української державності …… 49

Кухарчук О. С. (Мукачеве) Роль товариства «Просвіта» в становленні української національної свідомості на Закарпатті …… 56

Кучеренко А. А. (Миколаїв) Мовне питання для української спільноти Галичини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. …… 62

Луньова О. К. (Одеса) Об’єкти сфери послуг у контексті практики націоналізації в Українському Подунав’ї: 1940–1941 рр. …… 68

Мальченко О. Є. (Київ) Стилістика гарматного декору гетьманських людвисарів Йосифа та Карпа Балашевичів …… 74

Міронова І. С. (Миколаїв) Німецька колонізація Південної України ХVІІІ-ХІХ ст.: періодизація проблеми …… 81

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Польсько-українські визвольні змагання 1917–1919 рр. …… 88

Смолінський А. (Торунь, Польща) Оцінка економічних змін на Радянській Україні з кінця 1920-х до кінця 1930-х рр. у висновках аналітиків польської військової розвідки та функціонерів польських дипломатичних служб …… 93

Срогош Т. (Ченстохова, Польща) Міжнародно-правові аспекти незалежності України …… 103

Стемпень С. (Перемишель, Польща) Спроби польсько-українського порозуміння середовища, що формувало суспільну думку в Другій Речі Посполитій …… 110

Тріфонова Н. О. (Київ)
Георгій (Юрій) Нарбут та його роль у розбудові незалежної України …… 119

Шановська О. А. (Одеса) Українська інтелігенція проти радянської системи в кінці 1980-х рр.: від інтелектуального опору до масового політичного опозиційного руху …… 126

Шевченко Н. В. (Миколаїв) До історії нотаріату в контексті державотворчих процесів в Україні …… 132

Цецик Я. П. (Рівне) Економіка Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. …… 138

Цимбалюк В. І. (Рівне) Данило Галицький – організатор боротьби проти монголо-татарської навали …… 144

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Балтаєв А. (Ашгабат, Туркменістан) Про деякі самобутні весільні обряди і ритуали Східного Туркменістану …… 151

Боєчко В. Ф. (Черкаси) Формування національно-демократичного табору політичних сил в процесі відродження державності Польщі …… 157

Гетте Г. Л. (Кельн, ФРН), Романенко С. В. (Миколаїв) Народний рух в Росії під проводом Омеляна Івановича Пугачова (близько 1744 – 10.01.1775 р.) …… 165

Громакова Н. Ю. (Ірпінь) Польський громадський рух у контексті реалізації імперських державних проектів: до постановки проблеми …… 171

Ковальчик Р. (Лодзь, Польща) Відомий і невідомий герой. Розповідь про маршала Мішеля Нея і князя полковника Константи Пшебендовського …… 179

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО, ІСТОРІОГРАФІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ

Агафонова Н. В. (Одеса) Якщо половці кумани: аналіз першої літописної згадки про куманів у світлі парадигми «половці-автохтони» …… 190

Земський Ю. С. (Біла Церква), Дуб С. К. (Дніпропетровськ) На службі самодержавства: російська історіографія у формуванні модерної імперської ідеології …… 197

Петрова А. О. (Одеса) Порубіжжя, пограниччя, контактна зона: до питання вивчення теми в українській історіографії …… 205

Петрова Н. О. (Одеса) Біографічний метод у дослідженні процесів формування етнічного складу населення Буджака …… 210

Робак І. Ю. (Харків), Демочко Г. Л. (Харків) Медичне краєзнавство в контексті історії та сучасності …… 215

ХРОНІКА, ОГЛЯДИ, ІНФОРМАЦІЯ

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Розвиток підприємництва в Республіці Польща …… 222

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Що там за горизонтом? …… 225

Документ Копернікус …… 228