“Славістична збірка. – Випуск 1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.). – Київ, 2015. – 396 с.”

Випуск 1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.). – Київ, 2015. – 396 с. (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

Матеріали збірки охоплюють досить широке коло слов’янознавства. Насамперед це публікації, присвячені відомому українському славісту, творцю сучасної української археографії члену-кореспонденту Національної академії наук України Павлу Степановичу Соханю. Значний блок складають публікації джерел, досліджень, присвячених сучасному джерелознавству в сфері слов’янознавства, історіографічні дослідження, матеріали з історія європейського слов’янознавства. Низка статей присвячена актуальним питанням вивчення історії та культури слов’янських країн.

ISBN 978-966-02-7734-2 (серія).
ISBN 978-966-02-7735-9 (вип. 1).

ЗМІСТ

ПАМ’ЯТІ ПАВЛА СОХАНЯ (1926–2013)

О. Марченко (Київ). Внесок Павла Соханя у відродження української археографії: щодо діяльності Археографічної комісії . . . . . . 5

О. Маврін (Київ). Візія Павла Соханя щодо розвитку української археографії . . . . . . 13

Джерела та джерелознавство слов’янської історії

Т. Шевченко (Київ). Етнохороніми українців, білорусів і литовців в єзуїтських джерелах ранньомодерної доби . . . . . . 22

А. Папакін (Київ). Українські архівні документи з історії українсько-болгарських дипломатичних стосунків 1918–1920 рр. . . . . . . 31

С. Шевченко (Кіровоград). Джерела держархіву Кіровоградської області з історії сербської діаспори та українсько-сербських зв’язків дорадянського часу . . . . . . 39

І. Старовойтенко (Київ). Матеріали про Кубань на сторінках української щоденної газети “Рада” (1906–1908 роки): джерельний потенціал . . . . . . 48

І. Ярмошик (Житомир). Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди як етапи військово-політичного становлення українського козацтва . . . . . . 76

Установчі документи Українського наукового інституту у Варшаві (публікація Д. Гордієнка) . . . . . . 108

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ІСТОРІЯ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА

І. Борщак (Париж). Словʼянські студії у Франції (1840–1950) . . . . . . 119

З. Борисюк (Київ). Україна на сторінках “Слов’янського світу”, першого французького слов’янознавчого журналу . . . . . . 134

В. Потульницький (Київ). Проблема спільного минулого слов’янських народів у контексті дискусій між провідними європейськими вченими в першій половині 1930-х років . . . . . . 161

Н. Солонська (Київ). Книжкові виставки як напрям науково-бібліографічної діяльності українського комітету славістів та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005–2014) . . . . . . 167

О. Скороход (Кіровоград). Історія українсько-сербських звʼязків на сторінках “Українського історичного журналу” радянських років . . . . . . 182

Д. Бурім (Київ). Дмитро Дорошенко як історик словʼянських народів і Східної Європи . . . . . . 192

Т. Сидорчук (Київ). Визначний славіст Орест Зілинський та Український науковий інститут Гарвардського університету: науково-видавничі плани та співпраця . . . . . . 204

О. Ковтуненко (Житомир). Польська історична проблематика у працях М. Кареєва (1850–1931 pp.) . . . . . . 216

Т. Ляліна (Кіровоград). Діяльність В. Каразіна в опублікованих матеріалах “Русской старины” . . . . . . 226

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА СЛОВ’ЯН

В. Піскун (Київ). Участь уряду УНР в еміграції у прометеївському русі: політичний, територіальний та індивідуальний виміри . . . . . . 232

R. Kowalczyk (Łódz). Polscy inżynierowie i technicy w życiu gospodarczym Ukrainy w końcu XIX i na początku XX wieku . . . . . . 248

А. Паўлава (Мінськ). Зоаморфныя вобразы-сімвалы беларускай вясельнай абрадавай паэзіі . . . . . . 261

В. Корнієнко (Київ). Розвідка Сави Шевченка про етимологію гідроніму “Інгул” . . . . . . 285

П. Яницька (Київ). Іконопис Білорусі XVII–XVIII ст. як джерело відомостей про матеріально-побутове середовище населення земель Великого князівства Литовського . . . . . . 291

В. Корнієнко (Київ). Дмитро Абрамович та його неопублікована праця з історії української літератури початку XVIII ст. . . . . . . 303

І. Кондратьєв (Чернігів). Служебна шляхта Остерського та Любецького староств Київського воєводства – слов’янський та тюркський складники формування . . . . . . 317

І. Скварцова (Мінск). Тыпалогія слуцкіх паясоў . . . . . . 326

О. Іваненко (Київ). Зв’язки університетів наддніпрянської України з болгарськими науковими центрами (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) . . . . . . 346

О. Песчаний (Київ). Іван Франко і Швейцарія . . . . . . 354

І. Каневська (Київ). Журналістсько-публіцистична діяльність Ольгерда Бочковського на сторінках празького часопису “Slovanský přehled” . . . . . . 362

А. Стародуб (Київ). Варіанти сучасних “реконструкцій” біографії білоруського громадсько-політичного діяча та публіциста Вʼячеслава Богдановича (1878–1939) . . . . . . 369

РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ

Д. Гордієнко (Київ). До української гуманітаристики: Т. П. Усатенко, Епістемологія українознавства: педагогічний контекст, Кіровоград 2014, 128 с. . . . . . . 376

В. Корнієнко (Київ). Нове дослідження з історії культурного життя Одеси ХІХ – початку ХХ ст.: В. В. Левченко, Г.С. Левченко, Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи, Одеса 2015, 360 с. . . . . . . 381

СКОРОЧЕННЯ . . . . . . 384

CONTENTS . . . . . . 385