“Український археографічний щорічник”. — Випуск 1. — Київ, 1992.

Від редакційної колегії …… 5

П. С. Сохань. (Київ). Стан і перспективи розвитку української археографії …… 9

За незалежну українську науку. (Підготував І. Б. Гирич (Київ) М. Грушевський. Перспективи і вимоги української науки. Київська сесія Укр. Науки. 1926 р.) …… 19

1. АРХЕОГРАФІЯ

О. І. Журба, С. В. Абросимова (Дніпропетровськ). Археографічна діяльність Катеринославської ученої архівної комісії …… 34

Л. П. Лаптева (Россия). Профессор университета Св. Владимира Н. Д. Иванишев (1811—1874) и его деятельность в Киевской Археографической комиссии …… 47

Л. А. Дубровіна (Київ). Українська рукописна книга як об’єкт кодикології та камеральної археографії …… 59

2. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. СУМІЖНІ НАУКИ

Ю. А. Мицик (Дніпропетровськ). Джерела з польських архівосховищ до історії України другої половини XVII ст. …… 72

Віктор Остапчук (США). Проблеми і перспективи розвитку української османістики  …… 94

Даріюш Колодзєйчик (РП). Кам’янецький еялет: турецькі джерела до історії Поділля 1672—1699 років .….. 113

Євген Зиблікееич (США). Одіссея архівної спадщини Вячеслава Липинського (Відень — Райхенау — Берлін — Баден — Філадельфія)  …… 119

Іван Коровицький (США). Архів Вячеслава Липинського  …… 124

О. Я. Мацюк (Львів). Італійський папір в Давній Русі та в Україні в XIII—XVI ст.  …… 129

Ю. Ю. Мариновський (Черкаси). Герби міста Черкас: спроба узагальнення виявлених джерел .….. 134

А. Л. Перковський (Київ). Про чисельність населення м. Києва на початку XVIII ст. Джерела до історичної демографії України .….. 144

М. Г. Крикун (Львів). Повітовий устрій Подільського воєводства в XV—XVI ст. Перспективи джерелознавства історичної географії України .….. 157

Н. М. Підзорна, С. М. Плохій (Дніпропетровськ). Джерела з історії німецьких колоній Півдня України (кінець XVIII — початок XIX ст. .….. 179

С. І. Білокінь (Київ). Матеріали з історії мистецтвознавства в архіві В. Л. Модзалевського. (Етюд з мистецтвознавчого джерелознавства) .….. 186

В. С. Александрович (Львів). Архівні матеріали до російського епізоду в біографії львівською маляра вірменського походження Симона Богушовича .….. 211

Я. Р. Дашкевич (Львів). Берлін, квітень 1791 р. Місія В. В. Капніста, її передісторія та історія .….. 220

З виступів на І Конгресі Міжнародної асоціації україністів

М. П. Ковальський (Дніпропетровськ). Актуальні проблеми джерелознавства історії України XVI—XVII ст. .….. 261

Г. К. Швидько (Дніпропетровськ). Джерела з історії Гетьманщини .….. 274

Марко Антонович (Канада). Спомини Ип. Мйодушевського про Володимира Антоновича і Тадея Рильського .….. 278

Богдан Боцюрків (Канада). Проблеми досліджень історії релігії та церкви в Україні у міжвоєнний період: джерела та їх опрацювання .….. 285

Естер Ойтозі (Угорщина). Доля українських стародруків у Східній та Північно-Східній Угорщині .….. 295

3. ПУБЛІКАЦІЇ

О. В. Русіна (Київ). До питання про земельні володіння Києво-Печерського монастиря на Лівобережжі (за актами XVI—XVII ст.) .….. 300

Омелян Пріцак (США; Київ). Один чи два договори Пилипа Орлика з Туреччиною на початку другого десятиліття вісімнадцятого століття .….. 307

С. М. Кіржаев (Київ). Біля джерел української Академії наук у Києві (Сторінки щоденника В. І. Вернадського 1918 р.) .….. 321

І. Б. Гирич, С. М. Кіржаев (Київ). До історії Всеукраїнської Академії наук. Михайло Грушевський і Агатангел Кримський (3 приводу «Осібної гадки академіка М. Грушевського до протоколу спільного зібрання УАН від 17 жовтня 1927 року») .….. 332

В. І. Ульяновський (Київ), С. В. Абросимова (Дніпропетровськ). Листи Я. П. Новицького до Д. І. Яворницького …… 352

М. Ю. Мухіна (Київ). Галревком і галичани. До питання про місце інтелігенції в суспільному житті України. 1920—1930 рр. .….. 383

І. І. Сварник (Львів). Маловідомі сторінки з історії «золотого вересня» .….. 401

4. БІБЛІОГРАФІЯ. КРИТИКА. ІНФОРМАЦІЯ

Р. В. Майборода, В. С. Шандра (Київ). Покажчики змісту архівознавчих та археографічних видань .….. 418

Олена Несіна (США). Український дослідний і документаційний центр у Нью-Йорку .….. 437

Аркадій Жуковський (Франція). Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі .….. 439

І. Б. Гирич, М. Ю. Стеценко, В. С. Шандра (Київ). Документальні видання та публікації пам’яток історичної думки України (1985—1990) .….. 442

Видання Археографічної комісії АН України та інших інституцій за її участю 1989—1991 рр. .….. 451

Г. В. Боряк, О. В Тодійчук (Київ). Хроніка діяльності Археографічної комісії та Інституту української археографії АН України. 1987—1990 рр. .….. 454

Summaries …… 458