“Український археографічний щорічник”. — Випуск 21/22. — Том 24/25. — Київ, 2018

1. АРХЕОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Іван Синяк. Присяжний список найманого війська Гетьманщини 1718 року як історичне джерело …… 9

Світлана Потапенко. Матеріали фондів Відділу рукописів Російської національної бібліотеки (м. Санкт-Петербург) до історії Слобідської України кінця XVIII – початку ХХ століть: загальний огляд …… 18

Наталія Черкаська. Документи Дубенського архіву Любомирських з колекції Київського відділу російського військово-історичного товариства …… 31

Олександр Музичко. Особові фонди південноукраїнських істориків як джерело дослідження історіографічного процесу на території Південної України другої половини ХІХ – 20-х років ХХ століття …… 67

Валентин Кавунник. Реконструкція й інформаційний потенціал архівів міністерств закордонних та внутрішніх справ УНр (1918–1921) …… 81

Дмитро Бурім, Юрій Черченко. Огляд документів фонду Євгена Коновальця в Архіві Осередку української культури і освіти у Вінніпезі …… 101

Ірина Преловська. Особові справи діячів Української автокефальної православної церкви: збереженість, актуалізація та інформаційний потенціал: (На матеріалах фонду № 3984 ЦДАВО України, м. Київ) …… 119

Володимир Ковальчук. Основні виконавчі документи УПА та запілля …… 135

2. ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІОГРАФІЇ

Галина Сварник. Виступи Ярослава Дашкевича на Археографічній нараді 1988 року …… 151

Ярослав Дашкевич. Стан і завдання української археографії: виступ на республіканській нараді 6 грудня 1988 р., Київ …… 158

Коментарі (Галина Сварник) …… 167

Додатки …… 172

Ярослав Федорук. Василь Дубровський – дослідник відносин Богдана Хмельницького з Османською імперією і Кримським ханством …… 180

Василь Дубровський. Богдан Хмельницький і Туреччина: (З приводу статей проф. Я. Рипки) …… 193

Коментарі (Ярослав Федорук) …… 253

3. СФРАГІСТИКА

Ігор Ситий. З історії сфрагістики Лівобережної України (Друга половина XVIII – перша чверть ХХ століття) …… 263

Ірина Скочиляс. Печатки порохницького деканату Перемишльської греко-католицької єпархії кінця XVIII – початку ХХ століть …… 273

Лідія Сухих. Про сфрагістичну і нумізматичну колекції Вадима Модзалевського …… 288

4. ІСТОРИЧНІ СТАТТІ

Іван Дивний. Кілька зауважень до початкової історії Києво-Кирилівської церкви: (спроба інтерпретації джерел) …… 301

Назар Білецький. Зміст титулів “князь” і “княжа” в руських актах XIV – початку XVII століть …… 340

Надія Кравченко. Мисливство ранньомодерного часу в світлі Литовських статутів …… 352

Андрій Заяць. Війти у волинських містах XVI – першої половини XVII століть …… 369

Марина Кравець, Віра Ченцова. Султан відповідає козакам: До історії двох грамот Мегмеда IV до Богдана Хмельницького (1650–1651) …… 397

Тетяна Котенко. Академік Ізмаїл Срезневський про переклад Пилипом Морачевським книг Нового Завіту українською літературною мовою середини ХІХ століття …… 440

Олена Бачинська. Сезонне відхідництво на Південь України та його вплив на повсякденне життя козаків Наддніпрянської України наприкінці ХІХ століття (За спостереженнями парафіяльних священиків) …… 458

Валентина Піскун. Дипломат Юрій Коцюбинський: світло і тіні радянського більшовизму …… 464

Георгій Папакін. Внесок М. П. Василенка в розвиток археографії та архівної справи в Україні …… 482

Володимир Потульницький. Проблема українсько-російського співіснування в українській політичній думці міжвоєнної доби (1918–1939) …… 491

Таїса Сидорчук. Павло Скоропадський та Омелян Пріцак: до історії взаємостосунків та співпраці …… 525

Анатолій Синило. Музейні збірки Мінська у Картотеці власності мистецьких об’єктів (1945–1952) Мюнхенського центрального збірного пункту …… 539

5. ДЖЕРЕЛА

В’ячеслав Корнієнко. Автограф-графіті княжого мечника Сави у Софії Київській …… 621

о. Назар Заторський. Елементи “Послання Мисаїла” в “Посланні митрополита Йосифа до Папи Олександра VI” …… 625

Володимир Кравченко. Документи кінця ХVІ – початку ХVІІ століть до історії волинського містечка Литовежа і його замку …… 653

Микола Крикун. Документи про надання пустині Умань у власність Валентію Александрові Калиновському 1609 року …… 698

Олександр Алмазов. Відписка боярина Василя Голіцина про Коломацьку раду 1687 року …… 713

Володимир Пришляк. Гетьманські універсали Данила Апостола у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького …… 722

о. Юрій Мицик. Незнані документи до біографії Григорія Граб’янки …… 733

Ольга Гураль. Листи Людмили Старицької до батьків (1880-ті – початок 1890-х років) …… 746

Інна Тарасенко. Невідомі листи Михайла Гаврилка до Андрія Жука (1910–1912) …… 770

Віталій Тельвак. Листи Михайла Грушевського до Михайла Сперанського (1924–1928) …… 787

Тетяна Радієвська, Тетяна Себта, Світлана Сорокіна. Документи свідчать: вивезення на захід збірок Крайового музею до- і ранньої історії в Києві у 1943–1945 роках …… 799

Тамара Демченко, Світлана Іваницька. Історія створення “Української малої енциклопедії” у листуванні Євгена Онацького і Романа Бжеського (1957–1968) …… 861

6. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Андрій Стародуб. “Джерела” та “витоки” автокефалії Православної церкви в Польщі [Andrzej Borkowski, archimandryt. Między Konstantynopolem a Moskwą. Źródła greckie do autokefalii Kościoła prawosławnego w Rzeczypospolitej (1919–1927). – Białostok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2015. – 252 s.] …… 897

Вікторія Сергієнко. Підгайці та Підгаєччина. Науково-краєзнавчий збірник / Упоряд. Степан Колодницький. – Тернопіль: Астон, 2017. – Вип. 2. – 800 с. …… 904

Олександр Музичко. Крупницький Б. Зі спогадів історика / Упоряд., вст. стаття, ком. Д. Гордієнка / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2017. – 144 с. …… 907

Всеволод Наулко. Потульницький В. Корона та ціна. Історіософія династичної історії Центрально-Східної Європи IX–XVIII століть. – Львів: Видавничий дім “Наутілус”, 2018. – 304 с.; іл. …… 911

Ігор Гирич. Наукове товариство імені Шевченка: Енциклопедія / Відп. ред. О. Купчинський. – Львів, 2012. – Т. І: А–Бібл. – 600 с.; Львів, 2014. – Т. 2: Бібл–Вес. – 616 с.; Львів, 2016. – Т. 3: Вес–Глин. – 620 с. …… 917

Ігор Гирич. Єфремов Сергій. Personalia: Публіцистика 1899–1917 років (“Значуші Інші”: статті, посвяти, сильветки, некрологи, рецензії, полеміка): в 2 т. – Т. 1 / Упоряд. С. Г. Іваницька. – Запоріжжя; Херсон: Грінь Д. С., 2016. – 468 с. …… 921

7. MISCELLANEA

Московський “Часовник” Івана Федорова та Петра Мстиславця 1565 року із зібрання Музею історії міста Києва (Тетяна Люта) …… 929

До історії магдебурзького права у містечку Трипілля в XVI столітті (Наталя Білоус) …… 932

Родовід українських шляхтичів Дяковських з Поділля 1696 р. (о. Юрій Мицик) …… 937

Лист-клопотання М. Костомарова до міністра народної освіти, графа Д. Толстого про дозвіл студіювати архівні матеріали з “Истории Пугачевского бунта” та офіційна відповідь (До життєпису кабінетного вченого початку 1870-х років) (Олексій Ясь) …… 943

До листування Федора Вовка з Іваном Франком (Валерій Старков) …… 947

Любомир-Роман Іванович Винар (1932–2017) (Ігор Гирич) …… 950

Осип Степанович Зінкевич (1925–2017) (Ігор Гирич) …… 961

Віктор Кирилович Чумаченко (1956–2017) (Микола Кучеренко, Микола Сергієнко) …… 968