“Український археографічний щорічник”. — Випуск 10/11. — Том 13/14.— Київ, 2006.

Павлові Степановичу Соханю – 80 (Дмитро Бурім, Олександр Маврін) …… 7

1. АРХЕОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Володимир Кравченко. Книга Литовської метрики № 561: історія створення, зберігання й публікації списків …… 17

Ірина Преловська. Дослідження джерел з історії Української автокефальної православної церкви 1920-х – 1930-х років: досягнення і перспективи …… 51

Володимир Ковальчук. Класифікація документів мережі ОУН(б) і запілля УПА на Волині та Поліссі у роки Другої світової війни …… 73

о. Олег Гірник. Архів Гавриїла Костельника …… 83

2. ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІОГРАФІЇ

Ярослав Федорук. Невідома стаття Івана Крип’якевича про українсько-турецькі взаємини 1648–1657 років …… 101

Іван Крип’якевич. Турецька політика Б. Хмельницького (Матеріали) …… 111

Иван Крипякевич. Турецкая политика Богдана Хмельницкого …… 161

Коментарі (Ярослав Федорук) …… 180

3. ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ, КАРТОГРАФІЯ, БІБЛІОГРАФІЯ

Володимир Ленченко. Рукописні плани міст і фортець Південної України та Криму XVII–XVIII століть …… 199

Ігор Скочиляс. Язловецьке намісництво на Західному Поділлі у XVII – першій половині XVIII століть: територіальний “родовід” та парафіяльна мережа: (Історико-географічний аспект) …… 222

Світлана Панькова, Галина Шевчук. “За сто літ”: Покажчик змісту …… 240

4. ІСТОРИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Зенон Когут. Переяславська угода тa ідея споконвічних прав України в політичній та історичній думці Гетьманщини …… 291

Ігор Синяк. Похідна Військова канцелярія Коша Нової Січі …… 298

Володимир Потульницький. Історіософія Гердера як синтез раціоналізму і пієтизму та її вплив на українську і російську історіографію …… 309

Володимир Маслійчук. Ілля Іванович Квітка – малознаний історик кінця ХVIII – початку ХІХ століття …… 318

Олексій Ясь. “История Малой России” Д. Бантиша-Каменського у світлі дослідницького інструментарію …… 343

Віктор Дудко. Стаття Івана Лашнюкова “Об отношениях галицких русинов к соседям” (1862): атрибуція, проблематика, контексти …… 362

Андрій Портнов. Студіум православного богослов’я Варшавського університету (1925–1939) …… 386

Олександр Кучерук. Микола Битинський – геральдист, історик, митець …… 398

5. ПУБЛІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ

Володимир Александрович. Інвентар Степанського Михайлівського монастиря 1627 року …… 423

Тетяна Яковлева. Московські статті гетьмана Івана Мазепи ……………………….. 450

Валентина Шандра. До історії одного адміністративно-територіального проекту кінця 1880-х років …… 458

Валерій Старков. Листи Митрофана та Уляни Дикаревих до Михайла Грушевського …… 471

Інна Старовойтенко. Листи Василя Доманицького до Миколи Аркаса (1907–1908 роки) …… 515

Ольга Мельник. Листи Леопольда Будая як джерело до вивчення науково-організаційної та видавничої діяльності Михайла Грушевського (1907–1912) …… 593

Всеволод Наулко. Листи Любора Нідерле до Михайла Грушевського …… 631

Надія Миронець. Листи Федора Матушевського до Євгена Чикаленка (1917 рік) …… 640

Варвара Шульга. Листування Вадима Модзалевського з Михайлом Грушевським у справі видання Щоденника Якова Марковича …… 675

Андрій Садов. М. С. Грушевський і Комітет Незалежної України за матеріалами родинного фонду Грушевських (ЦДІАК, ф. 1235) …… 697

Юрій Черченко. Листи Омеляна Сеника до Євгена Коновальця (листопад – грудень 1932 року) …… 725

о. Юрій Мицик. Останні листи генерала Всеволода Петріва (1947–1948 роки) …… 733

6. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Володимир Маслійчук. Обговорення: “Архівні ландшафти – історична наука в пострадянський час” на сторінках “Jahrbücher für Geschichte Osteuropas” (2003. – Vol. 51. – № 1. – S. 35–89) …… 775

Галина Сварник. Листування Михайла Грушевського: Видавничі позитиви і негативи …… 779

Олена Русина. Купчинський О. Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини XIV століть: Дослідження. Тексти. – Львів, 2004. – 1286 с. …… 790

Cвітлана Абросимова. Дослідник ранньої історії Русі: [Рец. на: Портнов А. Володимир Пархоменко: Дослідник ранньої історії Русі. – Львів: Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАН України, 2003. – 78 с.] …… 793

Ірина Скочиляс. Андрій Ґречило. Герби та прапори міст і сіл України. – Львів: Друкарські куншти, 2004. – Ч. 1. – 120+ХLIV с. …… 796

Ігор Гирич. Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. – К.: Критика, 2005. – Т. І: 1841–1850 / Упоряд., комент. О. Федорук; підгот. текстів О. Федорука, Н. Хохлової; відп. ред. С. Захаркін. – 648 с. …… 799

Ігор Гирич. Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука / Упор. М. Дядюк. – Відп. ред. серії “Епістолярій” Л. Головата; НАН України. ЛНБ ім. В. Стефаника. – Львів, 2004. – 156 с.; іл. …… 803

Наталія Білоус. Na pograniczu kultur, języków i tradycji. Prace ofiarowane Profesorowi Doktorowi habilitowanemu Ryszardowi Szczygłowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin / Pod red. Marka Mądzika, Adama A. Witusika. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004. – 289 s. …… 806

Тетяна Люта. Вавричин М., Дашкевич Я., Кришталович У. Україна на стародавніх картах. Кінець XV перша половина XVII ст. – К.: ДНВП “Картографія”, 2004. – 207 с., 83 репрод. карт. – Серія “Пам’ятки картографії України” (продовження серії, започаткованої В. Кордтом у 1899 р.) …… 816

Андрій Ґречило. Галина Сварник. Архівні та рукописні збірки Наукового Товариства ім. Шевченка в Національній бібліотеці у Варшаві: Каталог-інформатор. – Варшава; Львів; Нью-Йорк: Український архів і НТШ, 2005. – 352 с. …… 824

Ірина Преловська. Олександр Ігнатуша. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст) – Запоріжжя: Полиграф, 2004. – 440 с. …… 827

7. MISCELLANEA

Запорожці-засланці на Прісногорьківській укріпленій лінії в Сибіру 1770 року (Володимир Мільчев) …… 835

Дві нотатки про Павла Грабовського (Віктор Дудко) …… 839

Українське питання у пресі центральних держав від початку Першої світової війни до “літнього наступу” 1915 року (Олексій Кураєв) …… 844

До історії зв’язків галицьких дослідників з ВУАН у 1920-х роках (Тетяна Гошко) …… 849

Два документи про рятування Свято-Микільського собору на Печерську у 1927 році (Ірина Преловська) …… 852

Будинок Кістяківських у Боярці (Микола Кучеренко) …… 856

Юрій Анатолійович Киричук (1956–2002) …… 860

Марко Дмитрович Антонович (1916–2005) …… 863

Іван Федорович Курас (1939–2005) …… 866

Олег Миколайович Романів (1928–2005) …… 871

Мирослав Олександрович Мороз (1923–2006) …… 873

Ковальський Микола Павлович (1929–2006) …… 875

Відомості про авторів …… 879