“Український археографічний щорічник”. — Випуск 12. — Том 15. — Київ, 2007.

1. АРХЕОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Конрад Бобятинський. Невідомі джерела з історії військових дій у період війни Речі Посполитої з Московією на території Великого князівства Литовського у 1654–1655 роках …… 7

Юрій Черченко. Архів ОУН у Києві …… 25

Володимир Ковальчук. Інформаційна цінність документів низових структур мережі ОУН(б) і запілля УПА …… 32

Ірина Матяш. Архівна та рукописна україніка в Канаді …… 37

Ернест Гийдел. Гарвардська архівна україніка: маловідомі матеріали …… 83

2. ГЕРАЛЬДИКА, СФРАГІСТИКА

Ірина Скочиляс. Функціонування парафіяльних штемпелів у Перемишльській єпархії: місця виготовлення, їхня вартість та причини заміни …… 91

Андрій Ґречило. Проекти герба та печатки Української Держави Павла Скоропадського …… 99

3. ІСТОРИЧНІ СТАТТІ

Інна Тарасенко. Творчість хроніста ХVІІ століття Самуеля Твардовського в історіографії …… 109

Володимир Маслійчук. Ставлення до жінки в Острогозькій провінції 60-х–70-х років ХVІІІ століття (за матеріалами фонду 1807 Центрального державного історичного архіву України в місті Києві) …… 128

Вадим Ададуров. Призначення Наполеном І “Імперського комісара-організатора у провінціях Поділля, Волинь та Україна” і діяльність на цій посаді графа Тадеуша Морського …… 154

Віктор Дудко. Запис про Тараса Шевченка у щоденнику Олени Штакеншнейдер: проблеми коментування …… 176

Наталія Черкаська. Польська шляхта на Правобережній Україні початку ХХ століття: національна ідея чи крайова ідеологія? …… 186

Ігор Ткаченко. Михайло Грушевський і цензура (1901–1914 роки) …… 207

Михайло Ковальчук. Український національний рух у квітні 1917 року …… 215

Василь Ульяновський. Національне питання в Університеті Св. Володимира в 1917–1918 роках: спроба відкриття кафедри історії України …… 224

Володимир Потульницький. Німці і німецьке питання в українській історико-політичній науці (1918–1939) …… 247

Ярослав Федорук. Книгозбірні та архіви Дмитра Дорошенка: слідами одного інскрипту В’ячеслава Липинського …… 271

Тетяна Себта. Українська частка Східної бібліотеки Розенберга (1941–1945) …… 299

4. ПУБЛІКАЦІЇ ДЖЕРЕЛ

Володимир Кравченко. Реєстри книг Володимирського ґродського суду 1621–1647 років …… 321

Тетяна Таірова-Яковлева. Листування запорожців з Іваном Мазепою восени 1708 року …… 385

Валентина Шандра. Законодавче врегулювання тексту присяги (початок ХVІІІ – середина ХІХ століть): формула присяги …… 389

Тетяна Кузик. Перехід жителів слободи Данилівки у підданство Війська Запорозького Низового …… 403

Валерій Старков. Листи Федора Вовка до Митрофана Дикарева …… 421

Інна Заболотна. Гімназійний щоденник Івана Крип’якевича (1903–1904) …… 433

Надія Миронець. Листи В’ячеслава Липинського до Євгена Чикаленка (1909–1918) …… 489

Ольга Кирієнко. Перші хвилини української революції у спогадах Людмили Старицької-Черняхівської …… 517

Інна Старовойтенко. Листування Євгена Чикаленка з Олександром Олесем …… 534

Надія Миронець. Листи Володимира Винниченка до Юрія Тищенка (Сірого) (1919–1920 роки) …… 571

Ольга Мельник. Щоденник Юрія Тищенка (Сірого) (1919–1924) …… 591

о. Юрій Мицик. Листи Андрія Чайковського до Івана Огієнка (1925–1927) …… 684

Андрій Смирнов. Неопублікований декрет митрополита Діонисія (Валединського) від 24 грудня 1941 року …… 717

5. РЕЦЕНЗІЇ, ОГЛЯДИ

Андрій Фелонюк. Долинська Мар’яна. Історична топографія Львова ХІV–ХІХ ст. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – 356 с. …… 725

о. Юрій Мицик. Полное собрание русских летописей. – СПб.: Изд-во “Дмитрий Буланин”, 2003. – Т. 40:
Густынская летопись. – 202 с. …… 736

Ярослав Федорук. Велике князівство Литовське у європейській політиці другої половини 50-х років XVII століття (Kotljarchuk Andrej. In the Shadows of Poland and Russia. The Great Duchy of Lithuania
and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. – Södertöns högskola, 2006. – 347 p.) …… 739

Ольга Тодійчук. Нове видання копії “Щоденника” Осипа Бодянського (Бодянский О. М. Дневник. 1852–1857 / Предисл., подгот. текста, коммен. Т. А. Медовичевой. –М.: Жизнь и мысль, 2006. – 336 с.) …… 758

Ігор Гирич. Шаповал Ю., Верба І. Михайло Грушевський. – К.: Альтернативи, 2005. – 352 с.; Новацький Р., Тельвак Вікторія, Тельвак Віталій. Біографічні нариси видатних представників європейської культури. Михайло Грушевський (1866–1934) // Нариси та монографії, ч. 198. – Ополє: Політехніка Опольська, 2007. – 375 с. …… 774

Олексій Ясь. Михайло Грушевський у колі родинного середовища (Кучеренко М. О., Панькова С. М., Шевчук Г. В. Я був їх старший син… (Рід Михайла Грушевського) / Наук. ред. Л. Винар; відп. за випуск Т. Хоменко. – К.: Вид-во “Кий”, 2006. – 662 с.) …… 780

Олексій Ясь. Історіографія в контексті дисциплінарних традицій та персональних вимірів (Попова Т. Н. Историография в лицах, проблемах, дисциплинах. Из истории Новороссийского университета. К 75-летию
исторического факультета. – Одесса: Астропринт, 2007. – 536 с.) …… 785

Іван Сварник. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie. Przewodnik po zasobie archiwalnym. – Warszawa, 2005 …… 792

Олена Шевченко. Терентьєва Наталія. Таємне грецьке товариство “Філікі Етерія”: Організаційний та політико-ідеологічний центр підготовки грецької революції 1821–1829 рр. – К.: Інститут історії України НАН України, 2005. – 352 с. …… 800

Володимир Маслійчук. Острась Е. С. Врожайність зернових культур, хлібні ціни та забезпечення населення хлібом в Лівобережній Україні в другій половині XVIII cт. – Донецьк: Донецький національний
університет, 2003. – 80 с. …… 804

6. MISCELLANEA

Унікальне джерельне свідчення про виконання олов’яної труни Миколая Сенявського (1636) (Володимир Александрович) …… 813

Опис регламенту печаток греко-католицьких монастирів на Правобережжі в кінці XVIII століття (Віталій Перкун) …… 816

Твори Михайла Коцюбинського у російських перекладах 1900-х років: джерелознавчі уваги (Віктор Дудко) …… 818

Спадщина Марка Вовчка на Кавказі (Галина Бурлака) …… 823

Літні вакації Михайла Грушевського у Криворівні (Світлана Панькова) …… 826

До біографії М. В. Левченка: лист до С. М. Насонова від 25 серпня 1918 року (Дмитро Гордієнко) …… 833

Епізод із педагогічної діяльності Івана Крип’якевича в польській XІІ гімназії ім. Щепановського в 1928 році (Неля Клименко) …… 835

Сигнальний примірник “Повести об украинском народе” Куліша (Олесь Федорук) …… 838

Рецензія Ніколає Йорґи на “Geschichte des ukrainischen (ruthenischen) Volkes” Михайла Грушевського (Віталій Тельвак) …… 840

Пріцак Омелян Йосипович (1919– 2006) (Ігор Гирич) …… 845

Фізер Іван Михайлович (1925–2007) (Тамара Скрипка) …… 848

Бутич Іван Лукич (1919–2007) (Ігор Гирич) …… 850

Ротач Петро Петрович (1925–2007) (Віктор Дудко) …… 854

Відомості про авторів …… 858