“Луцька замкова книга 1560-1561 рр.” / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. — Луцьк, 2013.

Луцька замкова книга 1560-1561 рр. / Підготували В. М. Мойсієнко, В. В. Поліщук. — Луцьк, 2013. — 733 с. (Інститут української мови НАН України; Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України; Житомирський державний університет ім. Івана Франка; Центральний державний історичний архів України, м. Київ).

У повному обсязі публікується одна із перших повністю збережених актових книг – Луцька замкова
книга за грудень 1560 та весь 1561 рік, яка нараховує 383 записи судових і нотаріальних справ, –
фундаментальне історичне джерело з історії Волині, яка перебувала у складі Великого князівства
Литовського, Руського і Жемайтійського. Це перша сформована книга за врядування князя Богуша
Федоровича Корецького на посаді луцького старости. Замкова книга є продуктом повноважень і
справочинства судово-адміністративної установи (замкового уряду) у столиці Волинської землі.
Матеріали справ відображають соціальну структуру та динаміку розвитку станового суспільства на
Волині напередодні Люблінської унії 1569 р. – князів, панів, шляхти, бояр, слуг, селян. Відображені
господарські, майнові та конфліктні відносини між шляхетськими маєтками, посадовими особами
(урядниками), луцькими міщанами, купцями. Вичерпно представлена сфера судочинства. Текст пам’ятки є унікальним джерелом вивчення староукраїнської писемно-літературної мови в її північноукраїнському варіанті. Багато мовних та історичних фактів засвідчено вперше. Транслітерований текст супроводжує історичне, лінгвістично-палеографічне дослідження, покажчики слів і словоформ, іменний та географічний.

ISBN 978-966-02-6854-8.