д. і. н. ПАПАКІН Георгій Володимирович

1953 року народження. Закінчив у 1975 році Горьківський державний університет ім. М. І. Лобачевського за спеціальністю історик, викладач історії та суспільствознавства.

З 1976 працював у системі Головного архівного управління України (Центральний державний архів вищих органів влади – ст. хранитель фондів, ст. наук. співробітник, зав. архівосховищем), з 1980 – в Головному архівному управлінні України, з 1993 – начальник відділу; з 2000 по 2008 роки – начальник відділу, управління Державного комітету архівів України. Квітень 2008 – березень 2011 – начальник відділу архівування документів Українського інституту національної пам’яті. Державний службовець 5-го рангу.

З квітня 2011 по червень 2013 року – старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних ресурсів Інституту історії України НАН України. З червня 2013 року – професор, завідувач кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтва, за сумісництвом – старший науковий співробітник відділу спеціальних галузей історичної науки та електронних ресурсів Інституту історії України НАН України. У грудні 2013 року призначений виконуючим обов’язки директора Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України., з 2014 року – директор.

У 2003 році читав курс спеціального архівознавства для магістрів гуманітарного факультету Києво-Могилянської академії. З 2005 року викладає у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтва (професор кафедри документних комунікацій, пізніше – документознавства та управління соціальними комунікаціями).

1995 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Археографічна комісія Центрального архівного управління УСРР: історія створення і науковий доробок (1928–1934)” за спеціальністю 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни в Інституті української археографії та джерелознавства НАНУ.

2005 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора історичних наук “Приватні архіви української родової еліти в національній історії другої половини XVII–XX ст. (на прикладі архівної спадщини роду Скоропадських)” за спеціальністю 07.00.10 – документознавство, архівознавство.

Член редколегії всіх довідників та путівників архівних установ, що вийшли друком у 2000–2009 роках. Член Головної редакційної колегії науково-документальної серії книг “Реабілітовані історією”.

Сфера наукових інтересів: археографія, архівознавство, біографістика, джерелознавство, історія державних установ (інституцієзнавство) України.

Окремі видання:

От марта до сентября. Штрихи к портрету Александры Коллонтай /Г. Папакин. – К.: Изд-во полит. лит-ры Украины. – 1989. – 222 с.

Фонди з історії Української Повстанської Армії в державних архівосховищах України / О. Вовк, Г. Папакін, З. Яцишин. – Вип. 1. Анотований покажчик фондів УПА (1942–1946). – К., 1999. – 62 с.

Фонди з історії УПА у державних архівосховищах України (1941–1957). Вип. 2. – Анотований покажчик фондів партійних органів УРСР, в яких відбилася боротьба з УПА / Г. Папакін. – К., 2000. – 48 с.

Павло Скоропадський: патріот, державотворець, людина: Історико-архівні нариси / Г. Папакін. – К., 2003. – 282 с.

Архів Скоропадських: фамільні архіви української еліти др. пол. XVII – ХХ ст. та архівна спадщина роду Скоропадських / Г. Папакін. – К., 2004. – 420 с.

Історія державних установ України. Урядуючі інституції ІХ – початку ХХ ст.: Лекції / Г. Папакін. – К. : Інститут історії України НАН України, 2010. – 240 с.

Українські визвольні змагання 1939–1956: джерельний контент. – Вип. 1: Проблеми класифікації й змісту джерел повстанського та радянського походження / Г. Папакін / Відп. ред. Г. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 358 с.

„Чорна дошка”: антиселянські репресії (1932–1933) / Г. Папакін / Відп. ред. Г. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К. : Інститут історії України НАН України, 2013. – 420 с.

Статті у збірниках, розділи у колективних працях:

Книга и жизнь / Г. Папакин // Антонов-Овсеенко В. А. В семнадцатом году. – К.: Изд-во „Україна”, 1991. – С. 5–19.

Гетьман Павло Скоропадський: штрихи до портрету / Г. Папакін // Гетьман Павло Скоропадський. Спомини. – К.: Україна, 1992. – С. 3–9.

Доля архівної спадщини Скоропадських у сховищах України / Г. Папакін // Останній гетьман. Ювілейний збірник пам’яті Павла Скоропадського (1873–1945). – К.: Академпрес, 1993. – С. 198–246.

Питання єдності церков у державницькій діяльності гетьмана П. Скоропадського (1918–1945) / Г. Папакін // “Берестя – 1596” в історичній долі українства: Матеріали Всеукраїнської науково-богословської конференції (Тернопіль, 29–30 листопада 1996 р.). – Тернопіль, 1996. – С. 65–79.

Постать Богдана Хмельницького в історико-політичній концепції Вячеслава Липинського / Г. Папакін // Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Великого Гетьмана (Київ, 24–25 жовтня 1995 р.). – К., 1996. – С. 184–188.

Досвід Археографічної комісії ЦАУ УСРР та перспективи його використання в сучасній видавничій роботі архівних установ / Г. Папакін // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні / Доповіді та повідомлення наукової конференції 15–16 березня 1995 р. – К., 1996. – С. 65–79.

Традиції Київської археографічної комісії у діяльності Археографічної комісії Укрцентрархіву / Г. Папакін // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії (Київ, Седнів, 18–21 жовтня 1993 р.). – К., 1997. – С. 123–136.

Державотворча спадщина Центральної Ради і становлення Української гетьманської держави 1918 р. / Г. Папакін // Центральна Рада і український державотворчий процес: Матеріали наук. конференції (Київ, 20 березня 1997 р.). – К., 1997. – С. 85–97.

Державотворча спадщина Центральної Ради і становлення Україн¬ської гетьманської держави 1918 р. (до формулювання питання) / Г. Папакін // Історія в школах України. – 1997. – № 2. – С. 14–20.

Павло Скоропадський та архівна справа в Українській Державі 1918 р. – до постановки проблеми / Г. Папакін / Українське архівознавство: Історія, сучасний стан і перспективи: Наук. доповіді Всеукраїнської конференції (Київ, 19–20 листопада 1996 р.). – Ч. ІІ. – К., 1997. – С. 118–123.

Павло Скоропадський та українська національна церква у першій половині ХХ ст. / Г. Папакін // Ідея національної церкви в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17–18 жовтня 1997 р. – Тернопіль, 1997. – С. 93–101.

Павло Скоропадський як діяч архівної справи (до правомірності формулювання питання) / Г. Папакін // Архівна та бібліотечна справа доби визвольних змагань (1917–1921): Зб. наук. праць. – К., 1998. – С. 166–184.

История, современное состояние и перспективы использования документов частных коллекций и архивов религиозных конфессий государственной и негосударственной части НАФ Украины / Г. Папакин // The Private Archives and Archival materials in Central and East European Countries: Materials of International Conference (Modralin, Oct. 8–11, 1998). – Warszawa, 1999. – S. 171–180.

Павло Скоропадський і Фінляндія на початку ХХ ст. (До історії зв’язків майбутнього гетьмана України з фінами та Фінляндією) / Г. Папакін // Україна – Фінляндія: Зб. наук. статей. – К., 1999. – С. 27–42.

Доступ к историческим документам в научных и генеалогических целях: юридические аспекты и опыт Украины / Г. Папакин // Accessibility of Archival Materials in Compliance with the Law and General Practices of the State of Central and East European Countries. (Modralin, Oct. 15–16, 1999). – Warszawa, 2000. – S. 179–183.

Архіви та архівна справа в Україні 1917–1920-х рр. / Г. Папакін // Нариси історії архівної справи в Україні : Навч. посібник для студ. іст. фак. вищих навч. закл. / Ред. І. Матяш, К. Климова. – К.: КМ Академія, 2002. – С. 390–398.

Діяльність Археографічної комісії ЦАУ / Г. Папакін // Нариси історії архівної справи в Україні : Навч. посібник для студ. іст. фак. вищих навч. закл. / Ред. І. Матяш, К. Климова. – К.: КМ Академія, 2002. – С. 337–366.

„Архив русской революции” / Г. Папакін // Енциклопедія історії України. – Т. 1. – К., 2003. – С. 138–139.

Роль Павла Скоропадського у державотворчих процесах доби національно-визвольної боротьби 1917–1921 рр. / Г. Папакін // Десять років незалежності України: минуле і сучасне державотворення: Наук. зб. / Під ред. В. Смолія, О. Реєнта, Ю. Терещенка та ін. – К., 2003. – С. 112–130.

Михайло Грушевський і Павло Скоропадський / Г. Папакін // Визначні особистості в історії України: у 2 ч. / Упоряд. Т. Ковтунович. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – Ч. 2. – С. 83–92.

Єдиний державний архівний фонд УСРР/УРСР / Г. Папакін // Енциклопедія історії України. – Т. 3. – К., 2005. – С. 107–109.

Участие Украины в международных и региональных программах сохранения культурного наследия: опыт и перспективы / Г. Папакин // Программа ЮНЕСКО “Память мира”: деятельность библиотек, архивов, музеев по сохранению документального наследия: Материалы международной конференции (Нац. библиотека Беларуси, 30 ноября – 1 декабря 2006 г.). – Минск: “Классико-принт”, 2007. – С. 22–27.

Павло Скоропадський і державотворчі процеси доби Української революції 1917–1921 років / Г. Папакін // Науково-документальна збірка до 90-річчя запровадження державної служби в Україні. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2008. – С. 15–32.

Українізація 34-го корпусу: за наказом Л.Корнілова чи за покликом душі? (за новими джерелами) / Г. Папакін // Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії: Всеукраїнська наукова конференція, 19–20 травня 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті, Ін-т історії України НАН України. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2008. – С. 223–239.

Уряди Центральної Ради, Української Держави, Української Народної Республіки доби Директорії, Західноукраїнської Народної Республіки, Криму, Карпатської України / Упорядн. Г. Папакін / За заг. ред. Н. К. Дніпренко. – К. : ТОВ „Вістка”, 2008. – 64 с.

Археографія / Г. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: Довідник. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. / І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко та ін. – К. : “Либідь”, 2008. – С. 22–29.

Голодомор в Україні 1932–1933: реєстр архівних документів, опублікованих у 1990–2007 рр. / Г. В. Боряк, Н. І. Лісунова, Г. В. Папакін // Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932–1933 pp. в Україні. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – С. 421–423, 424–532

„Чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні в 1932–1933 роках / Г. Папакін // Голодомор 1932–1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка: Матеріали міжнар. наук. конференції, К., 25–26 вересня 2008 р. / Укр. ін-т нац. пам’яті. – К. : Академія, 2009. – С. 59–87.

Використання архівної інформації. Архівна евристика. Архівний маркетинг / Г. Папакін // Архівознавство : Підручник для студ. іст. фак-тів вищ. навч. закладів / ред.: Я. Калакура, І. Матяш. – 2-ге вид., випр. і доп. : Академія, 2009. – С. 277–298.

Історичні джерела про подвиг Героїв Крут / Г. Папакін // Герої Крут: Трагічні події 29 січня 1918 р. та вшанування пам’яті (до 91-ї річниці подій) / Документи. Фотодокументи. Публікації преси. – К.: УІНП, “Українські інформаційні технології”, 2009. (електронне видання).

Концептуальні засади розробки документальної частини академічного проекту “Історія державної служби в Україні” / Г. Папакін // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: зб. тестів виступів на наук. – практ. конференції (Київ, 18 листопада 2008 р. – К. : Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, 2009. – С. 23–29.

Державна служба в Україні крізь віки: Норми закону. Практика. Життєві колізії (від упорядників) /Г. В. Боряк, Г. В. Папакін // Історія державної служби в Україні: у 5 томах / Відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; упорядники: Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л. Я. Демченко, Ю. А. Мицик та ін.; Голов. упр. держ. служби України; Ін-т історії України НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. – Т. 3 : Документи і матеріали. V ст. до н. е. – 1774 р. – С. 7–25.

Джерела з історії українських визвольних змагань 1939–1956 років в архівах України: специфіка, стан і перспективи дослідження / Г. Папакін // Українська повстанська армія інакше (в літературі, мистецтві, культурі) Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře) / Упорядн. А. Лукачова. – Прага : Національна бібліотека Чеської Республіки–Слов’янська бібліотека, РУТА – громадське об’єднання, 2011. – С. 107–126.

Правила публікації архівних документів / Г. Папакін // Енциклопедія історії України. – Т. 8. – К., 2011. – С. 477–479.

Павло Петрович Скоропадський / Г. Папакін // Енциклопедія історії України. – Т. 9. – К., 2012. – С. 614–616.

Джерела до історії „Великого терору”: проблеми класифікації / Г. Папакін // Політичні репресії в Українській РСР 1937–1938 рр.: дослідницькі рефлексії та інтерпретації. До 75-річчя «Великого терору» в СРСР: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, м. Київ, 15 березня 2012 р. / Упорядн.: О. Г. Бажан, Р. Ю. Подкур. – К.: Інститут історії України, 2013. – С. 13–28.

Статті у журналах та виданнях, що продовжуються:

Архівні джерела про роботу агітпоїзда імені В. І. Леніна на Україні в 1919 р. / Г. Папакін, Т. Папакіна // Архіви України. – 1981. – № 4. – С. 18–21.

Діяльність Артема (Ф. А. Сергєєва) на Україні (за документами ЦДІА УРСР у м. Києві та ЦДАЖР УРСР) / В. Овсієнко, Г. Папакін // Архіви України. – 1983. – № 2. – С. 52–56.

Украинский Наркомсовпроп / Г. Папакин // Вопросы истории. – 1984. – № 4. – С. 73–83.

Документи ЦДАЖР УСРС про створення і діяльність Народного комісаріата радянської пропаганди УСРР у 1919 р. / Г. Папакін // Архіви України. – 1984. – № 5. – С. 63–67.

Нові документи про діяльність О. М. Коллонтай на Україні (лютий – вересень 1919 р.) / Г. Папакін // Архіви України. – 1986. – № 5. – С. 50–55.

Архівні джерела про вшанування пам’яті Т. Г. Шевченка у 1919 році / Г. Папакін // Архіви України. – 1989. – № 1. – С. 9–13.

Гортаючи сторінки “Архива русской революции” / Г. Папакін // Архіви України. – 1991. – № 4. – С. 51–54.

The Practicalities of Genealogical Research in Ukraine / H. Papakin // Avotaynu. The international Review of Jewish Genealogy. – Vol. X, number 4. – Winter 1994. – P. 3–4.

Колекція мікрофільмів з Національного архіву Канади / Г. Папакін // Архіви України. – 1995. – № 4–6. – С. 184–188.

Розробка теоретичних питань української археографії у діяльності Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929–1930) / Г. Папакін // Студії з архівної справи та документознавства. – 1996. – Т. 1. – С. 53–61.

Документи архівосховищ Російської Федерації про М. С. Грушевського / Г. Папакін // Архіви України. – 1996. – № 1–3. – С. 87–91.

Українська гетьманська держава 1918 р. та Павло Скоропадський / Г. Папакін // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Історія. – Вип. IV. – Тернопіль, 1997. – С. 115–122.

Павел Петрович Скоропадский / Г. Папакин // Вопросы истории. – М., 1997. – № 9. – С. 61–81.

ІІ Міжнародна наукова конференція “Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р.” / Г. Папакін // Архіви України. – 1998. – № 1–6. – С. 139–141.

Теоретичні питання української археографії у діяльності Археографічної комісії ЦАУ УСРР (1929–1930) / Г. Папакін // Студії з архівної справи та документознавства. – 1998. – Т. 3. – С. 72–77.

Архів, архівний документ у житті Павла Скоропадського / Г. Папакін // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 1: Архів і особа. – К., 1999. – С. 122–134.

Закарпатська проблема в архівній спадщині Павла Скоропадського (20-ті – початок 40-х років) / Г. Папакін // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 4. – С. 142–149.

Павло Скоропадський: Постать на тлі історії / Г. Папакін // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 1999. – Т. 5: Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 р. – С. 14–20.

Доля національної еліти України та Фінляндії на зламі епох: Павло Скоропадський і Карл Густав Маннергейм / Г. Папакін // Етнічна історія народів Європи: Україна та Фінляндія: західні та східні впливи на історичний та культурний розвиток: Зб. наук. праць. – Вип. 5. – К., 2000. – С. 53–58.

Проблеми збереження і користування фамільними архівними фондами (на прикладі фонду Скоропадських) / Г. Папакін // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2000. – Т. 6. – С. 32–37.

До питання опрацювання джерельної бази дослідження українських визвольних змагань 1939–1956 рр. / Г. Папакін // Архіви України. – 2000. – № 1–3. – С.15–21.

Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського / Г. Папакін / Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2000. – Вип. 6. – С. 97–110.

Загальний міжнародний стандарт архівного описування ISAD(G) та перспективи його впровадження в Україні (на прикладі фамільного фонду Скоропадських ЦДІАК) / Г. Папакін // Архіви України. – 2001. – № 4–5. – С. 3–24.

Церковні фонди християнських конфесій у складі Національного архівного фонду України: структура, зміст, історія надходження / Г. Папакін // Студії з архівної справи та документознавства. – 2001. – Т. 7. – С. 5–13.

Михайло Грушевський і Павло Скоропадський: начерк історії особистих стосунків / Г. Папакін // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 4: Студії на пошану Р. Пирога. – К., 2001. – С. 135–145.

Щоденники Павла та Олександри Скоропадських 1904–1917 рр.: історія ведення, зберігання, зникнення; спроба реконструкції / Г. Папакін // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 3: Джерелознавчі дисципліни. – К., 2001. – С. 433–446.

Засновники роду Скоропадських (архівно-генеалогічна і геральдична розвідка) / Г. Папакін // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2002. – Т. 8. – С. 87–95.

“…мы пойдем по пути всевозможных социальных экспериментов”. Февральская революция 1917 г. в семейной переписке П. П. Скоропадского / Г. Папакин // Исторический архив. – М., 2002. – № 4. – С. 70–91.

Листи з 1917 р.: Кореспонденція Павла Скоропадського часів Лютневої революції в Росії / Г. Папакін // Архіви України. – 2002. – № 1–3. – С. 81–111.

Фамільні архіви української еліти: склад, зміст, доля у ХІХ ст. / Г. Папакін // Архівознавство, археографія, джерелознавство: Міжвідомчий зб. наук. праць. – Вип. 6. – К., 2003. – С. 28–52.

Питання віри та церкви в архівній спадщині Павла Скоропадського / Г. Папакін // Гуманітарний Seminarium: науково-практичний щорічник. – № 1. – Університетське видавництво “Пульсари”, 2003. – С. 179–192.

Архіви України і виклики сучасного суспільства: штрихи до колективного потрету користувача архівної інформації / Г. Боряк, Г. Папакін // Архіви України. – 2003. – № 1–3. – С. 48–52.

Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських / Г. Папакін // Рукописна та книжкова спадщина України. – К., 2003. – Вип. 8. – С. 28–57.

Архіви родини Скоропадських у першій чверті XVIII ст. / Г. Папакін // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 11. – К., 2004. – С. 25–42.

Дослідження витоків української археографії (Журба О. І. Становлення української археографії: люди, ідеї, інституції. – Дніпропетровськ: Вид. Дніпропетровського університету, 2003. – 316 с.) / Г. Папакін // Архіви України. – 2004. – № 4–6. – С. 223–230.

Фамільні архіви української еліти: Питання камерально-археографіч¬ного та едиційного опрацювання / Г. Папакін // Архіви України. – 2004. – № 1–2. – С. 34–81.

Переміщені архіви – спадщина поділеного світу / Г. Папакін // Архіви України. – 2004. –№ 3. – С. 87–89.

„Озернянський архів” – нові джерела до історії українського руху Опору / Г. Папакін // Архіви України. – 2005. – № 1–3. – С. 513–515.

Розвиток архівознавства і документознавства в Національній Академії наук України: науково-інформаційна та едиційна діяльність Інституту рукопису та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2005) / Г. Папакін // Архіви України. – 2005. – № 5–6. – С. 23–31.

Господарська, громадська та благодійницька діяльність роду Скоропадських у документах фамільного архіву (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст. / Г. Папакін // Сіверянський літопис. – 2006. – № 2. – С. 41–51.

Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904–1905 років / Г. Папакін // Архіви України. – 2006. – № 1–6. – С. 412–416.

Новітня англомовна інтелектуальна біографія Михайла Грушевського (Plokhy Serhii. Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian History. – Toronto; Buffalo; London: University of Toronto Press Incjrh., 2005. – 614 p.) / Г. Папакін // Пам’ятки: Археографічний щорічник. – Т. 7. К., 2007. – С. 387–393.

Досвід і перспективи участи України у міжнародних та регіональних програмах збереження культурної спадщини (архівний контекст) / Г. Папакін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія: наук. журнал. – К.: ДАКККіМ. – 2007. – № 3. С. 6–11.

Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини: досвід і перспективи / Г. Папакін // Архіви України. – 2008. – № 1–2. – С. 150–157.

Історія державних установ України: предмет, об’єкт та специфіка наукової та навчальної дисципліни / Г. Папакін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 67–75.

Павло Скоропадський: перші роки еміграції / Г. Папакін // Український історичний журнал. – 2008. – № 4. – С. 81–95.

Українська народна громада і Павло Скоропадський навесні 1918 р. / Г. Папакін // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – К, 2008. – Вип. 39. – С. 129–150.

Архівні документи про “чорні дошки” як знаряддя радянського геноциду в Україні в 1932–1933 роках / Г. Папакін // Архіви України. – 2008. – № 3–4. – С. 14–28.

Джерельна та історіографічна база дослідження історії державних установ України / Г. Папакін // Архіви України. – 2008. – № 5–6. – С. 67–81.

Механізм сталінського геноциду в 1932 – 1933 роках в Україні / Г. Папакін // Пам’ять століть. – 2008. – № 5/6. – С. 236–261.

“Blacklists” as a tool of the Soviet Genocide in Ukraine // Holodomor studies. – Vol. 1, No. 1. – Winter-Spring 2009. – P. 55–75.

Сучасний стан законодавчо-нормативного забезпечення архівування документів: погляд архівіста / Г. Папакін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. – С. 7–16.

Сучасна археографія: виклики інформаційної ери та російська/радянська традиція (роздуми з приводу книги В. П. Козлова “Основы теоретической и практической археографии”, М., 2008) / Г. Папакін // Ейдос: альманах теорії і практики історичної науки. – Вип. 4. – К., 2009. – С. 553–568.

Джерела для дослідження російських органів управління Східною Галичиною та Північною Буковиною під час Першої світової війни (спроба огляду за довідковими виданнями) / Г. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць. – К. : НАН України, Інститут історії України, 2009. – Число 16. – С. 64–76.

Використання історичних джерел в археографічних публікаціях: суспільні виклики та наукові проблеми (роздуми архівознавця) / Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С. 135–146.

До питання про законодавчо-нормативне забезпечення архівування документів/ Г. В. Папакін // Сумський історико-архівний журнал. – 2009. – № VI–VII. – С. 7–16.

Сучасна українська Інтернет-археографія: основні форми та джерела електронних публікацій/ Г. В. Папакін // Український історичний журнал. – 2010. – № 5. – С. 153–166.

Український визвольний рух за Другої світової війни: специфіка джерельної бази / Г. Папакін // Сумський історико-архівний журнал. – 2010. – № VIІІ–IХ. – С. 7–16.

„Герменевтика джерелознавча” (архівна та археографічна): до формулювання проблеми // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки. – Вип. 5. – К., 2010/2011. – С. 368–380.

Джерельна база дослідження українського визвольного руху 1939–1956: специфічні особливості та стан оприлюднення / Г. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г. В. Боряк; Упорядник В. В. Томазов. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2011. – Число 19. – С 103–116.

Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА // Сумський історико-архівний журнал. – № XII–XIII. – 2011. – С. 7–19.

Тростянець: націокультурний простір родини Скоропадських / Г. Папакін // Ейдос. Альманах теорії та історії історичної науки / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. І. Колесник. НАН України. Інститут історії України. – Вип. 6. – К.: Інститут історії України, 2011/2012. – С. 288–300.

Проблемні питання джерелознавчого аналізу документальної спадщини радянського репресивно-карального апарату 1920–1930-х років (з приводу книги: Подкур Р., Ченцов В. Документи органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ (Тернополь: Збруч, 2010)) / Г. Папакін // Український історичний журнал – 2012. – № 1. – С. 183–200.

Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження / Г. Папакін // Український історичний журнал. – 2012. – № 4. – С. 154–171.

Електронна археографія: новітній напрям старої науки, її складові та стан дослідження / Г. Папакін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2012. – № 2. – С. 25–34.

Сучасна електронна археографія: Предмет, специфіка, стан дослідження / Г. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г. В. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2013. – Число 21. – С. 45–60.

Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси в Інтернеті: сучасний стан і проблема функціонування / Г. Боряк, Г. Папакін // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г. В. Боряк. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2013. – Число 21. – С. 73–92.

До проблеми змістовного наповнення навчальної підготовки документознавців // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2013. – № 2. – С. 4–8.

Перша світова війна у рефлексії Павла Скоропадського // Український історичний журнал. – 2013. – № 3. – С. 80–97.

Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і „чорна дошка” / Г. Папакін // Український історичний журнал. – 2013. – № 6. – С. 45–57.