д. і. н. БРЕХУНЕНКО Віктор Анатолійович

Окремі видання:

Стосунки українського козацтва з Доном у ХVІ – середині ХVІІ ст. – Київ; Запоріжжя, 1999. – 336 с.

Московська експансія і Переяславська рада 1654 року. – Київ, 2005. – 386 с.

Козаки на Степовому Кордоні Європи. Типологія козацьких спільнот XVI – першої половини XVII ст. – Київ, 2011 – 504 с.

Статті:

Донские дела как источники о связях донского и заророжского казачества в первой половине XVII века // Рукопись, депонированная в ИНИОН АН СССР 17.11.87. – № 31799. – 77 с.

Про публікацію джерел з історії зв’язків зарорізького та донського козацтва XVI – першої половини XVII ст. // Українська археографія: Сучасний стан та перспективи розвитку: Тези доповідей республіканської наради. – Київ, 1988. – С. 39–41.

О связях донского и запорожского казачества в первой половине XVII века (по документпах Разрядного приказа) // Известия Северо-Кавказского научного центра высшей школы: Серия общественные науки. – 1989. – № 2. – С. 68–75 (соавтор – Ковальський Н.).

Соціальна боротьба вмісті Остер наприкінці XVI – початку XVII ст. // Питання історії Придніпров’я. Масові та суспільно-політичні рухи. – Дніпропетровськ, 1990. – С. 13–23 (співавтор – Ковальський М. П.).

Проблема періодизації історїї українського козацтва у працях М. Грушевського // Український історик. – 1991/1992. – № ХХVІІІ/ХХІХ. – С. 229–234.

Д. І. Яворницький про ґенезу та сутність української козаччини // Вчений-подвижник: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 135-річчю з дня народження вченого. – Дніпропетровськ, 1991. – С. 27–29.

Стосунки українського та донського козацтв у першій половині ХVІІ ст. // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 500-річчю українського козацтва. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 76–82.

Стосунки запорозького козацтва з Азовом у першій половині ХVІІ ст. //Під знаком Кліо. На пошану Олени Апанович. – Дніпропетровськ, 1995. – С. 112–124.

Військо Донське у планах українського гетьмана // Київська старовина. – 1995. – № 6. – С. 89–96.

Витоки кримської політики Богдана Хмельницького // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 87–92.

Les relations entre la cosaquerie ukrainienne et celle du Don aux XVІе et XVІІе siecles // Les cosaques de L’Ukraine. Role historique, représentations litteraires et artistiques. – Paris, 1995. – S. 75–83.

Ukraina i Moskwa od ХV do polłowy ХVІІ w. O początkach rosyjskiej hegemonii w Europie Wschodniej // Mowią wieki. – 1995. – № 12. – S. 16–20.

Донське козацтво як чинник зовнішньої політики Богдана Хмельницького // Доба Богдана Хмельницького (до 400-річчя від дня народження Великого гетьмана). – Київ, 1995. – С. 120–142.

Генеза політики Москви щодо України за доби гетьманування Богдана Хмельницького // Богдан Хмельницький та його доба: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 400-річчю від дня народження Великого гетьмана. – Київ, 1996. – С. 52–59.

Козацька вісь Дніпро – Дон: горизонти впливу (ХVІ – середина ХVІІ ст.) // Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 1997. – С. 14–18.

Роль українського козацтва в генезі донської козаччини і геополітичні інтереси України // Запорозьке козацтво в українській історії, культурі та національній свідомості: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ; Запоріжжя, 1997. – С. 164–171.

Kozaczyzna ukrainna wobec kwestii obrony granic Rzeczypospolitej przed najazdami tatarskimi w pierwszej połowie ХVІІ stulecia // Prace naukowe Wyzszej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. – 1998. – № 5. – S. 37–52.

Кіндрат Бурляй // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. – Київ, 1998. – Книга 1. – С. 27–38.

Дем’ян Лисовець // Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети. – Київ, 1998. – Книга 1. – С. 199–212.

Джерела з історії Жовтоводської битви. – Запоріжжя, 1999. – 52 с. (співавтор – Мицик Ю. ).

Похід козаків під Кафу у 1616 р. // Осягнення історії. Збірник праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського. – Острог-Нью-Йорк, 1999. – С. 166–174.

Стосунки українського та донського козацтв у політичних розрахунках Москви (ХVІ ст.) // Наукові записки Острозької академії. – Острог: Видавничий комплекс Острозької Академії, 1999. – Т. ІІ. – С. 50–54.

Сіврюки і зародження донського та волзького козацтв // Наукові праці історичного факультету Запорізького держуніверситету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. VІІІ. – С. 231–237.

Стосунки українського та донського козацтв і Смоленська війна (1632–1634) // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Київ, 1999. – Вип. 4. – С. 97–114.

Волзьке, донське та українське козацтва і зародження терської групи козацтв // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Київ, 1999. – Т. 5. – С. 25–32.

Стосунки донського та українського козацтв як чинник кримсько-козацького союзу 1624–1629 рр. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – 1999. – № 4. – С. 67–82.

Козацькі рухи в Україні кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. і донські козаки // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. ІХ. – С. 6–12.

Актуальні проблеми формування джерельної бази дослідження історії козацтва ХVІ – середини ХVІІ ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999. – Вип. ХІ. – С. 106–114.

Стосунки українського та донського козацтв як фактор польсько-козацьких взаємин ХVІ – першої половини ХVІІ ст. // Наукові записки Києво-Могилянської Академії. Серія Історія. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 46–55.

Дон у долі ватажків українського козацтва: І. Сулима, Т. Трясило, Д. Гуня, К. Бурляй, І. Богун // Пам’ять століть. – 2000. – № 3. – С. 87–92.

Козацький отаман Михайло Черкашенин // Сіверянський літопис. – 2000. – № 2. – С. 23–25.

Проблема причетності українських козаків до генези донського козацтва в історіографії // Південна Україна ХVІІІ–ХІХ ст. // Південна Україна XVI–XIX ст. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 2000. – Вип. 1 (7). – С. 145–151.

Стосунки козацьких спільнот Східної Європи ХVІ – середина ХVІІ ст: діапазон впливу // Наукові записки. Серія Історичні науки. – Острог: Видавничий комплекс Острозької Академії, 2000. – Вип. 1. – С. 32–37.

Боплан про Україну // Пам’ять століть. – 2001. – № 2. – С. 104–110.

Україніка в приказній документації Московії XVI–XVII ст.: проблема реконструкції первісного складу // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Київ, 2001. – Випуск 5/6. – С. 40–50.

Джерельна база дослідження взаємин козацьких спільнот Східної Європи // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. – Київ, 2002. – Вип. 11. – С. 244–253.

На роздоріжжі: українська Національно-визвольна війна в сучасній російській історіографії // Схід–Захід (історико–культурологічний збірник). – Харків, 2002. – Вип. 5. – С. 78–96.

Запорожець на Дону. Правовий статус українських козаків на теренах Війська Донського в ХVI – першій половині XVII ст. // Соціум. Альманах соціальної історії. – Київ, 2002. – С. 145–155.

Переяславська рада в російській історіографії 1654 року // Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). – Київ, 2003. – С. 605–653.

Українське козацтво і Московія в ХVI – першій половині XVII ст. // Переяславська рада 1654 року (історіографія та дослідження). – Київ, 2003. – С. 701–741 (співавтор – Леп’явко С.).

Московська держава і козацько-татарський військовий союз 1624–1629 рр. // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин. – Київ, 2003. – С. 66–84.

Українське козацтво й утворення християнського козацького поясу в східній Європі // П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. Частина 1. – Чернівці, 2003. – С. 141–144.

Дипломатія українського козацтва й Кримський ханат: невідомі сторінки укладення першого козацько-кримського договору 1624 рр. // Україна дипломатична. – Науковий щорічник. – Вип. ІІІ. – с. 356–378.

Переяславська рада 1654 року: легенда та реалії (До проблеми відзначення 350–річчя ради в Переяславі) // Історія в школах України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 40–42

Михайло Черкашенін // Полководці війська Запорозького. – Київ, 2004. – Книга 2. – С. 63–68.

Дванадцять листів гетьманів Війська запорозького XVI – першої половини XVII ст. з польських рукописних зібрань // Український археографічний щорічник. – Київ, 2004. – Вип. 8/9. – С. 425–452 (співавтор – Нагельський М.).

Втрачена альтернатива: Поле, Дон, Волга, Яїк у зовнішній політиці Речі Посполитої в XVI – першій половині XVII ст. // Історія і особистість історика. Збірник наукових праць, присвячених 60–річному ювілею професора Ганни Кирилівни Швидько. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 55–96.

Несостоявшаяся цивилизационная интервенция: казачества Дона, Волги и Яика во внешнеполитических стратегиях Речи Посполитой //Украина и соседние государства в XVII веке. Материалы международной конференции. – Санкт-Петербург, 2004. – С. 13–24.

Під «високу царську руку» чи номінальний: ще раз ad fontes // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст. – Київ, 2005. – Випуск. 5. – С. 335–358.

Православна політика гетьмана Богдана Хмельницького у світлі міждержавних стосунків між Україною та Московію // Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 р: історія, історіографія, історія (матеріали міжнародного “круглого столу”) . – Київ, 2005. – С. 65–71.

Українське козацтво в колі східноєвропейських козацтв: проблеми типології (XVI – середини XVII ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 89-97

Актуальні підходи до публікації джерел з історії українського козацтва XVI–XVII ст. // Актуальні проблеми та перспективи дослідження історії козацтва. – Запоріжжя, 2005. – С. 47–49.

Відомості про минуле Самари (Новомосковська) в Архіві Коша Нової Запорозької Січі. // Придніпров’я: історико-краєзнавчі дослідження // Збірник наукових праць. Випуск 2. – Новомосковськ, 2005. – С. 67–73;

Українське козацтво в колі східноєвропейських християнських козацьких спільнот // Історія Українського козацтва. Нариси у двох томах. – Київ, 2006. – Т. 1. – С. 115–143.

Типологія Степового Кордону Європи і перспектива дослідження історії східноєвропейських козацтв // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХУІІІ ст. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 453–488.

Дипломатія українського козацтва й Кримський ханат: невідомі сторінки укладення першого козацько-кримського договору 1624 рр. // Козацька спадщина. – Нікополь 2006. – Випуск 2. – С. 78–94

Kozaczyzna і ksztaltowanie się nowej tożsamości ukraińskiej // Rzeczpospolita w XVI–XVIII wieku. Panstwo czy wspolnota. – Toruń, 2007. – S. 149–158.

Szwecja w politycznych koncepcjach Bohdana Chmielnickiego // Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku. – Warszawa, 2007. – S. 303–311.

«Я бусурманин, але своєї присяги дотримуюсь»: про стереотипи сприйняття українських козаків і татар у середині 1620–х рр. // Terra Cossacorum: студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – Київ, 2007. – С. 84–92.

Козацько-польські домовленості XVI – першої половини ХVІІ ст. // Гадяцька унія 1658 року. – Київ, 2008. – С. 49–66.

Козацький традиціоналізм і Гадяцький дискурс // 350–lеcie unii Hadziackiej (1658–2008). – Warszawa, 2008. – S. 69–87.

Кримський ханат і Зборів 1649: ґенеза козацьких планів Іслам-Гірея // Od Zborowa do NATO. Stosunki polsko-ukraińskie od XVII do XXI wieku. – Poznań, 2009. – S. 46–68.

Культ правителя у світобаченні християнських козаків у ХУІ – першій половині ХУП ст. // Україна крізь віки. Збірник на пошану академіка НАН України, професора Валерія Смолія. – Київ, 2010. – С. 337–353.

Християнські козаки і християнські сусіди: моделі поєднання (XVI – перша половина XVII ст.) // Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика. – Київ, 2009. – С. 97–130.