“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 9.

Випуск 9. — Миколаїв, 2012. — 188 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ…… 9

Балухтіна О. М. (Запоріжжя) Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст. …… 10

Бевзюк Є. В. (Ужгород) Ідеологія чеських будителів напередодні революції 1848 р. …… 16

Гайдай О. М. (Миколаїв) Духовні традиції родини Харитоненків …… 24

Задерейчук І. П. (Сімферополь) Здійснення адміністративно-територіальних реформ у місцях компактного проживання німців Криму в 20-30-х роках ХХ ст……. 29

Камінська О. А. (Херсон) Діяльність пароплавних компаній Чорноморсько-Азовського басейну (друга половина ХІХ ст.) …… 35

Капітан Л. І. (Мукачеве, Закарпатська обл.) Російська православна церква як знаряддя утвердження моноконфесійності Закарпаття (повоєнні роки) …… 41

Лехан Л. Б., Дацюк Т. К. (Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.) Господарський стан одноосібних селянських господарств та соціальна структура селянства Лівобережної України у роки непу …… 48

Орленко О. М. (Харків) Державна податкова політика на селі у 20-х роках ХХ ст. (на прикладі Петроградської губернії) …… 53

Священко З. В. (Умань, Черкаська обл.) Аграрне питання в політичній діяльності В. Плеве …… 59

Скляр В. М., Тверитникова О. Є. (Харків) Етнічний склад сільського населення України на початку ХХІ ст. …… 66

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН …… 79

Мацюта П. А. (Миколаїв) «Неофіційні» дипломатичні зв’язки з рядом європейських країн у зовнішній політиці Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами «Архіву князя Воронцова») …… 80

Сокирська В. В. (Умань, Черкаська обл.) Сільськогосподарське економічне районування в умовах становлення російсько-українського кордону в 20-х роках ХХ ст. …… 85

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ …… 91

Банті Ріна (Київ) Англомовна історіографія «кольорової» імміграції до Великої Британії …… 92

Вовчук Л. А. (Миколаїв) Джерела до історії консульських установ іноземних держав на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) …… 101

Котляр Ю. В., Ветушинська Ю. В. (Миколаїв) Наукові та творчі здобутки В. Н. Станко …… 107

Морозова О. С. (Миколаїв) Історія України на шпальтах наукового збірника «Варшавські українознавчі зошити» …… 112

Смолінський Александер (Торунь, Польща) Проблеми господарства Радянської України 1921-1939 рр. у світлі документів 2-го відділу Головного штабу Війська Польського …… 118

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) «Схід» та «Захід» у науковій проблематиці представників краківської історичної школи …… 130

Філіпенко Л. В. (Харків) Журнали «Женский вестник» (1904-1917) та «Союз женщин» (1907-1909)
як новий тип «ідейних» жіночих видань …… 135

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ …… 142

Бурім Д. В. (Київ) Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін (Німеччина, Берлін) …… 143

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ …… 158

Задерейчук А. А. (Сімферополь) Чи були Фальц-Фейни баронами? (Історія становлення станового статусу родини Фальц-Фейнів) …… 159

Кухарчук О. С. (Мукачеве, Закарпатська обл.) Становлення правознавчої думки та державотворчих процесів в ідеях Пилипа Орлика …… 164

Рогатін В. М. (Миколаїв) Модифікації язичництва в сучасному неоязичництві …… 169

Худолей О. С. (Черкаси) Проблеми правового регулювання у галузі охорони культурної спадщини України …… 175

РЕЦЕНЗІЇ …… 178

Срогош Тадеуш (Ченстохова, Польща) Історія України в джерелознавчих дослідженнях З. Анусіка. Рецензія на монографію: Збігнев Анусік. Старопольські дослідження і нариси (Лодзь, 2011) …… 179

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ …… 182