“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 11.

Випуск 11. — Миколаїв, 2013. — 200 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ІСТОРІОГРАФІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ ІСТОРІЇ

Крюков А. В. (Івано-Франківськ) Аграрні відносини в Галичині 1921-1939 рр. у польській історіографії …… 10

Лазуренко Ю. М. (Черкаси) Внесок сільськогосподарської кооперації в розвиток аграрного сектора економіки України 20-х років XX ст.: історіографія проблеми …… 17

Малишев О. В. (Харків) Кустарно-промислова кооперація УСРР періоду непу в російській історіографії кінця XX – початку XXI ст. …… 25

Робак І. Ю., Демочко Г. Л. (Харків) Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В. Д. Отамановського …… 32

Свинаренко Н. О. (Харків) Висвітлення партизанського руху на українських землях у роки Великої Вітчизняної війни: сучасна історіографія …… 40

Смолінський Александер (Торунь, Польща) Польськомовні публікації на тему голоду в Україні у 20-х і 30-х роках ХХ ст. …… 48

Срогош Тадеуш (Ченстохова, Польща) Лікарське наукове середовище у Львові в 1918-1946 роках в польській історіографії …… 56

ІСТОРІОГРАФІЯ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Бевзюк Є. В. (Ужгород) Формування національних ідеологічних орієнтирів у західних слов’ян у передреволюційні роки (1848) …… 62

Корновенко С. В. (Черкаси) Аграрна політика урядів білого руху Півдня Росії в оцінці
білоемігрантської історіографії …… 69

Кузьменко Ю. В. (Ніжин, Чернігівська обл.) Партійно-радянська номенклатура УРСР середини 80-х – початку 90-х років ХХ ст. в рецепції діаспорних та західних учених …… 77

Некрасова В. В. (Київ) Радянський простір часів «холодної війни» в американських підручниках …… 85

Стройновський Анджей (Ченстохова, Польща) Львівська школа досліджень доби Станіслава Понятовського у міжвоєнний період …… 93

Щербін Л. В. (Івано-Франківськ) Українське питання та Конституційно-демократична партія Росії (1905-1918 рр.) в сучасній російській історіографії …… 100

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН В ІСТОРІОГРАФІЇ

Гальчак Богдан (Зелена Гура, Польща) Польський міф про «східні креси» в польсько-українських відносинах …… 106

Городня Н. Д. (Київ) Регіональна інтеграція в АТР в пост-біполярній політиці США …… 111

Корнієнко Н. В. (Київ) Російська історіографія про «західний чинник» в українській «помаранчевій революції» …… 119

Музичин І. Т. (Івано-Франківськ) Зарубіжна історіографія про українські землі імперії Габсбургів як фактор австро-російських відносин на початку XX ст. …… 125

Сокирська В. В. (Умань, Черкаська обл.) Політичний аспект російсько-українських відносин 20-х років ХХ ст. у новітній історіографії …… 134

Чорна Н. М. (Вінниця) Сучасні українсько-польські відносини у висвітленні польської історіографії …… 140

Шишела С. І. (Київ) Трансфер українського та польського населення 1944-1946 рр. у новітній історіографії та джерелах …… 146

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Земзюліна Н. І. (Черкаси) Питання достовірності та доступності іноземних джерел в процесі висвітлення дискусійних фактів вітчизняної історії …… 154

Мальшина К. В. (Київ) Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст. у Архіві Форін-Офіса (м. Лондон) …… 161

Мерфі Н. Г. (Магнолія, Арканзас, США) Джерельна база української діаспори в США: з минулого до сьогоднішніх реалій …… 168

Шевельков А. І. (Коломна, Московська область, Росія) Документи березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС як важливе джерело в дослідженні аграрної історії …… 176

Якимчук О. О. (Рівне) Кримінальне переслідування княгині Марії Любомирської: епізод з життя 1915 р. (на підставі матеріалів Центрального державного історичного архіву України у м. Київ) ………. 183

РЕЦЕНЗІЇ

Гоцуляк В. В. (Черкаси) Дидактичний вимір теоретико-методологічних засад історичного пізнання. Рецензія на монографію: Бондаренко Г. В. Теорія та методологія історії. Програма й тестові завдання, основи курсу, словник понять і категорій: навч. посіб. (Луцьк, 2011) …… 190

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ