“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 7.

Випуск 7. — Миколаїв, 2011. — 212 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ …… 12

Ватолін А. Г. (Черкаси) Організація та розвиток обов’язкового протипожежного страхування в Подільській губернії (1868-1914 рр.) …… 13

Волошин Т. І. (Херсон) Особливості розвитку реформаційних течій в землях Корони чеської на початку ХVІ ст. …… 20

Задерейчук І. П. (Сімферополь) Німці Криму в системі професійної освіти в 20-30-ті роки ХХ ст. …… 24

Коник Ю. О. (Київ) Освітній рівень працівників губернської межової служби півдня України у 1760-1830-х роках …… 28

Кузьменко І. В. (Миколаїв) Теоретичні засади російсько-українського авангарду в творах його засновників та ідеологів …… 33

Марконь Вітольд (Ченстохова, Польща) Правова уніфікація Сілезького воєводства в Другій Речі Посполитій …… 37

Присяжнюк Ю. П. (Черкаси) «Незручні» селяни в історіографії націєтворчих процесів Наддніпрянщини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. …… 42

Спіркіна О. О. (Черкаси) Данило Нарбут: портрет на тлі епохи …… 50

Стерчевська Івона (Ченстохова, Польща) Вибрані аспекти функціонування Державної поліції в Другій Речі Посполитій: чисельність та підготовка поліцейського корпусу …… 56

Черемісін О. В. (Запоріжжя) Діяльність міського самоврядування у сфері благоустрою Херсона (кінець XVIII ст. – 1870 р.) …… 63

Шугальова І. М. (Запоріжжя) Зміна правового статусу військового духовенства в 1900-1925 рр. …… 71

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН …… 75

Погромський В. О. (Миколаїв) Проблема міграції з українських етнічних земель до Аргентини у вітчизняній історіографії …… 76

Шевчук О. В. (Миколаїв) Проблема сепаратизму в СУАР КНР як дестабілізуючий фактор системи безпеки Центрально-Азійського регіону …… 81

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ …… 86

Балягузова О. Ю. (Миколаїв) Діалектика сутності соціологічних концепцій нації та націогенези як процес до самовизначення етносів …… 87

Гонтар Т. М. (Тернопіль) Документи державних польських і українських архівів про депортацію українців у 1944-1946 рр. …… 92

Карпенко В. В. (Умань) Склад і зміст родинного фонду Симиренків: його наукове і практичне значення …… 97

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Ю. Тютюнник у матеріалах Галузевого державного архіву Служби зовнішньої розвідки України …… 103

Лазуренко В. М. (Черкаси) Соціальна стратиграфія українського селянства доби НЕПу: історіографія 60-90-х років XX ст. …… 107

Лосовський Януш (Люблін, Польща) Академічні підручники з архівознавства в Польщі …… 111

Макієнко О. А. (Київ) Протокольна документація земських установ в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): проблеми джерелознавчого дослідження …… 116

Мальшина К. В. (Київ) Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст.: колекція документів та спогадів у зібранні Школи слов’янських та східноєвропейських студій при Університеті м. Лондона …… 125

Морозов В. В. (Київ) Внесок дворянства Лівобережної України в становлення та розвиток архівної справи пореформеного періоду …… 130

Рижева Н. О. (Миколаїв) Визначення пріоритетних архівних установ у дослідженні історії суднобудування України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. …… 133

Руснак О. В. (Чернівці) Джерела з історії соціально-економічного розвитку Північної Буковини і Хотинщини у 1918-1940 рр. …… 137

Сокирська В. В. (Умань, Черкаська обл.) Фонди Центрального державного архіву вищих органів влади і управління України як джерело вивчення російсько-українських відносин у період становлення тоталітарної держави …… 143

Сусоров С. В. (Херсон) Особливості документів правоохоронних органів з фондів ЦДІАУ про діяльність соціалістів-революціонерів у селах України (1907-1914 рр.) …… 148

Ткачук А. І. (Херсон) Українська історична наука 1960-1970-х років на прикладі діяльності В. Сарбея …… 152

Чернік С. Д. (Київ) Періодичні видання України як джерело дослідження політичної історії Сербії 1878-1918 рр. …… 158

Якимчук О. О. (Рівне) Джерела до вивчення шляхти Рівненського повіту Волинської губернії кінця XVIII – початку ХХ століть (за матеріалами Державного архіву Рівненської області) …… 163

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ …… 168

Коротяєв С. І. (Черкаси) Сучасна науково-технічна революція та її вплив на різні аспекти трудової діяльності людини …… 169

Сусоров В. Д. (Херсон) Розповсюдження нелегальних видань у Миколаєві в 1905 р. (за матеріалами Державного архіву Миколаївської області) …… 174

Чубіна Т. Д. (Черкаси) Микола Бушин: людина, вчений, учитель …… 181

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ …… 185

Моравець Норберт (Ченстохова, Польща) Краківська історична школа в дослідженні українського історика. Рецензія на монографію : Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії …… 186

ХРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЯ …… 193

Бушин М. І. (Черкаси) Немає правди – немає честі. І навпаки …… 194

Малюта В. О. (Київ) Всеукраїнський трудовий конгрес як представницький орган українського
народу в другій українській народній республіці …… 199

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ …… 208