“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 4.

Випуск 4: на пошану професора Юрія Андрійовича Мицика з нагоди 60-річного ювілею. — Миколаїв, 2010. — 132 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

Від редколегії …… 9

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ …… 11

Горнова І. С. (Одеса) Боротьба тенденцій у візантійському історіописанні XI сторіччя (на прикладі праць Іоанна Скилиці та Михаїла Пселла) …… 12

Клименко В. В. (Черкаси) Історія розвитку промислової кооперації України в повоєнний період: історіографія проблеми …… 17

Король А. І. (Херсон) Дослідження В. Сарбеєм проблеми національного відродження України …… 20

Макієнко О. А. (Київ) Видання земських установ у фондах Державного архіву Херсонської області …… 24

Скрипник В. В. (Миколаїв) Одеський період діяльності сходознавця В. В. Григор’єва …… 30

Шугальова І. М. (Запоріжжя) Аналіз особистого фонду Петра Євграфовича Ковалевського (за матеріалами Міжнародного інституту соціальної історії) …… 33

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ …… 37

Бондарук Л. В. (Київ) Роль українського руху опору в організації Норильського повстання …… 38

Бушин М. І., Чубіна Т. Д. (Черкаси) Особливості збереження етнічної самосвідомості українцями Республіки Башкортостан у 90-х роках ХХ ст. …… 43

Кухарчук О. С. (Ужгород) Участь осередків політичних партій у місцевих виборах 2006 року в Закарпатській області …… 49

Малишев О. В. (Харків) Діяльність органів радянської влади стосовно правового забезпечення роботи підприємств дрібної промисловості в роки «воєнного комунізму» та нової економічної політики …… 55

Міронова І. С. (Одеса) Українська пошта в період правління Єлизавети Петрівни (1741-1761 рр.) …… 59

Пронь С. В. (Миколаїв) Українське сходознавство: «другорядна роль» в умовах загальноцивілізаційного виміру …… 65

Ткачук В. В. (Луцьк) Українізація православного церковного устрою на Волині в 1930-х рр. …… 70

Черемісін О. В. (Херсон) Міське землеволодіння Південної України в кінці XVIII – першій половині XIX століття …… 75

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН …… 81

Богданова Т. Є., Погромський В. О. (Миколаїв) Українська етнічна спільнота в Аргентині наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття …… 82

Богданова Т. Є., Чебан С. Ю. (Миколаїв) Ліванська криза 2006 р.: результати та наслідки …… 87

Гарагонич В. В. (Київ) Прикордонне співробітництво України з країнами Центрально-Східної Європи та його значення для розвитку транскордонної співпраці на сучасному етапі …… 92

Сінкевич Є. Г., Попова С. М. (Миколаїв) Курдська проблема на рубежі ХХ-ХХІ століть …… 98

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ …… 103

Перев’язко Н. В. (Черкаси) Релігійно-метафізичні та математичні витоки теорії відносності А. Ейнштейна …… 104

Рудишина О. С. (Київ) Внесок фізіологів рослин Новоросійського університету в розвиток гормональної теорії тропізмів на початку XX ст. …… 107

Томаченко О. В. (Луцьк) Трансформаційні процеси у шкільній історичній освіті України …… 112

ОГЛЯДИ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ …… 117

Дарієнко В. М. (Херсон) Колекція професора М. Д. Хмирова як комплексне джерело з історії
Північного Причорномор’я …… 118

РЕЦЕНЗІЇ ТА ІНФОРМАЦІЯ …… 121

Волосник Ю. П. (Харків) Перше дослідження раннього етапу вітчизняної медієвістики: Рецензія на монографію С. І. Лимана «Ідеї в латах: Захід чи Схід? Середньовіччя в оцінках медієвістів України
(1804 – перша половина 1880-х рр.)» (Харків, 2009) …… 122

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ …… 125