Вимоги до оформлення матеріалів електронного наукового журналу “Folium”

(затверджено Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, протокол № 5 від 2 жовтня 2014 року)

Загальні умови:

Редколегія електронного наукового часопису “Folium” безкоштовно розміщує статті авторів у мережі Інтернет на офіційному сайті видання – http://folium.in.ua

Засновник часопису – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; офіційний сайт Інституту – http://archeos.org.ua
Поштова адреса редколегії – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, вул. Трьохсвятительська, 4, 01001, Київ, Україна; з позначкою – „Folium”.
Електронна пошта редколегії – folium.2015@gmail.com

До журналу приймаються статті українською, російською, польською, англійською мовами.

Надіслані рукописи повинні бути оригінальними та раніше не опублікованими в інших електронних або друкованих виданнях.

Стаття має відповідати вимогам МОН України до фахових наукових видань і вимогам часопису “Folium” щодо оформлення статей. Надані для публікації матеріали повинні бути актуальними, містити наукову новизну, постановку завдань (проблем), опис основних результатів дослідження, отриманих автором; мати зовнішню рецензію (для студентів і аспірантів, наукових працівників без наукового ступеня).

Для реєстрації поданих матеріалів автор(-и) має(-ють) заповнити Анкету автора, розташовану на сайті часопису – http://folium.in.ua. Якщо з технічних причин Анкета не відкривається – заповнити власноруч і надіслати окремим файлом.

У Анкеті автора зазначаються прізвище, ім’я, по-батькові автора(-ів) повністю; посаду, вчений ступінь, вчене звання; назву та адресу організації, де працює або вчиться автор; контактні дані автора(-ів) (домашня адреса або телефонний номер, електронна пошта). Дані про автора залишаються в редколегії й третім особам не передаються.

Паралельно з електронним варіантом поштою або особисто на адресу Інституту надсилається паперовий варіант статті, датований і підписаний автором.

На електронну адресу редколегії – folium.2015@gmail.com – надсилають такі файли:
1) заповнену Анкету автора;
2) електронний варіант статті, оформленої згідно з вимогами МОН України та вимогами часопису «Folium»;
3) ілюстрації та таблиці; текстівки до таблиць та ілюстрацій – окремо;
4) скановану рецензію (для праць студентів, аспірантів, наукових працівників без ступеня).
Заголовки надісланих файлів – за прізвищем автора (Коваленко_анкета; Коваленко_стаття, Коваленко_ілюстрації, Коваленко_таблиці, Коваленко_рецензія).

Редколегія журналу правочинна в разі потреби здійснювати внутрішнє рецензування, літературне редагування матеріалів (зі збереженням змісту й головних наукових результатів автора).

Редколегія залишає за собою право відхилити статтю як таку, що не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу, а також за результатами внутрішнього рецензування.

Про отримання всіх матеріалів і ухвалу щодо публікації редколегія сповістить автора електронною поштою.

Вимоги до оформлення статей:

Загальний обсяг статті (у разі публікації документів – авторської передмови) – 12-24 сторінок. Формат А4. Редактор: Word Windows. Шрифт: Times New Roman; кегль 14 (за винятком анотацій і Списку використаних джерел), міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 2 см з кожного боку. Пагінація сторінок статті внизу справа. Вирівнювання тексту – в ширину. Автоматична розстановка переносів – виключено.

На першій сторінці статті зліва обов’язково вказати УДК (класифікаційний індекс УДК має докладно відобразити тематику статті), нижче справа – дані про автора (ПІБ, місто та країна проживання) і по центру заголовок статті.
Шрифт: Times New Roman; кегль 14 pt.

Після назви статті подаються анотації трьома мовами (українська, російська, англійська). Анотація повинна містити: прізвище, ініціали автора, назву статті, короткий виклад статті, ключові слова (до десяти окремих слів або словосполучень). Анотація англійською мовою обов’язково має вміщувати не менше 100 слів, анотація російською та українською мовою – не менше 35 слів; ключові слова – трьома мовами.
Шрифт: Times New Roman; кегль 12 pt.

Авторські примітки всередині статті подають під текстом на сторінці й позначають зірочкою (*, залежно від кількості їх на сторінці – **).
Шрифт: Times New Roman; кегль 11 pt.

Бібліографічне оформлення. Вимоги:

При оформленні бібліографії слід дотримуватися вимог МОН України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії. – 2009. – № 5. – С. 26–30) та державного стандарту ГОСТ 7.1:2006: «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Посилання на використані джерела в тексті статті слід вказувати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками, згідно зі Списком використаних джерел: наприклад, посилання на конкретну сторінку цитованого видання – через кому [16, c. 17], а в разі посилання на кілька позицій Списку – через крапку з комою [15; 19].

Список використаних джерел слід подавати наприкінці статті. Архівні джерела подаються на початку Списку відповідно до посилань у тексті статті. Використана література описується за абеткою; спочатку кирилицею, потім латиницею. Посилання на електронні ресурси в Списку спеціально не виокремлюються й також подаються за абеткою. Посилання на іншомовні праці подаються згідно з загальноприйнятими в Україні стандартами бібліографічного опису.

Приклади бібліографічного оформлення:

Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні. 1793–1830 / Д. Бовуа; перекл. з фр. З. Борисюк. – Львів: Кальварія, 2007. – 296 с.
Грушевський М. Богданові роковини // Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 2. – С. 332–336.
Зивс С. Л. Источники права / С.Л. Зивс; отв. ред. В.П. Казимирчук. – М.: Наука, 1981. – 239 с.
Dąbkowski P. Prawo prywatne polskie / P. Dąbkowski. – Lwów, 1910. – T. 1-2.

Архівні джерела в Списку використаних джерел подаються мовою оригіналу (перша згадка архівної установи в Списку – назва подається повністю). Архівні установи українською, польською та російською мовою – за загальноприйнятою абревіатурою та скороченнями:

ЦДІАК України, м. Київ, ф. 25, оп. 1, спр. 5, арк. 25зв.
AGAD, Zb. A. Czołowskiego, sygn. 368 тощо.

Англійською назви українських архівних установ перекладаються без скорочень і абревіатур:

Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, collection 127, inventory 12, # 38, 11-12back.

При посиланні на джерело з мережі Інтернет у Списку використаних джерел через крапку й тире слід вказати: «Режим доступу:», а наприкінці посилання так само, але в квадратних дужках – останню дату відвідування сайту. Наприклад: Іваненко М., Петренко С. Проблеми вивчення історії середніх віків // Журн. істор. студій. – 1998. – № 4. – Режим доступу: http://seredni-viky.com/science-as-culture/Ivanenko.html [ 9 грудня 2003].
Шрифт: Times New Roman; кегль 12 pt.

Ілюстрації:

Посилання в тексті статті на ілюстрації та таблиці є обов’язковим – (іл. 1 або табл. 1 ).
До статті додають файли з ілюстраціями (фото, малюнки, схеми, графіки) й таблицями, а також файли з текстівками до ілюстрацій і окремо – з назвами таблиць.
Ілюстрації подають у форматі jpeg з номерами за Списком ілюстрацій та прізвищем автора (наприклад: «Коваленко_1.jpeg», «Коваленко_2.jpeg» тощо).
Таблиця повинна мати назву, а якщо таблиць декілька, то вони нумеруються окремо (Табл. 1. НАЗВА); заголовок файлу з таблицею містить прізвище автора та номер таблиці (Коваленко_Табл.1).

ЗАВАНТАЖИТИ У ФОРМАТІ “.DOC”:

Запрошення до співпраці

Приглашение к сотрудничеству

Вимоги до оформлення матеріалів електронного наукового журналу “Folium”

Анкета автора

Форма висновку рецензента