“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 12.

Випуск 12. — Миколаїв, 2014. — 216 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Александров Н. М. (Ярославль, Росія) Сільські кустарні промисли Верхнього Поволжя наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (до питання про багатоукладність економіки дореволюційної Росії) …… 10

Ашурков Т. Т. (Миколаїв, Україна) Російське посольство до Ірану 1817 року: очікування і результати …… 16

Бершадська О. В. (Краснодар, Росія) Соціально-економічний розвиток Чорноморської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. …… 25

Бривко М. В. (Сніжне, Донецька обл., Україна) Становлення вугільної промисловості наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі міста Сніжне Донецької області) …… 32

Будзар М. М. (Ялта, Україна) Доля маєтку Мордвинових в Ялті у контексті історії міста: 1873-1900-й роки (за архівними матеріалами) …… 39

Водотика Т. С. (Київ, Україна) Формування індустріального підприємництва у містах підросійської України на рубежі ХІХ – ХХ ст. …… 46

Гетте Г. (Кельн, Німеччина), Молотков Г. С. (Краснодар, Росія) Швейцарські аграрні колонії на півдні Російської імперії …… 52

Дроздек-Малолєпша Т., Малолєпший Е. (Ченстохова, Польща) Діяльність гімнастичного товариства «Сокіл» в Польському Королівстві у 1905-1914 роках …… 60

Кухаренко А. А. (Мінськ, Білорусь) Роль Селянського поземельного банку в модернізації Російської імперії (за матеріалами білоруських губерній) …… 68

Прокоп Ю. В. (Одеса, Україна) Роль євреїв-іноземців у соціально-економічному й культурному житті Херсонської губернії наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. …… 74

Рукосуєв Є. Ю. (Єкатеринбург, Росія) Розвиток чорної металургії Уралу у 1880-1917 рр. …… 82

Сидоренко Т. М. (Краснодар, Росія) Соціально-економічні передумови виникнення і розвитку кооперації на Кубані наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. …… 89

Суханова Н. І. (Москва, Росія) Соціально-економічний розвиток південноросійської околиці наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Північного Кавказу) …… 96

Шиманський Ц. К. (Ченстохова, Польща) Вплив єврейської громади на розвиток Ченстохови у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., який відбувся після реформ 60-70-х років ХІХ століття в Російській імперії …… 104

Шумкін Г. М. (Єкатеринбург, Росія) Виробництво ствольного заліза на казенних гірничих заводах Уралу в середині ХІХ ст. …… 112

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Вальчук О. І. (Вінниця, Україна) Організаційна система соціального страхування в СРСР (1922-1933 рр.) за матеріалами Державного архіву Російської Федерації …… 119

Іваненко В. В. (Дніпропетровськ, Україна) Проблеми аграрної історії України ХІХ – початку ХХ ст. в матеріалах наукових читань на пошану професора Д. П. Пойди …… 125

Коротяєв С. І. (Черкаси, Україна) До питання про визначення терміну «інженерно-технічна інтелігенція» …… 133

Кушлакова Н. М. (Павлоград, Україна) Інженерно-громадські об’єднання в промислово розвинених регіонах України як форма фахової комунікації: друга половина ХІХ – початок ХХ століття …… 140

Мальшина К. В. (Київ, Україна) Історія у боротьбі з югославізмом: Йосип Маль та його внесок у вивчення традиції словенської державності …… 148

Ніколаєв М. І. (Миколаїв, Україна) Аксіома ольвійської просопографії IV – I ст. до н. е. …… 156

Сикут П. (Бидгощ, Польща) «Польсько-польський» кордон. Соціальні, економічні та політичні наслідки околиці колишньої Російської імперії для Поморського воєводства у світлі поліцейських звітів за 1920-1939 роки …… 165

Смолінський А. (Торунь, Польща) Червона армія в радянській Україні та інших західних військових округах СРСР у 30-х роках ХХ століття у документах ІІ відділу Головного штабу Війська Польського …… 172

Срогош Т. (Ченстохова, Польща) Меценати в Росії у 1861-1914 роках у новітній польській історіографії …… 187

Чернецька-Хаберко А. (Ченстохова, Польща) Освальд Бальзер у польській історіографії …… 193

РЕЦЕНЗІЇ
Срогош Т. (Ченстохова, Польща), Морозова О. С. (Київ, Україна) Умови медичних наукових досліджень і навчання лікарів у Львові у 1918-1946 роках. Рецензія на монографію: Войткевич-Рок В. Роки успіхів і дні невдач. Дослідження історії лікарського відділення Університету Яна Казимира у Львові (Торунь, 2012) …… 203

Куделко С. М. (Харків, Україна) Архіви США у історичному розвиткові та на сучасному етапі історії. Рецензія на монографію: Левченко Л. Л. Архіви і архівна справа Сполучених Штатів Америки: історія та організація (Миколаїв: Іліон, 2013) …… 205

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ