“Історичний архів. Наукові студії”. – Випуск 13.

Випуск 13. — Миколаїв, 2014. — 224 с. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України).

ЗМІСТ

ВІТЧИЗНЯНА ТА ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Баликін І. І. (Донецьк) Національна політика у резолюціях і рішеннях з’їздів, конференцій та пленумів ЦК Комуністичної партії України (1943-1982 рр.) …… 10

Верховцева І. Г. (Ізмаїл, Одеська обл.) Селянське самоврядування та земство в Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) …… 15

Водотика С. Г., Савенок Л. А. (Херсон) Зміни етнічної структури населення Херсонської області у другій половині ХХ століття …… 26

Дзюбан О. В. (Миколаїв) Меценатська діяльність фондів українських спортсменів …… 33

Калакура О. Я. (Київ) Депортації українців і поляків під виглядом «обміну населенням» (до 70-річчя Люблінської угоди) …… 39

Калініченко К. С. (Черкаси) Патріотичні аспекти моральних та історичних цінностей українського козацтва …… 50

Коваль М. В. (Київ) Тираспольський укріплений район – заручник обставин (1941 р.) …… 56

Малишев О. В. (Харків) Розвиток державної системи професійно-ремісничої освіти УСРР у період НЕПу (1921-1928 рр.) …… 63

Мізґальський Єжи (Ченстохова, Польща) Реалізація царизмом інкорпораційної політики у ХІХ та перших роках ХХ ст. на прикладі Пйотрківської губернії …… 70

Мізґальська Маґдалєна (Варшава, Польща) Економічні, соціальні та національні умови в Західній Україні у другій половині ХІХ ст. …… 78

Ніколаєва Т. М. (Київ) Доброчинність українського бізнесу в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. у розвитку початкової освіти …… 86

Срогош Тадеуш (Ченстохова, Польща) Боротьба політичних партій на сеймику Київського воєводства у Житомирі у 1786 році …… 95

Цецик Я. П. (Рівне) Вплив союзу руського народу на ускладнення російсько-єврейських взаємовідносин на Волині на початку ХХ ст. …… 103

ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

Господаренко О. В. (Миколаїв) Кафа і Тана в системі італійської міжнародної торгівлі XIII-XV ст. …… 111

Стройновський Анджей (Ченстохова, Польща) Торгівля з Росією в дискусії на Великому сеймі (1789 р.) …… 117

ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІЯ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ

Гетте Генрієтта (Кельн, Німеччина), Молотков Г. С. (Краснодар, Росія) З історії швейцарської колонізації Півдня Російськой імперії …… 127

Грибеник М. В. (Миколаїв) Політехнізація шкільної освіти у 1953-1964 рр. (за матеріалами періодичних видань Півдня України) …… 137

Компанієнко О. В. (Черкаси) Шляхи вирішення проблем матеріального устаткування шкіл для працюючої молоді (1958-1964 рр.) …… 143

Павельчик-Дура Каміла (Лодзь, Польща) Інтерновані українці в Польщі у 1920-х роках (за документами Державного архіву у Пйотркові Трибунальському) …… 148

Семененко М. Г. (Черкаси) Вплив хімізації сільського господарства УРСР наприкінці 50-х – 60-х років минулого століття на стан здоров’я сільського населення (історіографія проблеми) …… 157

Ткачук А. І. (Херсон) Відображення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській історіографії …… 164

Шарін О. В. (Миколаїв) Соціально-економічний стан Півдня України у 60-х роках ХХ ст. (історіографія проблеми) …… 169

ДОКУМЕНТИ ТА МАТЕРІАЛИ

Бурім Д. В. (Київ) Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади Михайла Селешка в фондах архіву ОУН в Києві …… 176

Тригуб О. О. (Чернігів) Два документи про господарську діяльність представників роду Туманських у середині ХІХ ст. …… 193

РЕЦЕНЗІЇ І ПОВІДОМЛЕННЯ

Котляр Ю. В. (Миколаїв) Русини – нащадки Русі-України. Рецензія на колективну монографію: Українці-русини: етнолінгвістичні та етнокультурні процеси в історичному розвитку (Київ, 2013) …… 200

Сінкевич Є. Г. (Миколаїв) Роздуми в слух …… 203

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ