д. і. н. ФЕДОРУК Ярослав Олександрович

1 січня 1969 р. – народився в м. Тернополі.

1985 р. – закінчив Київську середню школу № 200.

1985–1993 рр. – навчання на історичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка.

1987–1989 рр. – служба в армії.

1990–1992 рр. – старший лаборант Археографічної комісії АН України.

1992–2001 рр. – старший лаборант, археограф, науковий співробітник Львівського відділенні Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

з 1991 р. – член НТШ.

1991–2001 рр. – секретар Історико-філософської секції НТШ.

з 1994 р. – член Українського геральдичного товариства.

з 1994 р. – член Українського історичного товариства.

1994 – премія ім. Степана Гжицького Західного наукового центру НАН України за добірку праць з історії епохи Хмельниччини.

1992–1996 рр. – співупорядник часопису “Україна в минулому”.

1996 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук “Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році” (науковий керівник Я. Р. Дашкевич).

з 2001 р. – старший науковий спіробітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

з 2001 р. – відповідальний секретар “Українського археографічного щорічника”.

з 2007 р. – співредактор англомовного видання “Історії України-Руси” Михайла Грушевського (томи III, IV, ІХ, ч. 2-2, X).

2012 р. – нагорода Польського історичного товариства (Краків) “Pro Historia Polonorum” за кращу книжку з історії Польщі в числі десяти книжок світової історіографії за монографію “Віленський договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття” (К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2011. – 623 с.; 80 с. іл.).

2012 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук “Міжнародні відносини середини XVII століття і укладення Віленського договору між Річчю Посполитою і Росією у 1656 році”.

Бібліографія:

1986

Глибина дослідження // Кіровоградська правда. – 1986. – № 253 (17615). – 4 листопада. – С. 3. – Рец. на кн.: Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – К.: Наук. думка, 1986. – 264 с.

1987

Важливі сторінки історії // Наука і суспільство. – К., 1987. – № 6. – С. 27. – Рец. на кн.: Борисенко В. Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. – К.: Наук. думка, 1986. – 264 с.

1990

До питання про політичні цілі Богдана Хмельницького у 1648 р. // Екологія культури: Історія, традиція, сучасність: Тези доповідей та повідомлень молодіжної конференції 11–12 травня 1990 р. – Львів, 1990. – С. 142–143.

Соловйов: Погляд на українську історію: (На прикладі гетьманування Івана Виговського в 1657–1659 роках в “Истории России с древнейших времен”) // Ратуша. – Львів, 1990. – № 31. – 15 грудня. – С. 4–5.

Україно-московські відносини від Переяславської ради до смерті Богдана Хмельницького 27 липня 1657 р. // Ратуша. – Львів, 1990. – 26. – 4 грудня. – С. 4–5.

1991

Національно-державна ідея Богдана Хмельницького // Ратуша. – Львів, 1991. – № 79 (116). – 5–6 серпня; № 80 (117). – 7–8 серпня.

Національно-державна ідея Богдана Хмельницького в українській історіографії ХІХ ст. // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: (Матеріали республіканських історичних читань). – К., 1991. – [Вип.1.] – С. 131–137.

“…не загубились у надрах блюзнірства”: [Експедиція “Забуті могили”, Черкаська обл. (липень–серпень, 1990 р.)] // Пам’ятки України. – К., 1991. – № 2. – С. 64.

“…не загубились у надрах блюзнірства” // Ukraine Today – Radio Free Europe: Radio Liberty Research Institute. – [Munich], 1991. – 24 July. – (Ukraine Media News Budget).

1992

Богдан Хмельницький і патріархи // Історія релігій в Україні: Тези повідомлень ІІ круглого столу: (Львів, 4–5 травня 1992 р.). – К.; Львів, 1992. – С. 60–62.

Матеріали для нового видання “Документів Богдана Хмельницького” // Україна в минулому. – К.; Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 136–143. – Підп. Касіян Семаньків.

360 років від дня народження Тимоша Хмельниченка (1632–1653) // Ратуша. – Львів, 1992. – № 47 (226). – 7 травня. – С. 4. – Підп. Касіян Семаньків.

Хмельниччина в документах: (Між Замостям та Зборовом) // Україна в минулому. – К.; Львів, 1992. – Вип. 1. – С. 113–139.

Чи Хмельницький хотів стати монархом? // Ратуша. – Львів, 1992. – № 118 (297). – 3 листопада. – С. 2.

[Рецензія] // Україна в минулому. – К.; Львів, 1992. – Вип. 2. – С. 159–166. – Рец. на кн.: Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki. – Wrocław etc.: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1988. – 272 s.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1992. – Вип. І. – 148 с. – Член редкол.
Анонс: [Дашкевич Я.] У світ // Ратуша. – Львів, 1992. – № 130. – 1 грудня. – С. 6.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1992. – Вип. ІІ. – 174 с. – Член редкол.

1993

Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 – серпень 1649 рр.): [= Львівські історичні праці. Дослідження, вип. 1]. – Львів, 1993. – 70 с.

Лист Богдана Хмельницького до ротмістра Яна Кондрацького // Україна в минулому. – К.; Львів, 1993. – Вип. 4. – С. 136–138.

Ненормальні часи: (Василь Гарасимчук та його невидані “Матеріали до історії козаччини XVII віку”) // Старожитності. – К., 1993. – Р. 4. – Ч. 11–12 (47–48). – С. 6–7.

Новий Равіта-Гавронський з Переяслава // Ратуша. – Львів, 1993. – № 93 (415). – 16 вересня. – С. 2. – Відгук на статтю: Горошко С. Лакований образ Богдана // Політологічні читання. – К., 1993. – Вип. 1. – С. 250–269.

Туреччина, Крим і політика Богдана Хмельницького: Перші місяці повстання // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: (Матеріали Третіх Всеукраїнських історичних читань). – К.; Черкаси, 1993. – С. 108–111.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1993. – Вип. ІІІ. – 142 с. – Член редкол.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1993. – Вип. IV. – 230 с. – Член редкол.

1994

[Упоряд.:] Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку: [= Львівські історичні праці. Джерела, вип. 1]. – Львів, 1994. – 122+154 с.

Василь Гарасимчук та його невидані “Матеріали до історії козаччини XVII ст.” // Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку [= Львівські історичні праці. Джерела, вип. 1]. – Львів, 1994. – С. 12–47.

Василь Гарасимчук та частина його віднайдених “Матеріалів до історії козаччини XVII ст.” // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові: (Лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.). – Львів, 1994. – С. 93.

Критичні замітки до соціально-політичного портрета Богдана Хмельницького // Україна в минулому. – К.; Львів, 1994. – Вип. 5. – С. 190–210. – Рец. на кн.: Смолій В., Степанков В. Богдан Хмельницький: Соціально-політичний портрет. – К.: Либідь, 1993. – 504 с.

Лист Богдана Хмельницького до ротмістра Яна Кондрацького // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові: (Лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.). – Львів, 1994. – С. 91–92.

Листи Василя Гарасимчука до Івана Кревецького // Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку [= Львівські історичні праці. Джерела, вип. 1]. – Львів, 1994. – С. 96–107.

Монархізм Богдана Хмельницького в оцінці В’ячеслава Липинського: Критична інтерпретація // Липинський В. Студії. – К.; Філадельфія, 1994. – Т. 1: Історико-політична спадщина і сучасна Україна / Ред. Я. Пеленський. – С. 228–231.

Praefatio // Гарасимчук В. Матеріали до історії козаччини XVII віку [= Львівські історичні праці. Джерела, вип. 1]. – Львів, 1994. – С. 12.

Україна в політиці європейських держав, Туреччини і Кримського ханства, 1654–1657 рр. // Між сусідами: Альманах Фундації Святого Володимира. – Краків, 1994. – С.49–51.

Уряди України та Польщі в боротьбі за кримських союзників у 1654 р. // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: (Матеріали Третіх Всеукраїнських історичних читань). – К.; Черкаси, 1994. – С. 31–34.

Чи Хмельницький хотів стати монархом? // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові: (Лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.). – Львів, 1994. – С. 31.

[Рецензія] // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові: (Лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.). – Львів, 1994. – С. 115–116. – Рец. на кн.: Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki. – Wrocław etc.: Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1988. – 272 s.

[Рецензія] // Україна в минулому. – К.; Львів, 1994. – Вип. 6. – С. 179–183. – Рец. на кн.: Frost Robert I. After the Deluge. Poland-Lithuania in the Second Nothern War. – Cambridge: Univers. Press, 1993. – 211 p.

[Ред.:] Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ у Львові: (Лютий 1992 р. – жовтень 1993 р.). – Львів, 1994. – 123 с. – Член редкол.

[Ред.:] Крип’якевич І. Львівська Русь в першій половині XVI ст.: Дослідження і матеріали: [= Львівські історичні праці. Джерела, вип. 2]. – Львів, 1994. – 394 с. – Член редкол.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1994. – Вип. V. – 215 с. – Член редкол.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1994. – Вип. VI. – 216 с. – Член редкол.

1995

Австрія в східноєвропейській політиці 1654 р. // Український історичний журнал. – 1995. – № 4. – С. 114–120.

Василь Гарасимчук: Його життя і відносини з Михайлом Грушевським // Михайло Грушевський і львівська історична школа: (Матеріали конференції: Львів, 24–25 жовтня 1994 р.). – Нью-Йорк; Львів, 1995. – С. 225–232.

Людовік Кубаля // Довідник з історії України. – К., 1995. – Т. 2. – С. 122–123.

Молдавська політика Б.Хмельницького і Габсбурги // Українська козацька держава: Витоки та шляхи історичного розвитку: (Матеріали П’ятих Всеукраїнських історичних читань). – К.; Черкаси, 1995. – С. 27–30.

Молдавські походи 1650, 1652 і 1653 рр. // Довідник з історії України. – К., 1995. – Т. 2. – С. 240–241. – У співавторстві з І. Підковою.

Національна ідея Богдана Хмельницького в українській історіографії ХІХ – 30-х рр. ХХ ст. // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1995. – Т. 228. – С. 160–182.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1995. – Вип. VII. – 239 с. – Член редкол.

1996

Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 р.: Автор. дис. … канд. іст. н. / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України. – К., 1996. – 24 с.

Міжнародна дипломатія і політика України: 1654–1657. – Львів, 1996. – Ч. 1: 1654 р. – 264 с.
Рец.: Степанков В. С. [Рецензія] // Український історичний журнал. – 1997. – №6. – С. 133–137; Портнов А. Дипломатія гетьмана // Українське слово. – К.; Париж, 1997. – 13 лютого; Wojnarski Dariusz. [Рецензія] // Res Historica: Z dziejów społecznych i politycznych Polski przedrozbiorowej: [UMCS]. – Lublin, 1999. – Z. 7. – S. 159–164; Milewski Dariusz. [Рецензія] // Przegląd Historyczny. – Warszawa, 2003. – T. XCIV. – Zesz. 4. – S. 485–488.

Василь Герасимчук: Його життя і відносини з Михайлом Грушевським // Український історик. – Нью-Йорк etc., 1996. – Вип. 1–4. – С. 285–290.

Дослідження Хмельниччини в українській історіографії ХХ ст.: (До 1939 р.) // Козацькі війни XVII століття в історичній свідомості польського та українського народів: Матеріали Другої польсько-української наукової зустрічі: (Львів, 12–13 жовтня 1995 р.). – Львів; Люблін, 1996. – С. 208–212.

Латинська епітафія XVII століття // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1996. – Т. 231. – С. 455–472. – У співавторстві з Іриною Думанською.

Польські плани ірландської колонізації України XVII століття // Україна в минулому. – К.; Львів, 1996. – Вип. 9. – С. 31–37.

Універсали та листи Богдана Хмельницького: (11 документів) // Україна модерна. – Львів, 1996. – Ч. 1. – С. 135–145.

[Ред.:] Mappa Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Дашкевича з нагоди його 70-річчя. – Львів; К.; Нью-Йорк: Вид-во М. П. Коць, 1996. – 912 с. – Член редкол.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1996. – Вип. VIII. – 240 с. – Член редкол.

[Ред.:] Україна в минулому. – К.; Львів, 1996. – Вип. ІХ. – 268 с. – Член редкол.

1997

Гей, Авторевич! // Українські вісті. – Детройт, Michigan (USA), 1997. – № 18 (3246). – 4 травня. – Відгук на анонімну статтю: Гей, козаки! Или и в Запорожской Сечи, оказывается, тоже имелся секс // America of My Own. – Chicago, Illinois (USA), 1997. – № 92: (March). – P. 21.

Зв’язки Василя Гарасимчука з Археографічною комісією ВУАН // Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської Археографічної комісії: (Київ–Седнів, 18–21 жовтня 1993 р.). – К., 1997. – С. 321–322.
Козацтво і пограничні війни XVI ст. за матеріалами “Архива Юго-Западной России” // Наукові Записки: Тернопільський обласний краєзнавчий музей. – Тернопіль, 1997. – Кн. 2. – Ч. 1. – С. 39–51.

Нові документи про розформування НТШ у Львові // З історії Наукового Товариства імені Шевченка: Збірник доповідей і повідомлень наукових сесій і конференцій НТШ у Львові. – Львів, 1997. – С. 242–249.

[Рецензія] // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1997. – Т.233. – С. 525–528. – Рец. на кн.: Свєшніков І. К. Битва під Берестечком. – Львів: Слово, 1993. – 302 с.

1998

[Ред.:] Федорук О. Бібліографічний покажчик. – К., 1998. – 72 с. – Співупоряд.

1999

Історія України в життєписах князів та гетьманів: Посібник для учнів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 1999. – 80 с.

Австрія в системі східноєвропейської політики 1654 р. // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип. 2: (1995–1997). – С. 434–447.

Василь Гарасимчук: Його життя і відносини з Михайлом Грушевським // Михайло Грушевський і українська історична наука: Збірник матеріалів конференцій. – Львів, 1999. – С. 212–216.

[Виступ в дискусії] // Михайло Грушевський і українська історична наука: Збірник матеріалів конференцій. – Львів, 1999. – С. 301.

Відгук Василя Гарасимчука на ІХ том “Історії України-Руси” М.Грушевського // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 1999. – Вип. 3/4. – С. 534–541.

“І взяли козаки в кільце королівський табір…”: [До 350-ліття Зборівської битви] // Свобода. – Тернопіль, 1999. – № 85 (1176). – 21 серпня. – С. 3.

Нові джерела до історії міжнародних відносин 1654 р. у фондах Московського архівосховища // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип.2: (1995–1997). – С. 448–452.

Польські плани ірландської колонізації України (50-ті рр. XVII ст.) // Матеріали засідань Історичної та Археографічної комісій НТШ в Україні. – Львів, 1999. – Вип.2: (1995–1997). – С. 453–458.

[Рецензія] // Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. – Львів, 1999. – Т. 238. – С. 587–590. – Рец. на кн.: Заборовский Л. В. Великое княжество Литовское и Россия во время польского Потопа. – М.: Наука, 1994. – 192 с.

[Рецензія] // Україна модерна. – Львів, 1999. – Ч. 2–3. – С. 418–424. – Рец. на кн.: Доба Богдана Хмельницького: (До 400-річчя від дня народження великого гетьмана): Зб. наук. праць. – К., 1995. – 286 с.

2000

Передмова // Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 2000. – Т. ХІ: Покажчик імен. – 520 с. – У співавторстві з Я. Дашкевичем і М. Капралем.

[Упоряд.:] Грушевський М. Історія України-Руси / Упоряд. М. Капраль, Я. Федорук; наук. ред. Я. Дашкевич. – К., 2000. – Т. ХІ: Покажчик імен. – 520 с.

2001

Людовік Кубаля // Довідник з історії України. – 2-ге вид. – К., 2001. – С. 378.

Молдавські походи 1650, 1652 і 1653 рр. // Довідник з історії України. – 2-ге вид. – К., 2001. – С. 480–481. – У співавторстві з І. Підковою.

[Ред.:] Дашкевич Я. Вірменія і Україна. – Львів; Нью-Йорк, 2001. – 762 с. – Співупорядник з Г. Сварник.

2002

Editor’s Addition [“Works on Religious and National Relations in the Second Quarter of the Seventeenth Century”] // Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2002. – Vol. VIII. – P. 657–660. – У співавторстві з Франком Сисином.

Editor’s Addition [“The Cossack Period, 1635–38: Sources and Secondary Literature”] // Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2002. – Vol. VIII. – P. 662–664. – У співавторстві з Франком Сисином.

Editor’s Addition [“The Decade before the Khmelnytsky Uprising: Secondary Literature”] // Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2002. – Vol. VIII. – P. 665–667. – У співавторстві з Франком Сисином.

Editor’s Addition [“Ukrainian Colonization East of the Dnipro: The Left Bank and Sloboda Ukraine”] // Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2002. – Vol. VIII. – P. 669–670. – У співавторстві з Франком Сисином.

Editor’s Addition [t: “Sources for the History of the Khmelnytsky Era and Its Historical Tradition”] // Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2002. – Vol. VIII. – P. 678–683. – У співавторстві з Франком Сисином.

Editor’s Addition [“Documentary Material”] // Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2002. – Vol. VIII. – P. 687–690. – У співавторстві з Франком Сисином.

Editor’s Addition [“Secondary Literature on the Khmelnytsky Era”] // Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2002. – Vol. VIII. – P. 703–718. – У співавторстві з Франком Сисином.

Політика Англії і антиосманська діяльність Данила Калуґера у 1655 році // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2002. – Вип. 7. – С. 232–242.

Російська та українська дипломатія у середині XVII століття // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2002. – Вип. 7. – С. 455–472. – Рец. на кн.: Русская и украинская дипломатия в Евразии: 50-е годы XVII в. / Под ред. Л. Е. Семеновой, Б. Н. Флори, И. Шварц. – М., 2000. – 224 с.

[Упоряд., передм.:] Додатки: [Документи і тексти Миколи Бутовича: І. Автобіографії; ІІ. Спогади; ІІІ. “Дід Ладо”; IV. “Івасик-Телесик”] // Федорук О. Микола Бутович: Життя і Творчість. – К.; Нью-Йорк, 2002. – С. 346–417. – Підп.: Я. Ф.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Т. 1 / Упоряд. І. Гирич, О. Тодійчук. – Львів, 2002. – 592 с. – Серія: Суспільно-політичні твори 1894–1907. – Член редкол.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2002. – Вип. 7. – 544 с. – Член редкол., відп. секрет.

Рец.: Критика. – 2002. – Р. VI. – Ч. 12 (62). – Грудень. – С. 36); Абросимова С. Археографія як підсумов сучасної історичної науки в Україні: (Український археографічний щорічник”. Вип. 1–11, 1992–2006) // Ейдос. – К., 2008. – С. 424–449.

[Ред.:] Дашкевич Я. Вірменія і Україна: Покажчики. – Львів; Нью-Йорк, 2002. – 76 с. – Співупорядник з Г. Сварник.

2003

Археографічна передмова // Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та дослідження) / Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К., 2003. – С. ХІІІ–ХХ. – Без підп.

Від редакційної колегії // Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та дослідження) / Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К., 2003. – С. V–ХII. – Без підп.

Мартин Ґолінський – райця казимирський і упорядник “Silva rerum” (1648–1664) // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Зб. наук. пр. – Чернівці, 2003. – С. 211–219.

Переговори Речі Посполитої з Москвою і укладання Віленського миру (1654–1656) // Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та дослідження) / Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К., 2003. – С. 796–861.

Полем.: Флоря Б. Украинский вопрос на переговорах под Вильно в 1656 г. // Украина и соседние государства в XVII веке. Материалы международной конференции: [СПб., 27–29 мая 2004 г.]. – СПб., 2004. – С. 160–174; Гурбик А. Український гетьманат в умовах віленсько-раднотської системи міжнародних відносин 50-х років XVII ст.: Історіографічний аспект проблеми // Україна в Центрально-Східній Європі: (З найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – К., 2008. – Вип. 8. – С. 195–219; Газін В. Вільно 1656: “Українське питання” в російсько-польському переговорному процесі // Україна крізь віки: Зб. наук. пр. на пошану акад. НАН України, проф. В. А. Смолія. – К., 2010. – С. 428–446; Федорук Я. Українська проблематика на Віленських переговорах між Річчю Посполитою та Росією восени 1656 року // Український історичний журнал. – К., 2012. – № 5. – С. 52–64.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2003. – Т. 5 / Упоряд. В. Брехуненко, С. Кіржаєв, П. Кулаковський, В. Шульга. – Серія: Історичні студії та розвідки 1888–1896. – 592 с. – Член редкол.

[Ред.:] Переяславська рада 1654 року: (Історіографія та дослідження) / Редкол. П. Сохань, Я. Дашкевич, І. Гирич та ін. – К., 2003. – 912 с. – Член редкол., відп. секрет. з І. Гиричем.
Рец.: Федорук Я. Діяльність Оргкомітету конференцій “Переяславська рада 1654 року” // Молода нація. Альманах. – К.: Смолоскип, 2005. – Вип. 1. – С. 299–319 (бібліографія відгуків). Див. також: О. А. [Купчинський О.] Презентація книжки “Переяславська рада 1654 року…” у Львові // Вісник НТШ. – Львів, 2003. – Ч. 30: (Осінь – Зима). – С. 8; Nevrlý Mikuláš. [Рецензія] // Slovenský přehled: Review of Central, Eastern and Southeastern European History. – Dratislava, 2004. – № 4. – S. 624–627; Nevrlý Mikuláš. [Рецензія] // Historický Časopis. – Bratislava, 2005. – Roč. 53. – Č. 2. – S. 396–397; Velychenko Stephen. 1654 and All That in 2004 // Journal of Ukrainian Studies. – Edmonton; Toronto, 2005. – Vol. 30. – No 1. – P. 103-105.

2004

Авторський список другого видання “Истории воссоединения Руси” // Молода нація. Альманах. – К., 2004. – № 1 (30). – С. 93–98.

Рец.: Критика. – 2004. – Р. VIII. – Ч. 8–9 (83–84). – Вересень–Жовтень. – С. 39 (підп.: С[тепан] З[ахаркін]).

[Виступ в дискусії:] Круглый стол по проблеме терминологии и истории Украины XVII в. // Украина и соседние государства в XVII веке. Материалы международной конференции: [27–29 мая 2004 г.]. – СПб., 2004. – С. 220–222.

Дипломатичні ініціативи Данила Калуґера у формуванні антиосманської ліги (жовтень–листопад 1655 року) // Україна–Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє (Матер. міжнар. конфер., Київ, 14–16 травня 2002). – К., 2004. – С. 112–117.

З Росії – з любов’ю до Переяслава: [Інтерв’ю з О. Солонцем] // Слово Прсвіти. – 2004. – Ч. 7 (237). – 12–18 лютого. – С. 2.

Запорозький писар Янча Беґер і виплата козацького жолду в епоху Стефана Баторія. 1578–1583 роки // До джерел: Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – К.; Львів, 2004. – Т. ІІ. – Ч. ІІІ: Історичне та філологічне джерелознавство. Історіографія. Персоналії. – С. 267–288.

Молода плеяда науковців – на захисті історичної правди: [Інтерв’ю В. Брехуненка, Я. Федорука, Т. Чухліба з І. Кравчуком] // Свобода слова. – 2004. – № 2 (11). – 27 лютого. – С. 2.

Переяславська рада в Сибіру // День. – 2004. – № 36. – 28 лютого. – С. 8. – У співавторстві з Т. Чухлібом.

“Переяславська рада” в Сибіру // Україна молода. – 2004. – № 53 (2347). – 23 березня. – С. 10. – У співавторстві з Т. Чухлібом.

Рукопис Мартина Ґолінського – археографічна пам’ятка середини XVII століття // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2004. – Вип. 8/9. – С. 37–87.

Українсько-московська угода 1654 р. в історико-правових дослідженнях кінця ХІХ– початку 50-х років ХХ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. – К., 2004. – Вип. 4. – С. 402–437. Рец.: Ващук Д. // Вестник Удмурдского университета. – 2005. – № 7. – С. 218.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.; Нью-Йорк, 2004. – Вип.8/9. – 816 с. – Член редкол., відп. секрет.

Рец.: Абросимова С. Археографія як підсумок сучасної історичної науки в Україні: (Український археографічний щорічник”. Вип. 1–11, 1992–2006) // Ейдос. – К., 2008. – С. 424–449.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2004. – Т. 6 / Упоряд. М.Капраль. – 676 с. – Серія: Історичні студії та розвідки (1895–1900). – Член редкол.

[Ред.:] Листи Вячеслава Липинського до Осипа Назарука (1921–1930) / Упоряд. М. Дядюк. – Львів, 2004. – 156 с.; іл. – Наук. ред.

2005

[Упоряд.:] Архів Івана Крип’якевича: Інвентарний опис / Упоряд. Я. Федорук; наук. ред. І. Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський. – К.; Львів, 2005. – ХХХ, 252 с.
Рец.: Захаркін С. [Рецензія] // Критика. – 2006. – Ч. 10. – Жовтень. – С. 23; Ясь О. В. Архів Івана Крип’якевича. Інвентарний опис // Український історичний журнал.  2007.  № 1.  С. 221223; Стеблій Ф. Науковий семінар (2006–2007) // Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2007 р.: Інформаційний бюлетень. – Львів, 2008. – С. 172.

Архів Івана Крип’якевича // Архів Івана Крип’якевича. Інвентарний опис / Упоряд. Я. Федорук; наук. ред. І. Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський. – К.; Львів, 2005. – С. ІХ–ХХХ.

Дискусія // Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 року: Історія, історіографія, ідеологія: (Матер. міжнар. “круглого столу”: [Київ, 12 грудня 2003 р.]). – К., 2005. – С. 221–223.

Діяльність Оргкомітету конференцій “Переяславська рада 1654 року” // Молода нація. Альманах. – К.: Смолоскип, 2005. – Вип. 1. – С. 299–319.

Записки з табору революції: (22 листопада – 9 грудня 2004 року) // Молода нація. Альманах. – К.: Смолоскип, 2005. – Вип. 1. – С. 14–57.
Рец.: Погинайко Ольга. Memente more… // Смолоскип України. Інформаційний бюлетень для творчої молоді. – К., 2005. – № 7 (120). – Липень.

Коментар: [До статті: Дашкевич Я. Хованки з архівом. Утаємничений перелік документів, викрадених з Львівського історичного архіву, “розтягся” на сотні сторінок] // України молода. – 2005. – 8 червня.

Коментар: [До статті: Тимошенко Л. Змінити непрофесійне керівництво архівів] // Поступ. – Львів, 2005. – № 101 (1710). – 14–15 травня.

Львівські архіви у вирі новітнього часу // Дзеркало тижня. – 2005. – № 39 (561). – 27 серпня – 2 вересня.
Рез.: Кузнєцова О. В. Круглий стіл Відділення історії, філософії та права НАН України, присвячений 14-й річниці з дня проголошення незалежності України // Часопис Київського університету права. – 2005. – Вип. 3. – С. 197.

Львівські архіви у вирі новітнього часу // Проблеми збереження музейної та архівної спадщини в сучасній Україні в контексті втрат львівського архіву: Допоміжні матеріали до “круглого столу”: [Київ, 18 жовтня 2005 р.] – К., 2005. – С. 90–96.

Передмова // Методичні рекомендації до оформлення тексту і приміток у виданні “Український археографічний щорічник”. – К., 2005. – С. 5–6. – Підп.: Я. Ф.

Переяславська легенда середини XVII – кінця ХХ століть // Переяславська рада та українсько-російська угода 1654 року: Історія, історіографія, ідеологія: (Матер. міжнар. “круглого столу”: [Київ, 12 грудня 2003 р.]). – К., 2005. – С. 141–151.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 2 / Упоряд. І. Гирич, С. Панькова. – 680 с. – Серія: Суспільно-політичні твори (1907–1914). – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 3 / Упоряд. С. Панькова. – 776 с. – Серія: Суспільно-політичні твори (1907 – березень 1917). – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2005. – Т. 7 / Упоряд. М. Капраль. – 778 с. – Серія: Історичні студії та розвідки (1900–1906). – Член редкол.

[Упоряд.:] Проблеми збереження музейної та архівної спадщини в сучасній Україні в контексті втрат львівського архіву: Допоміжні матеріали до “круглого столу”: [Київ, 18 жовтня 2005 р.] – К., 2005. – 152 с. – Співупорядник з О. Копитьком, В. Піоро.

[Упоряд.:] Методичні рекомендації до оформлення тексту і приміток у виданні “Український археографічний щорічник”. – К., 2005. – 20 с.

2006

Невідома стаття Івана Крип’якевича про українсько-турецькі взаємини 1648–1657 років // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10/11. – С. 101–110.

Коментарі: [До статті: Крип’якевич І. Турецька політика Б. Хмельницького] // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10/11. – С. 180–196.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2006. – Вип. 10/11. – 888 с. – Член редкол., відп. секрет.
Рец.: Абросимова С. Археографія як підсумок сучасної історичної науки в Україні: (Український археографічний щорічник”. Вип. 1–11, 1992–2006) // Ейдос. – К., 2008. – С. 424–449.

[Ред.:] Литовська метрика. Книга 561: Ревізії українських замків 1545 року / Підгот. В. Кравченко. – К., 2005. – 600 с. – Член редкол.

2007

Велике князівство Литовське у європейській політиці другої половини 50-х років XVII століття // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 739–757. – Рец. на кн.: Kotljarchuk Andrej. In the Shadows of Poland and Russia. The Great Duchy of Lithuania and Sweden in the European Crisis of the mid-17th Century. – Huddinge, 2006. – 347 p.

Іван Крип’якевич і сходознавство // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2006–2007. – Вип. 15: Confraternitas: Ювілейний збірник на пошану Ярослава Ісаєвича. – С. 738-748.

Іван Крип’якевич та Омелян Пріцак: (За матеріалами домашнього архіву І. Крип’якевича) // Східний світ. – 2007. – № 1. – С. 70-73.

Книгозбірні та архіви Дмитра Дорошенка: слідами одного інскрипту В’ячеслава Липинського // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12. – С. 271-298.

Нові документи до історії грецько-російської дипломатії середини XVII століття // Записки НТШ. – Львів, 2006. – Т. 252. – С. 551-555. – Рец. на кн.: Ченцова В. Г. Восточная церковь и Россия после Переяславской рады 1654–1658. Документы. – М., 2004. – 176 с.

Проблема турецького протекторату Богдана Хмельницького у 1655 році // Terra Cossacorum: Студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – К., 2007. – С. 155-186.

Столітні традиції історичного міфу про Богдана Хмельницького та Олівера Кромвеля // Silva rerum: Зб. наук. пр. на пошану професора А. Перналя / Упоряд. М. Вавричин; ред. кол. Я. Дашкевич (гол.) та ін. – Львів, 2007. – C. 443-476.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2007. – Т. 4. – Ч. 1 / С.Панькова. – XXIV, 407 с. – Серія: Суспільно-політичні твори. Доба Української Центральної Ради ( березень 1917 – квітень 1918). – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2007. – Т.8 / Упоряд. М.Капраль, А.Фелонюк. – XX, 755 с. – Серія: Історичні студії та розвідки (1906–1916). – Член редкол.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2007. – Вип. 12. – 864 с. – Член редкол., відп. секрет.
Рец.: Захаркін С. Український археографічний щорічник. Випуск 12, Київ, 2007; Випуск 13/14, Київ, 2009 // Критика. – К., 2010. – Ч. 7–8 (153–154). – С. 44.

2008

Беґер Янча // Енциклопедичний довідник з історії України. – 3-є вид. – К., 2008. – С. 85-86.

Голінський Мартин // Енциклопедичний довідник з історії України. – 3-є вид. – К., 2008. – С. 304-305.

Грек Данило // Енциклопедичний довідник з історії України. – 3-є вид. – К., 2008. – С. 273-274.

Кубаля Людовік // Енциклопедичний довідник з історії України. – 3-є вид. – К., 2008. – С. 599.

Лист Богдана Хмельницького з табору під Львовом до Магістрату м. Львова з повідомленням про захоплення м. Кракова військами шведського короля та про союз Запорозького Війська з Росією та Швецією. 10 (20) жовтня 1655 р. // Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття): Каталог міжнародної виставки / Уклад. Ю. Савчук. – К., 2008. – С. 48-49.

Лист гетьмана Богдана Хмельницького до шведського короля Карла Х Густава про дружбу. 16 листопада 1656 р. // Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття): Каталог міжнародної виставки / Уклад. Ю. Савчук. – К., 2008. – С. 50-51.

Лист гетьмана Богдана Хмельницького до шведського короля Карла Х Густава у зв’язку з перервою у переговорах. 21 червня 1657 р. // Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття): Каталог міжнародної виставки / Уклад. Ю. Савчук. – К., 2008. – С. 60-61.

Лист гетьмана Богдана Хмельницького до шведської королеви Христини з табору під Білою Церквою 28 червня 1654 р. // Україна – Швеція: на перехрестях історії (XVII – XVIII століття): Каталог міжнародної виставки / Уклад. Ю. Савчук. – К., 2008. – С. 46-47.

Лондонська газета “Mercurius Politicus” 16551657 років про Україну і козаків // Ukrainica Petropolitana: Сб. научн. тр. / Санкт-Петребурский государственный книверситет. Центр по изучению истории Украины. – Вып. 2. – С. 79-90.

151. Людина зі світлим обличчям: [Спогад про Івана Бутича] // Пам’ятки України. – 2008. – Ч. 3. – С. 132–136.
Рец.: Гортаємо журнали “Пам’ятники України” № 3, 2008 р. “Сильветки” присвячено пам’яті видатного українського архівіста Івана Бутича // Літературна Україна. – К., 2008. – 20 листоп.
152. Міжнародні відносини в епоху шведського нападу на Польщу 1655-1657 років // Воєнна історія. – К., 2008. – № 3 (39). – C. 61–76.

Молдавські походи 1650, 1652 і 1653 рр. // Енциклопедичний довідник з історії України. – 3-є вид. – К., 2008. – С. 738-739. – У співавторстві з І. Підковою.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2008. – Т. 11 / Упоряд. Г. Бурлака – XXХІІ, 752 с. – Серія: Літературно-критичні та художні твори. Літературно-критичні праці (1883-1931), “По світу”. – Член редкол.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2008. – Т. 14 / Упоряд. В. Маслійчук, В. Шульга. – XL, 392 с. – Серія: Рецензії та огляди (1888-1897)/ – Член редкол.

2009

Історія України у життєписах князів та гетьманів: Довідник школяра. – [2-ге вид.] – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2009. – 80 с.

An Unrealized Project of the Irish Colonization of Ukraine (1655) // Journal of Ukrainian Studies. – Edmonton; Toronto, 2008–2009. – Vol. 33–34. – P. 117–133.

Два листи архімандрита Данила Афінського і Грека Федора Дмитрієва до царя Олексія Михайловича у 1656 році // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – С. 475–510.

Посольство роменського хорунжого Федора Славинського до царя під час Віленських переговорів у 1656 році // Покликання: Збірник на пошану професора о. Юрія Мицика. – К., 2009. – С. 194–202.

Рукопис Мартина Ґолінського – археографічна пам’ятка середини XVII століття // Хроніка–2000: Український культурологічний альманах. – К., 2009. – Вип. 80. – С. 186–249.

[Ред.:] Грушевський М. Твори: У 50 т. – Львів, 2007. – Т. 9 / Упоряд. М. Капраль, А. Фелонюк, В. Шульга. – 592 с. – Серія: Історичні студії та розвідки (1917–1926). – Член редкол.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2009. – Вип. 13/14. – 844 с. – Член редкол., відп. секрет.
Рец.: Захаркін С. Український археографічний щорічник. Випуск 12, Київ, 2007; Випуск 13/14, Київ, 2009 // Критика. – К., 2010. – Ч. 7–8 (153–154). – С. 44.

2010

An Unrealized Project of the Irish Colonization of Ukraine (1655) // Tentorium Honorium: Essays Presented to Frank E. Sysyn On His Sixtienth Birthday / Ed. Olga A. Andriewsky, Zenon E. Kohut, Serhii Plokhy, Larry Wolff. – Edmonton; Toronto, 2010. – P. 117–133.

Overcoming Historical Stereotypes and Analyzing Ukrainian Foreign Policy, 1655-57 // Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2010. – Vol. IX. – Book 2: The Cossack Age, 1654–1657. – Part 2. – P. XXVII–LIX.

Посольства кримського хана Мегмеда Ґірея IV до Швеції, Данії та Австрії у 1655 р. // Український історичний журнал. – К., 2010. – № 5. – С. 37–49.

Посольський звіт Петра Ґалінського про його перебування в Москві у 1656 році // Україна крізь віки: Зб. наук. пр. на пошану акад. НАН України, проф. Валерія Смолія. – К., 2010. – С. 985–1016.

Рінський союз 1655 року між бранденбурзьким курфюрстом і Королівською Пруссією в опінії Яна Казимира та його двору // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2010. – Вип. 15. – С. 215–231.

[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2010. – Вип. 15. – 780 с. – Член редкол.

[Ред.:] Hrushevsky Mykhailo. History of Ukraine-Rus’. – Edmonton; Toronto, 2010. – Vol. IX. – Book 2: The Cossack Age, 1654–1657. – Part 2. – LXXXIII+480 p.

[Упоряд.:] Олександр Касіянович Федорук: Біобібліографічний покажчик. – К., 2010. – 126 с.; 32 с. іл. – Упорядник разом з В. Ханком.

2011

Віленський договір 1656 року: Східноєвропейська криза і Україна у середині XVII століття. – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2011. – 623 с.; 80 с. іл.
Рец.: Леп’явко С. [Рецензія] // Вісник НТШ. – Львів, 2011. – Ч. 46: (Осінь – Зима). – С. 76–77; Чухліб Т. “Війна і мир” гетьмана Богдана Хмельницького в прочитанні історика Ярослава Федорука // Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. – Одеса, 2012. – Вип. 7. – С. 160–169.
Анотац.: New Book On Diplomatic Relations in Seventeenth-Century Europe // CIUS Newsletter/Бюлетень КІУСу. – Edmonton, AB, 2011. – P. 8; New Book On a Pivotal Event in 17th Century Diplomatic History // The Ukrainian Weekly. – 2011. – № 28: 10 July. – P. 9; Сорока М. Нова книга про ключову подію дипломатичної історії // Міст: Тижневик. – Торонто, 2011. – № 21: (26 травня/1 червня). – С. 13; Дегтярьов С. І. Спільний захід Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України та Сумського державного університету // Сумський історико-архівний журнал. – 2011. – № XIV–XV. – С. 256–257; Książki nominowane do nagrody “Pro Historia Polonorum”: [II Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków 13–15 IX 2012] // інтеренет-адреса (13 вересня 2012): www.secondcongress-krakow.pl/aktualnosci/ksiazki-nominowane-do-nagrody-pro-historia-polonorum; Бачинська О., Чухліб Т. Міжнародні наукові читання “Південна Україна: Козацька та післякозацька доба” // Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. – Одеса, 2012. – Вип. 7. – С. 173–176.

Аналізи текстів Віленського договору 1656 року в історіографії // Історіографічні дослідження в Україні. – К., 2001. – Вип. 21. – С. 190-210.

Біобібліографія Івана Лукича – друге видання // Іван Лукич Бутич: (21 вересня 1919 – 9 травня 2007): Біобібліографія / Упоряд. М. Бутич; наук. ред. О. Купчинський, Я. Федорук. – К., 2011. – С. 13–15.

Відділ пам’яток джерел княжої та козацької доби // Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: (1991–2011). – К., 2011. – С. 35–51. – У співавторстві з о. Юрієм Мициком.

Східноєвропейська політична криза середини XVII ст. в історіографії // Український історичний журнал. – К., 2011. – № 3. – С. 189–203.

Українсько-польська війна в політиці Кримського ханства, Росії і придунайських князівств (кінець 1654 – початок 1655 років) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи: Зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 2. – С. 83–99.

Yaroslav Dashkevych: (1926–2010) // CIUS Newsletter/Бюлетень КІУСу. – Edmonton, AB, 2011. – С. 23–24.

[Ред.:] Бутич Іван Лукич: (21 вересня 1919 – 9 травня 2007): Біобібліографія / Упоряд. М. Бутич; наук. ред. О. Купчинський, Я. Федорук. – К., 2011. – 80 с.

[Ред.:] Грушевський М. С. Твори: У 50 т. – Львів, 2011. – Т. 12: Поезія (1882–1903). Проза, драматичні твори, переклади (1883–1886) / Упоряд., передм., комент. Г. Бурлаки; переклад іншомовних висловів М. Трофимука. – 520 с. – (Серія “Літературно-критичні та художні твори”). – Член редкол.

[Ред.:] Дашкевич Я. “…Учи неложними устами сказати правду”: Історична есеїстика: (1989–2008) / Редкол. П. Сохань, І. Гирич, М. Капраль та ін. – К.: Темпора, 2011. – 828 с. – Член редкол.

[Упоряд.:] Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України: (1991–2011) / Редкол. П. Сохань (гол.), О. Маврін, Д. Бурім та ін.; упоряд. Д. Бурім, О. Маврін, Я. Федорук. – К.: Український письменник, 2011. – 416 с. – Упоряд., член редкол.

[Ред.:] Бутич Іван Лукич: (21 вересня 1919 – 9 травня 2007): Біобібліографія / Упоряд. М. Бутич; наук. ред. О. Купчинський, Я. Федорук. – К., 2011. – 80 с.

2012

Міжнародні відносини середини XVII століття і укладення Віленського договору між Річчю Посполитою і Росією у 1656 році // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук. – К., 2012. – 36 с.

Англійсько-шведські відносини у 1654–1656 роках і політика Карла Х Ґустава у Речі Посполитій // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2012. – Вип. 16/17. – С. 187–221.

Археографія в “Парнасі” (1990–1995) // Пам’ятки України. – К., 2012. – № 1: Січень. – С. 36–45; № 2–3: Лютий – березень. – С. 52–63.

Богдан Хмельницький у фольклорі села Кошляки після 1944 року // Пам’ятки України. – К., 2012. – № 11. – С. 22–27.

Двадцятилітній ювілей Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України // Пам’ятки України. – 2012. – № 1: Січень. – С. 34. – Без підп.

Музей Івана Виговського: велика ідея у маленькому селі // Пам’ятки України. – К., 2012. – № 11. – С. 52–57.

Писемне джерело 1651 року про поховальний обряд українського козацтва // Український археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2012. – Вип. 16/17. – С. 687–693.

Політика Кримського ханства в Охматівській кампанії 1654–1655 років // Чорноморська минувшина: Записки Відділу історії козацтва на Півдні України. – Одеса, 2012. – Вип. 7. – С. 3–11.

Українська проблематика на Віленських переговорах між Річчю Посполитою та Росією восени 1656 року // Український історичний журнал. – К., 2012. – № 5. – С. 52–64.

Федорук Ярослав Олександрович: [Бібліографія за 1990–2001 рр.] / Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України: Бібліографічний покажчик: (1992–2012). – Львів, 2012. – С. 315–321.

[Ред.:] Вавричин М. Відтворення України: Історія картографії, краєзнавство, біографістика / Упоряд. Н. Паславська, Н. Халак; редкол. П. Сохань (гол.), Д. Бурім, І. Гирич, А. Ґречило та ін. – Львів, 2012. – 552 с.; іл. – Член редкол.

[Ред., упоряд.:] Гирич Ігор Борисович: (Біобібліографічний покажчик) / Упоряд. В. Кравченко, Г. Стариков, Я. Федорук; наук. ред. К. Козелецька, Я. Федорук. – К.: Український письменник, 2012. – 80 с.
[Ред.:] Український археографічний щорічник. Нова серія. – К.: Український письменник, 2012. – Вип. 16/17. – 780 с. – Член ред