к. і .н. КОРНІЄНКО Вячеслав Васильович

1979 р. народження. У 2001 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Київського Національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Історія” (кафедра археології та музеєзнавства).

Кандидат історичних наук (2008), дисертація “Історико-культурна спадщина та її використання в туристичній сфері України (1991-2007 рр.)” за спеціальністю 070001 “Історія України” захищена 27 червня 2008 р. в Інституті історії України НАН України.

З 2006 р. – старший, з 2009 р. – провідний науковий співробітник відділу науково-історичних досліджень Національного заповідника «Софія Київська». З 2012 р. – старший науковий співробітник відділу пам’яток княжої та козацької доби Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Бібліографія:

1999

Проблема класифікації антропоморфних зображень пізнього палеоліту та шляхи її вирішення // Сборник научных работ Международной студенческой научной конференции «История глазами молодых исследователей». – Донецк. – Т. 1. – С. 200-203.

Класифікація антропоморфних зображень пізнього палеоліту // Vita antiqua – К. – Вип. 2. – С. 25-30.

2000

До питання про апотропеїчні функції скіфської зброї // Символ, миф, обряд: традиция и современность: Материалы научной конференции 30. ХІ – 2. ХІІ. – Киев. – Ч. 2. – С. 27.

2001

Гомункулюс європейських алхіміків та його арабські корені // Актуальність гуманістичних ідей доби Відродження: Матеріали міжнародної наукової конференції 18. V – 19. V – Київ. – Ч. 1 – с. 35-36.

Антропоморфна скульптура Добранічівської стоянки // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы международной научной конференции (Харьков, 16-18 мая 2001 г.). – Харьков. – С. 20-21.

2002

Класифікування та типологізація // Археологія та етнологія Східної Європи: матеріали і дослідження: Т. 3: Збірка наукових праць. – Одеса. – С. 13-14.

2004

Базові схеми-конспекти з історії України та Всесвітньої історії. 8 клас / Київський ліцей бізнесу, кафедра гуманітарних дисциплін. – Київ. – 39 с.

Базові схеми-конспекти з історії України та Всесвітньої історії. 9 клас / Київський ліцей бізнесу, кафедра гуманітарних дисциплін. – Київ. – 52 с.

2005

Хронологія антропоморфної скульптури пізнього палеоліту Руської рівнини // Вісник Національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ. – Вип. 77-79. – С. 15-17.

Пам’ятки середньовічної архітектури південно-східного Криму як туристичні об’єкти: сучасний стан та перспективи // Український історичний збірник – Київ. – Вип. 8. – С. 499-519.

Проблеми музеєфікації пам’яток археології для їх функціонування як туристичних об’єктів (на прикладі поселень трипільської культури) // Проблемы археологии среднего Поднепровья: К пятнадцатилетию основания Фастовского государственного краеведческого музея. – Киев-Фастов. – С. 89-99.

2006

Музеєфікація археологічних поховань з метою перетворення на об’єкт культурно-пізнавального туризму // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів. – Кн. ІІ. – С. 756-764.

Старовинні садиби України: проблеми і перспективи [Інформація про проведення наукової конференції „Проблеми і перспективи музеєфікації старовинних дворянських садиб України кін. XVIII – поч. ХХ ст.” (Качанівка, 7 липня 2006 р.)] // Український музей: інформаційний бюлетень. – № 5 (12), липень. – С. 7.

Методика використання в туризмі пам’яток етнічної історико-культурної спадщини України // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць – Київ. – Вип. 21. – С. 119-124.

Пристосування пам’яток до використання в культурно-пізнавальному туризмі як один із способів поліпшення їх охорони (на прикладі середньовічних пам’яток архітектури південно-східного Криму) // Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре: Материалы ІІІ Судакской международной научной конференции (18-21 сентября 2006 г.). – Киев-Судак. – Т. ІІ. – С. 204-208.

Печерні міста Криму як туристичні об’єкти // Вісник Національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ. – Вип. 82-84. – С. 27-29.

Сучасний стан та проблеми використання пам’яток археології в туризмі // Історико-географічні дослідження в Україні. – Київ. – Число 9. – С. 373-399.

Пам’ятки історії та культури Київської Русі та їх місце в пізнавальному туризмі сучасної України // Український історичний збірник. – Київ. – Вип. 9. – С. 312-322.

Потенційні можливості пам’яток Батурина для висвітлення історії козацтва засобами туризму як складові екскурсійного маршруту „Гетьманська столиця” // Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні: збірка наукових статей. – Київ. – Випуск 15. – С. 230-234.

Пам’ятки містобудування та архітектури як об’єкти культурно-пізнавального туризму // Вісник УкрНДІпроектреставрація. – Число 5-6. – Київ. – С. 167-176.

Використання пам’яток історії в туризмі: досвід та перспективи // Вісник Національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ. – Вип. 85-86. – С. 16-19.

2007

Граффіті з апокаліпсичним сюжетом в Софії Київській // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів. – Книга ІІ. – С. 524-530.

Музеєфікація пам’яток археології Києва для їх використання в туризмі: досвід, проблеми, перспективи // Софійські читання. Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції „Пам’ятки Національного заповідника „Софія Київська” та сучасні тенденції музейної науки (м. Київ, 24-25 листопада 2005 р.). – Київ. – С. 478-487.

Нові дослідження епіграфічного корпусу середньовічного Києва: графіті на фресці „Святий Фока” в Софійському соборі // Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. Матеріали шостої науково-практичної конференції (17-18 травня 2007). – Суми. – С. 53-57.

Зображення зайця в Софійському соборі: матеріали до корпусу київських граффіті // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. – Київ. – Число 14. – С. 208-214.

Датовані латиничні графіті XVII ст. Софійського собору // Могилянські читання 2006: Доля музейних зібрань. – Київ. – С. 324-329.

Проблеми пристосування заміських садиб в культурно-пізнавальному туризмі // Проблеми і перспективи музеєфікації старовинних дворянських садиб України кін. XVIII – поч. ХХ ст. Матеріали Качанівських ювілейних наукових читань (Качанівка, 7 липня 2006 р.). – Галич. – С. 43-47.

Найдавніші датовані графіті Софії Київської // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ. – Вип. 12. – С. 244-260. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Пам’ятки епіграфіки південно-східного фасаду північної сходової вежі Софії Київської в контексті її побудови // Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. – Київ. – Вип. 3. – С. 96-106.

2008

Датовані графіті 30-х рр. ХІ ст. в Софії Київській як вияв есхатологічних очікувань давньоруської людини // Религия в жизни человека и общества: Тезисы докладов и сообщений Х Международной Крымской конференции по религиоведению, Севастополь, 12-16 мая 2008. – Севастополь. – С. 43-44.

Графіті „групи Олісави” на північних хорах Софії Київської // Пам’ятки України: історія та культура. – № 1 (158). – С. 19-29. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Історико-культурна спадщина та її використання в туристичній сфері України (1991 – 2007 рр.) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. – Київ. – 20 с.

Відображення подій 1147 р. в епіграфіці Софії Київської: графіті із записом про смерть Ігоря Ольговича // Науковий збірник, присвячений 900-літтю Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря: Матеріали науково-практичної конференції “Михайлівський Золотоверхий монастир: історія і сьогодення”. – Київ. – С. 145-149.

Графіті та визначення образів святих у святительському чині Георгіївського олтаря Софії Київської // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів. – Книга ІІ. – С. 521-529.

Графіті з Софії Київської про дату поставлення митрополитом Іларіона // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ. – Вип. 13. – С. 235-240.

Найдавніші графіті Софії Київської та її датування // Просемінарій: Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ. – Вип. 7. – С. 365-399. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Генуезькі пам’ятки фортифікаційної архітектури Південно-Східного Криму як екскурсійні туристичні об’єкти // Сугдейский сборник. – Киев-Судак. – Вып. ІІІ. – С. 585-596.

Датовані графіті 30-х рр. ХІ ст. із Софії Київської в контексті давньоруської есхатології // “1020-ліття хрещення Русі-України – із Києва по всій Русі”: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2008 р.). – Київ. – С. 208-216.

Два графіті із записами “Херувимської пісні” з Софії Київської: до питання еволюції християнських літургійних текстів // Могилянські читання 2007 року: Музейники ХХ століття – дослідники української сакральної культури. – Київ. – С. 293-298.

Графіті Георгіївського приділу Софії Київської із записом про смерть Ростислава Всеволодовича в світлі нових досліджень // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – Київ. – Вип. 22. – С. 36-41.

Дослідження графіті на фресці “Святий Анфім” в хрещальні Софії Київської // Чернігівські старожитності. Науковий збірник. За матеріалами VII наукової конференції “Старожитності Чернігово-Сіверської землі в загальноєвропейській культурній спадщині”. – Чернігів. – С. 148-156.

2009

Граффити – молитвы к Сорока святым мученикам в крещальне Софийского собора: к проблеме изучения культов святых в Киевской Руси // Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. Київ, 25-26 жовтня 2007 р. – Київ. – С. 218-242.

Графіті в арках другого ярусу центральної апсиди Софії Київської: деякі підсумки дослідження // Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. Київ, 25-26 жовтня 2007 р. – Київ. – С. 387-396.

Найдавніші графіті Софії Київської та датування собору // Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. Київ, 25-26 жовтня 2007 р. – Київ. – С. 417-443. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Найдавніше датоване кириличне графіті Софії Київської: нова знахідка // Пам’ятки Національного заповідника “Софія Київська”: культурний діалог поколінь. Матеріали ІV міжнародної наукової конференції “Софійські читання”. Київ, 25-26 жовтня 2007 р. – Київ. – С. 444-445.

Графіті – малюнки вояків як зразки середньовічної пародії (за матеріалами епіграфіки Софії Київської та церкви Спаса на Берестовім) // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів. – Книга ІІ. – С. 515-520.

Памятники эпиграфики юго-восточного фасада северной лестничной башни Софии Киевской в контексте ее сооружения // Архитектурное наследство. – Москва. – Выпуск 50. – С. 102-106.

Латиничні графіті XVI-XVII ст. Софії Київської: до питання класифікації та атрибуції написів // Труди Київської Духовної Академії. – Число 5: Спеціальний випуск, присвячений 300-літтю з дня упокоєння гетьмана Івана Мазепи. Матеріали науково-практичної конференції „Гетьман Іван Мазепа – будівничий Української Православної Церкви” (22-23 вересня 2009 р., м. Київ). – С. 165-171. – У співавторстві Н. О. Сінкевич.

Нововиявлені пам’ятки давньоруської літератури на фресках Георгіївського приділу Софії Київської // Могилянські читання 2008 року: Збірник наукових праць: Церква і музеї: втрати ХХ століття. – Київ. – С. 325-330.

Древнейшие датированные граффити Софии Киевской // Архитектурное наследство. – Москва. – Выпуск 51. – С. 5-13. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Комплекс графіті центральної апсиди Софії Київської та деякі питання перебудови декоративного фриза над синтроном у ХІІ-ХІІІ, XVII-XVIII та ХІХ ст. // Труди Київської Духовної Академії. – Число 6 (6): Спеціальний випуск, присвячений 300-літтю з дня упокоєння святителя Димитрія (Туптала), митрополита Ростовського: Матеріали науково-практичної конференції “Святитель Димитрій, митрополит Ростовський та його доба” (8-9 листопада 2009 р., м. Київ). – С. 60-72. – У співавторстві Н. О. Сінкевич.

Есхатологічні дати в графіті Софії Київської на фресках Софії Київської як історичне джерело // Архіви України. – Вип. 6 (266). – С. 43-63. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Кирилично-глаголичне графіті ХІ ст. на південних хорах Софії Київської // Чернігівські старожитності. Вип. ІІ. Науковий збірник за матеріалами VIII Міжнародної наукової конференції „Християнські старожитності Київської Русі”. – Чернігів. – С. 173-177.

Графіті – записи лічби з Софії Київської: нове джерело для дослідження розвитку ідей „малої есхатології” Давньої Русі // Філософські ідеї в культурі Київської Русі. Збірник наукових праць за матеріалами ІІ давньоруських історико-філософських читань “Філософські ідеї в культурі Київської Русі” (Полтава, 10 червня 2009 р.). – Полтава. – С. 93-104.

“Господи, допоможи, Боже, Йосифові, бо він обмовив Варлама даремно”: графіті № 362 й дата спорудження церкви Спаса на Берестові // Лаврський альманах: Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – Київ. – Вип. 24. – С. 5-9.

Новые данные по генеалогии Рюриковичей в свете современных исследований эпиграфики Софии Киевской // Изборск и его округа. Материалы международной научно-практической конференции 2007 – 2008 гг. – Изборск. – С. 84-85. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

2010

Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина І: Приділ св. Георгія Великомученика. – Київ. – 464 с.

Нове свідчення русько-палестинських контактів ХІІ – ХІІІ ст. // Історія релігій в Україні: науковий щорічник. – Львів. – Книга І. – С. 481-485.

Анна Ярославна та її автографи на стіні Софії Київської // Сіверщина в контексті історії України. Збірник наукових праць. – Київ-Глухів. – Вип. 3. – С. 93-98. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Щодо матеріалів круглого столу “Заснування Софійського собору в Києві: проблеми нових датувань (7 квітня 2010 р., м. Київ)”. Відповіді на критичні виступи учасників круглого столу // Час заснування Софії Київської / Пристрасті довкола мілленіума. – Київ. – С. 39-118. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Эсхатологический календарь в граффити на фресках Софии Киевской // Сугдейский сборник. – Выпуск IV. – Киев-Судак. – С. 173-191. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

“Малая эсхатология” Древней Руси в свете эпиграфических исследований в Софии Киевской // Сугдейский сборник. – Выпуск IV. – Киев-Судак. – С. 412-419.

Княжий знак Всеволода Ярославича в графіті Софії Київської // Видубицький Михайлівський монастир – погляд крізь віки. Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубицького монастиря (Київ, 17 вересня 2010 р.). – Київ. – С. 302-312. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Графіті зі згадкою Всеволода Ярославича в світлі нових епіграфічних досліджень в Софії Київській // Видубицький Михайлівський монастир – погляд крізь віки. Збірник матеріалів наукової конференції, присвяченої 940-літтю Свято-Михайлівського Видубицького монастиря (Київ, 17 вересня 2010 р.). – Київ. – С. 364-371.

Эсхатологические даты в древнейших граффити Софии Киевской // Память и надежда: горизонты и пути осмысления / Сост. К. Б. Сигов. – Киев. – 2010. – С. 484-507. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Реконструкція напису-посвяти на іконі XVIII ст. з образом Св. Миколая з Музею Волинської ікони // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Матеріали XVII міжнародної наукової конференції, м. Луцьк, 21-22 жовтня 2010 року. – Луцьк. – С. 45-46.

“Двовір’я” дяків церкви Спаса на Берестові: до проблеми прочитання й інтерпретації запису на стародавньому фасаді храму // Несторівські студії: Святість та святині Давньої Русі. – К. – С. 102-107.

К вопросу о времени создания, перестроек и реконструкции первоначального вида декора нижнего яруса главного алтаря Софии Киевской в свете новых эпиграфических исследований // Архитектурное наследство. – Москва. – № 53. – С. 5-24.

Графіті на фресках XVII ст. церкви Спаса на Берестові: деякі попередні підсумки дослідження // Могилянські читання 2009 року: Збірник наукових праць: Мазепинська доба в культурі України. – Київ. – С. 202-209.

Древнейшие граффити Софийского собора в Киеве и его датировка // Byzantinoslavica: Revue internationaledes etudes byzantines / Milko P., Havlikova L. – Prague, 2010. – Tome LXVIII (2010), 1-2. – S. 205-240. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Частина ІІ: Приділ свв. апостолів Петра і Павла. – Київ. – 272 с.

Новые эпиграфические исследования и вопросы персонификации однофигурных женских фресок в северо-западной части Софии Киевской // Кондаковские чтения ІІІ. Человек и эпоха: античность – Византия – Древняя Русь. – Белгород. – С. 339-358. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Молитовний напис Брячислава Святополковича з Софії Київської // Праці Центру пам’яткознавства. – Київ. – Випуск 18. – С. 211-217.

До питання про час виконання фресок з образами мучениць у вімі центральної нави Софії Київської // Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28-29 травня 2009 р.) – Київ. – С. 111-115.

Автограф князя Брячислава в Софії Київській // Софійські читання. Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Духовний потенціал та історичний контекст християнського мистецтва” (Київ, 28-29 травня 2009 р.) – Київ. – С. 275-281.

Эсхатологический календарь в граффити на фресках Софии Киевской // Труды Государственного Эрмитажа: [T.] 51: Византия в контексте мировой культуры: материалы конференции, посвященной памяти Алисы Владимировны Банк (1906 – 1984) / Государственный Эрмитаж. – Санкт-Петербург. – С. 18-34. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Написи-графіті XVI-XVII століть центральної нави Софії Київської як джерело до біографістики та генеалогії // Український археографічний щорічник. Нова серія. Випуск 15 / Український археографічний збірник. Том 18. – Київ. – С. 117-128. – У співавторстві Н. О. Сінкевич.

Фрагменти “Літопису Софійського собору”: три графіті у приділі свв. апостолів Петра і Павла зі згадками митрополитів ХІ – ХІІ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Т. 20. – Київ. – С. 27-38.

2011

Святая Варвара в стенописи Софии Киевской: новые исследования граффити, атрибуция и святокультовый статус образа // Российское византиноведение: Традиции и перспективы. Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов. – Москва. – С. 167-170. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (з результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкві Спаса на Берестові) // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев’ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.). – К. – С. 102.

Київський священик ХІІ ст. Мартін та його автографи-графіті в Софійському соборі та Кирилівській церкві // Історія релігій в Україні: Науковий щорічник. – Львів. – С. 28-37.

Корпус графіті Софії Київської (ХІ – початок XVIII ст.). Ч. 3: Центральна нава. – Київ. – 400 с.

Нові джерела до історії унії в Києві: графіті апсиди головного вівтаря Софії Київської // Архів Української Церкви. Серія 1. Дослідження. Випуск 1. Історія унії на Київщині 1596 – 1839 років. – Львів. – С. 67-78. – У співавторстві Н. О. Сінкевич.

The latest studies of graffiti of St. Sophia of Kyiv // Proceeding of the 22nd International Congress of Byzantine Studies (Sofia, 22-27 august 2011). – Volume III. Abstracts of free communications. – Sofia. – P. 404.

Праздник в иконографии Софии Киевской // Праздник: благодарение, освобождение, единение / Сост. К. Б. Сигов. – К. – С. 191-216. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Родина київського священика ХІІ ст. за матеріалами епіграфіки // Несторівські студії: Єфросинія Полоцька в історії Православ’я: Доповіді науковців VIII Несторівських студій. – Київ. – С. 64-70.

Нові епіграфічні знахідки: графіті на уламках фресок та плінфи з розкопок 2002 року на подвір’ї Софії Київської // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції / [під ред. єп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Єпіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – Київ. – С. 262-268.

Персоніфікація образів святих жон у північно-західній частині Софії // Пам’ятки України: історія та культура. – Київ. – № 3-4 (167-168), липень-грудень. – С. 30-43. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Княжий знак-графіті в північній галереї // Пам’ятки України: історія та культура. – Київ. – № 3-4 (167-168), липень-грудень. – С. 44-49. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Свята Варвара в стінопису Софії Київської: нові дослідження графіті, атрибуція та святокультовий статус образу // Могилянські читання 2010 року: Зб. наук. пр.: Проблеми збереження та вивчення музейних пам’яток. Сучасний стан, новітні технології, перспективи. – Київ. – С. 264-272. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Нова знахідка графіті 1022 р. на південних хорах Софії Київської // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко. – Київ. – С. 57-62.

Новітні дослідження підлог у Софії Київській у 2010 р. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Збірка статей на пошану д. іст. наук, проф. Н. М. Нікітенко. – Київ. – С. 120-126. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Нова знахідка графіті зі згадкою Всеволода Ярославича у Софії Київській // Праці Центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць. – Київ. – Вип. 20. – С. 330-334.

Графіті на уламках фрескового тиньку з розкопок 2002 року на подвір’ї Софії Київської // Переяславіка: Наукові записки Національного історико-етнографічного заповідника „Переяслав” / Збірник наукових статей. – Випуск 5 (7). – Переяслав-Хмельницький. – С. 355-361.

Нововиявлені ранні датовані графіті на фресках Софії Київської та їхній історичний контекст (записи № 1684, № 2126 та № 2204) // Студії з архівної справи та документознавства. – Київ. – Т. 19, кн. І. – С. 90-99. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Атрибуція княжого знаку-графіті в північній внутрішній галереї Софії Київської // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. збірка наукових праць. – Київ. – Число 19. – С. 136-145. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Об’єктивна критика чи химери кривого дзеркала? (з приводу “епіграфічних нотаток” Т. Бобровського) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. збірка наукових праць. – Київ. – Число 19. – С. 280-299.

Графіті про крадія Кузьму в західній внутрішній галереї Софії Київської: молитва-покаяння, іронічний напис чи прокляття? // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України. – Київ. – Том 23. – С. 18-24.

2012

Новая датировка Софии Киевской: конструктивная критика или профанация концепции? – Киев. – 48 с. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко та Т. М. Рясною.

Нове джерело до історії київського Софійського монастиря ХІ ст. // Труди Київської Духовної Академії: богословсько-історичний збірник Київської православної богословської академії Української Православної Церкви Київського Патріархату. – Київ. – № 9. – С. 37-40.

До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.). – Київ. – С. 175-176. – У співавторстві з Л. Б. Колодницьким.

Граффити и дата постройки церкви Спаса на Берестове в Киеве // Архитектурное наследство. – Москва. – Выпуск 56. – С. 30-37.

Древнейшие граффити Софии Киевской и время ее создания. – Киев. – 232 с. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

До історії давньоруського пасхального інструментарію: „рука Іоанна Богослова” в графіті Софії Київської // Праці Центру пам’яткознавства: Збірник наукових праць. – Київ. – Вип. 21. – С. 267-273.

Детские граффити в Софии Киевской // Детство в христианской традиции и современной культуре / Сост. К. Б. Сигов. – Киев. – С. 396-405.

Армянская часовня в Софии Киевской // Материалы международной научной конференции “Художественная культура армянских общин на землях Речи Посполитой” (г. Минск, 9-11 октября 2012). – Минск. – С. 25-27.

Нове джерело до історії київського Софійського монастиря ХІ ст. // Богословський вісник: Збірник наукових праць. – № 6. – Чернівці. – С. 115-121.

“Малая эсхатология” Древней Руси в контексте новых эпиграфических открытий в Софии Киевской // Дриновський збірник. – Т. V. – Харків-Софія. – С. 297-304.

Вірменські графіті на стінах Софії Київської та деякі питання розташування й часу функціонування “вірменської каплиці” // Культура і мистецтво вірменської діаспори в Україні: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19-20 листопада 2011). – Львів. – С. 53-63.

Дорогоцінний Хрест в стінописі Софії Київської: реконструкція первісного вигляду та історичні паралелі // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської наукової конференції / [під ред. архієп. Переяслав-Хмельницького і Бориспільського Епіфанія (Думенка) та прот. Віталія Клоса]. – Київ. – С. 258-261. – У співавторстві з Л. Б. Колодницьким.

Nowe źródła do historii Kościola unickiego w Kijowe: graffiti w absydzie głównego ołtarza katedry św. Zofii // Studia Źródłoznawcze. – T. L. – S. 75-80. – У співавторстві з Н. О. Сінкевич.

Новое свидетельство русско-финских контактов XI в. // Проблемы истории и археологии Украины: Материалы VIII Международной научной конференции (Харьков, 9-10 ноября 2012 г.). – Харьков. – С. 69.

Современные исследования монументальной живописи и граффити Кирилловской церкви в Киеве и ее датировка // Сугдейский сборник. – Вып. V: Материалы V Судацкой международной научной конференции «Причерноморье, Крым, Русь в истории и культуре» (г. Судак. 23-24 сентября 2010 г.). – Киев-Судак. – С. 151-167. – У співавторстві з І. Є. Марголіною.

Реліквія Чесного Хреста і фрески Софії Київської // Могилянські читання 2011 року: Збірник наукових праць: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування. – Київ. – С. 83-93. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

Исследование полов в Софии Киевской в 2010 г. // Могилянські читання 2011 року: Збірник наукових праць: Християнські реліквії: вивчення, збереження, експонування. – Київ. – С. 417-422. – У співавторстві з Мих. Нікітенком.

История реставрации, перестроек и изменений функционального назначения восточной части южной внутренней галереи Софии Киевской // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – Київ. – С. 208-235. – У співавторстві з Н. Остапчуком та Л. Колодницьким.

Ще раз про дату поставлення Іларіона митрополитом в світлі даних софійської епіграфіки // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – Київ. – С. 236-248.

Датування київської Кирилівської церкви у світлі сучасних досліджень її монументального живопису та графіті // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна. Вип. ІІ: збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Дмитра Власовича Айналова (1862-1939 рр.). – Київ. – С. 257-275. – У співавторстві з І. Є. Марголіною.

Нова спроба дезавуювати ювілей Софії Київської // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Випуск 16-17. – С. 111-128. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко та Т. М. Рясною.

Ще про натурні дослідження Софії Київської // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Випуск 16-17. – С. 129-150. – У співавторстві з Н. М. Нікітенко.

До питання атрибуції княжого знаку з приділа свв. Іоакима та Анни Софії Київської // Праці центру пам’яткознавства. – Київ. – Випуск 22. – С. 236-240.

2013

Перші служителі Кирилівської церкви диякон Федір та священик Мартин // Пам’ятки України: історія та культура. – № 2 (лютий).– С. 26-31.