к. і. н. СТАРИКОВ Григорій Миколайович

Закінчив історичний факультет Сумського педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (2005) та аспірантуру Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (2008). Працює у відділі від початку 2011 року.

Захистив кандидатську дисертацію за темою “Епістолярна спадщина Дмитра Багалія як джерело до вивчення громадського життя кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.” (2011). В межах дисертаційного дослідження здійснив виявлення та опрацювання епістолярної спадщини Дмитра Багалія. Даний комплекс листування планується опублікувати якості VI том видання: Багалій Д. І. Вибрані праці у 6 томах.

Протягом 2012‒2013 рр. підготував до друку щоденник Олександра Кониського “Думки і помітки” (1883−1886).

Основні статті:

Ісламський фундаменталізм: історія і сучасність. // Сумська Старовина. — 2004. — № XIII–XIV. — С. 136–142.

Ісламська модель розвитку як відповідь на виклик сучасності. // ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія. Матеріали четвертої міжнародної науково-теоретичної конференції. 26‒27 травня 2005 р. м. Київ. Ч. 1. / Ред.: Г. П. Балабанова. — К.: Фенікс, 2004. — С. 154–157.

Криза ісламської цивілізації та пошук шляхів її подолання на сучасному етапі. // Філософські науки. — 2006. — С. 243–248.

Світова релігія давнього світу: культ бога Мітри в історії людства. // Науковий Вісник Чернівецького університету. — 2006. — Вип. 301–302. — С. 165–168.

Політичне становище Валахії під час правління Влада ІІ (1436–1442, 1443–1446). // Х Сходознавчі читання А. Кримського. Тези доповідей міжнародної наукової конференції (Київ, 5–6 жовтня 2006 р.). — С. 154–156.

Епістолярій як джерело до вивчення громадсько-політичного життя України другої половини ХІХ ст. // Історичні науки (Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка). — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. — С. 114–118.

Листування Д. І. Багалія з редакторами “Київської старовини” як джерело до вивчення творчої співпраці. // Університет. — 2007. — № 4. — С. 59‒67.

До питання про початок наукової діяльності Д.І.Багалія (1882‒1889 рр.) (за матеріалами листування з О. Ф. Бичковим). // Сумська Старовина. — 2007. — № ХХІ‒ХХІІ. — С. 15‒21.

Листування Д. І. Багалія з редакцією журналу “Киевская Старина”. / Передмова, упоряд. і комент. Г. М. Старикова. // Сумська Старовина. — 2007. — № ХХІ‒ХХІІ. — С. 22‒55.

Листи Дмитра Багалія до Олександра Оглоблина. / Передмова, упоряд. і комент. Г. М. Старикова. // Сумський історико-архівний журнал. — 2007. — № ІІ‒ІІІ. — С. 128‒151.

Д. І. Багалій і український національний рух кінця ХІХ – початку ХХ ст. // Сумська старовина. — 2008. — № ХХІV. — С. 137‒145.

До біографії та епістолярної спадщини М. М. Бакая. // Передмова, упорядкування і коментарі Г.М. Старикова. // Сумський історико-архівний журнал. — 2008. — № ІV‒V. — С. 118‒144.

Постать Д. І. Багалія в українській історіографії. // Історіографічні дослідження в Україні. — 2008. — Вип. 19. — С. 259‒282.

Стан архівної справи на Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. (за матеріалами листування Д. І. Багалія) // Сумська старовина. — 2009. — № ХХVІ‒ХХVІІ. — С. 177‒181.

Діяльність Комісії із вивчення соціально-економічної історії України XVIII‒XIX ст. // Сумська старовина. — 2009. — № XXVIII‒XXIX. — С. 43‒58.

До питання про дослідження епістолярної спадщини Дмитра Багалія // Збірник Харківського Історико-Філологічного Товариства. — 2009. — Нова серія. Том 13. — С. 37‒40.

Рец. на: [Чотири розповіді про Дмитра Багалія / Упоряд., переднє слово О. Багалій. — Харків: Видавництво “САГА”, 2007. — 94 с.] // Схід-Захід. Історико-культурологічний збірник. — 2009. — Вип. 13‒14. — С. 406‒408.

Матеріали до біографій Петра та Олександри Єфименків // Сумський історико-архівний журнал. — 2009. — № VI–VIІ. — С. 36–61.

Листи О. П. Оглоблина до Д. І. Багалія як джерело до історії створення та діяльності Комісії із вивчення соціально-економічної історії України ХVIII–ХХ ст. (1929‒1934 рр.) // Сумський історико-архівний журнал. — 2010. — № Х‒ХІ. — С. 83‒113.

Рецензія на видання [Правдиве українське серце. Олександр Рибалко / Упорядники Ігор Гирич та Катерина Рибалко. — Київ: Видавничий дім “Простір”, 2010] // Сумський історико-архівний журнал. — 2010. — № Х‒ХІ. — С. 261‒262; Те саме: Критика. – 2010. — листопад-грудень (Рік ХІ, число 11‒12 (157‒158). — С. 41.

Листи Дмитра Багалія до Опанаса Бичкова / Український археографічний щорічник. — 2010. — Вип. 15. — С. 434‒475.

Огляд видання Дрогобицький краєзнавчий збірник / ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович, Я. Ісаєвич та ін. — Вип. ХІІІ. — Дрогобич: КОЛО, 2009. — 412 С. / Український археографічний щорічник. — 2010. — Вип. 15. — С. 664‒669.

Чернетка однієї праці Дмитра Багалія // Сумський історико-архівний журнал. — 2011. — № ХІІ—ХІІІ. — С. 80‒83.

Останні листи Олександри Єфименко // Сумський історико-архівний журнал. — 2011. — № ХІV‒ХV. — С. 65‒68.

Академія пам’яті Ярослава Дашкевича (25. 02. 2011) // Сумський історико-архівний журнал. — 2011. — № ХІІ‒ХІІІ. — С. 206‒209.

Долаючи ілюзію двох історичних пам’ятей: про книгу Ігоря Гирича “Історичні причини наших поразок і перемог” // Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання. — 2011. — № 6. — С. 20; Те саме: Критика. — Число 7‒8 (165‒166). Липень-серпень 2011. — С. 9.

Хроніка наукового життя (145 років з дня народження М. С. Грушевського, 175 років з дня народження О. Я. Кониського, 75 років Інституту історії, презентація книги Тимоті Снайдера “Криваві землі”) // Сумський історико-архівний журнал. — 2011. — № ХІV‒ХV. — С. 252‒254.

Рец. на: Однороженко О. Українська (руська) еліта доби Середньовіччя і раннього Модерну: структура та влада. — К.: Темпора, 2011. — 422 с.; іл. // Сумська старовина. — 2011. — № ХХХV. — С. 211‒212.

Рец. на: “Українські декабристи чи декабристи на Україні?”: Рух декабристів очима істориків 1920-х років / Упор., вступ. ст. та прим. Григорія Казьмирчука та Юрія Латиша. — К.: Логос, 2011. — 195 с. // Критика. — 2012. — Рік ХVI, Число 5 (175). — С. 30.

“Зачистка ідеологічної території напередодні заснування Інституту історії АН УРСР. Д. І. Багалій і більшовицька репресивна машина в останні роки життя” // Історіографічні дослідження в Україні. — Випуск 22: Доповіді та матеріали Міжнародної наукової конференції “Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття”, 20–21 жовтня 2011 р., м. Київ / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), О. А. Удод (відп. ред.) та ін. — К.: Інститут історії України, 2012. — C. 665‒680.

Інтерв’ю з Ігорем Гиричем // historians.in.ua.

Фрагменти з ненадрукованого щоденника Олександра Кониського // historians.in.ua.

Фрагменти з юнацького щоденника Сергія Єфремова // historians.in.ua.

Ігорю Гиричу – 50 // Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — № . — С. 166‒167.

Чернетка виступу Д. І. Багалія на І з’їзді архівних працівників РСФРР (14–19 березня 1925 року) // Український археографічний щорічник. — Вип. 16/17. — К., 2012. — С. 432‒437.

Два листи Дмитра Іловайського з “Автобіографії” Дмитра Багалія // Український археографічний щорічник. — Вип. 16/17. — К., 2012. — С. 713‒714.

Призабуті імена: Микола Бакай // http://historians.in.ua.

Рец. на: “Підгайці та Підгаєччина”/ Упор. С. Колодницький. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2012. — 768 с. // http://historians.in.ua; Те саме: Пам’ятки України. — 2013. — № 4. — С. 21.

На згадку про Олександру та Тетяну Єфименків // http://historians.in.ua.

Упорядкування:

Єфремов С. Щоденник; Про дні минулі: (Спогади) / Упорядкування: І. Гирич; підготовка текстів: В. Плачинда, Л. Білик, Г. Стариков; коментарі: В. Плачинда, Н. Плачинда, В. Пономарьов, Л. Портнова, Г. Стариков. — К.: Темпора, 2011. — 792 с.

Хроніка 2000. Український культурологічний альманах. Україна–Угорщина. У 2-х частинах / Упорядник Григорій Стариков.
№ 2 (88). — 2011. — 364 с.
№ 3 (89). — 2011. — 462 с.

Гирич Ігор Борисович: (Біобібліографічний покажчик) / Упоряд. В. Кравченко, Г. Стариков, Я. Федорук; наук. ред. К. Козелецька, Я. Федорук. — К., 2012. — 80 с.