Вийшов другий випуск “Славістичної збірки”


Щойно побачило світ нове видання

СЛАВІСТИЧНА ЗБІРКА.Вип. 2: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2016. – 440 с., іл.

Матеріали збірки охоплюють досить широке коло слов’янознавства. Це, насамперед, публікації, присвячені відомому українському славісту, творцю сучасної української археографії члену-кореспонденту Національної академії наук України Павлу Степановичу Соханю.
Значний блок складають публікації джерел, досліджень, присвячених сучасному джерелознавству в сфері слов’янознавства, історіографічні дослідження, матеріали з історія європейського слов’янознавства. Низка статей присвячена актуальним питанням вивчення історії та культури слов’янських країн.

ЗМІСТ

Пам’яті Павла Соханя (1926–2013)

Д. Гордієнко (Київ). Українсько-болгарські відносини доби середньовіччя в дослідженні Павла Соханя …. 5

М. Наконечна (Ніжин). Концепція життєтворчості Л. В. Сохань як форпост української науки …. 22

Джерела та джерелознавство слов’янської історії

О. Маврін (Київ). Українська академічна археографія 80-х рр. ХХ ст.: від колоніальної до постколоніальної практики …. 29

І. Ярмошик (Житомир). Листи Станіслава Жолкєвського як джерело до історії українського козацтва на зламі XVI–XVII ст. …. 43

О. Ковальчук (Київ). Дослідження козацької еліти в першій половині ХІХ ст.: історіографічний, джерелознавчий та археографічний аспект …. 81

І. Ворожбит (Київ). Листи О. Кістяківської до О. Кістяківського як джерело до вивчення повсякдення міста Києва другої половини ХІХ ст. …. 89

І. Старовойтенко (Київ). Леонід Жебуньов у сюжетах епістолярію до Бориса Грінченка (1905–1910 роки) …. 97

А. Папакін (Київ). Польський збройний чин під час Першої світової війни 1914–1918 рр. в українських архівах …. 112

О. Макміллан (Одеса). Особисті матеріали А. В. Флоровського в архіві РАН як джерело вивчення “болгарського” періоду життя М. Г. Попруженка …. 120

В. Корнієнко (Київ). Питання збереження фресок Успенського собору Єлецького монастиря у 1927 р. (за документами фонду Олекси Новицького) …. 130

А. Яворський (Івано-Франківськ). Джерела до вивчення діяльності професійних організацій українських селян і робітників у Чехословаччині у 20–30-х роках ХХ століття …. 138

О. Каковкіна (Дніпро). Матеріали фонду ЦК КПУ ЦДАГО України як джерело з історії українсько-болгарських/радянсько-болгарських відносин другої половини 1940-х – 1980-х рр. …. 145

Історіографія та історія слов’янознавства

Н. Солонська (Київ). Наукові заходи як напрям діяльності Українського комітету славістів (2005–2014) …. 155

В. Потульницький (Київ). Образ України у британській історичній та політичній думці ХІХ – першої третини ХХ ст. …. 166

О. Юга (Кам’янець-Подільський). Проблема пошуку річпосполитською політичною елітою шляхів розв’язання “української проблеми” в середині XVII ст. у польській історіографії …. 175

О. Біла (Житомир). Публікації із етнографії слов’янських народів на сторінках волинської періодики (ХІХ – поч. ХХ ст.) …. 184

Ł. Bartosik (Łódz). Ukraina (Galicja Wschodnia) – za czasów księstwa warszawskiego, w świetle polskiej prasy …. 197

О. Ковтуненко (Житомир). Роль країн-учасниць поділів Речі Посполитої у висвітленні російської історіографії ХІХ ст. …. 216

Л. Мушкетик (Київ). Слов’янське народознавство на сторінках історико-статистичної серії “Австро-Угорська монархія в описах та ілюстраціях” (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) …. 228

І. Мороз (Київ). Славістичні погляди Івана Крип’якевича за матеріалами його неопублікованої монографії “Київська Русь (початок Київської держави)” …. 236

К. Івангородський (Черкаси). Сучасна історична наука в Білорусі з погляду білоруських істориків …. 247

Історія та культура слов’ян

В. Корнієнко (Київ). Нововиявлений фресковий образ св. цілителя Козми в західній внутрішній галереї Софії Київської …. 259

О. Головко (Київ). Похід волинських князів Данила та Василька Романовичів у Польщу (1229 р.) у розповіді галицько-волинського літопису …. 262

О. Джура (Київ). Династія Неманичів: шлях від католицької до православної ідентичності …. 272

Н. Нікітенко (Київ). Ікона “Богородиця Нікопея” на Золотих воротах як захисний символ Києва …. 282

П. Яницька (Київ). Логишинська ікона Божої Матері “Королева Полісся” в контексті вивчення релігійного станкового живопису Білорусі XVII–XVIII ст. …. 293

Н. Полонська-Василенко (Мюнхен). До історії першої Новоросійської губернії (1764–1774) / Публ. та ред. Д. Гордієнка …. 305

О. Малюта (Київ). “Винайдення традиції” у період національного відродження кінця XVIII – початку XX ст. (на прикладі європейських народів) …. 327

Р. Ковальчик (Лодзь). Рік 1812. Чому Наполеон не пішов на Київ? …. 339

Б. Крупницький (Гіммельпфортен). Революційні перетворення в сучасній українській історії / Пер. з англ. Д. Гордієнка …. 352

Ю. Яковлєв (Івано-Франківськ). Русько-українська радикальна партія на Перемишльщині (1890-ті рр.): основні напрями діяльності …. 357

А. Стародуб (Київ). Особливості фабули та сюжету роману М. Брешко-Брешковського “Ряса и кровь” …. 379

А. Сенюк (Запоріжжя). Болгарські освітні заклади південної України (20–30 рр. ХХ ст.) …. 387

О. Новікова (Київ). Болгарський період в житті та діяльності дослідника української історії Венедикта Мякотіна …. 396

В. Ковальчук (Київ), Я. Антонюк (Київ). Василь Кук у повсякденному житті (кін. 1940-х – поч. 1950-х рр.) …. 400

А. Кавунник (Київ). Діяльність комітету з питань європейської інтеграції та постійної делегації України в ПА “Євронест”: джерела до вивчення, етапи розвитку …. 413

Скорочення …. 426

Contents …. 427

Придбати збірку можна в Інституті української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Довідки: (097) 758-68-69, iuad@ukr.net