“Православ’я в Україні: Українська Церква в історії українського державотворення”

У вівторок 20 листопада 2018 року до 100-ліття Української революції, державного органу в справах релігій та боротьби за автокефалію відбудеться VIII Міжнародна наукова конференція “Православ’я в Україні: Українська Церква в історії українського державотворення”.

Організатори:

• Українська Православна Церква Київського Патріархату,
• Київська православна богословська академія,
• Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України,
• Національний заповідник “Софія Київська”.

Основні напрями роботи:

 БОГОСЛІВ’Я
 ЦЕРКВА В РОКИ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917–1923 РР.)
 ЕТАПИ, ПЕРІОДИЗАЦІЯ, ТА СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ В СПРАВАХ РЕЛІГІЙ
 СОБОРНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ
 ЦЕРКОВНЕ ПРАВО
 ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ
 БІОГРАФІСТИКА. ПОСТАТІ В ІСТОРІЇ ЦЕРКВИ
 ДЖЕРЕЛА. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО. ІСТОРІОГРАФІЯ
 БРАТСЬКИЙ РУХ
 ІСТОРІЯ ОСВІТИ ТА НАУКИ ГЕТЬМАНЩИНИ
 БІБЛІОЛОГІЧНА, БОГОСЛОВСЬКА, ЦЕРКОВНО-ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА КДА
 УКРАЇНСЬКА ЦЕРКВА ТА БОГОСЛОВСЬКА ДУМКА В ДІАСПОРІ
 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ДУХОВНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ
 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ XXI СТ.
 ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
 ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Робочі мови: українська, англійська.

Місце проведення: Київська православна богословська академія (01601 Київ, вул. Трьохсвятительська 8, Актова зала).

Охочих взяти участь у роботі конференції просять завчасно надіслати текст виступу з метою публікації у збірнику матеріалів конференції (до 20 вересня 2018 р.) на адресу:
Протоієрей Віталій Клос: vita1108@ukr.net (+38066-3507129).
Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38067-6058863)
Вячеслав Корнієнко: aqwila@ukr.net (+38097-1800106)

До матеріалів додати заявку із зазначенням теми доповіді, відомостей про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, звання, посада та місце роботи), а також контактних даних.
Видання матеріалів конференції передбачається у фаховому видані з богослів’я «Трудах КДА» та окремому збірнику.

Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції.

Статті приймаються такими мовами: українська, кримськотатарська, англійська, польська, білоруська, чеська, словацька, болгарська, сербська, хорватська та македонська.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Текст статті повинен мати такі елементи:
1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3) Формулювання мети статті (постановка завдання).
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
2. Форматування тексту статті:
– текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціювати. Ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;
– обсяг 7–12 сторінок (разом з бібліографією);
– шрифт Times New Roman, 14 pt;
– міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
– параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;
– у першому рядку ліворуч – індекс УДК;
– у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);
– через рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;
– через рядок з абзацу – анотація українською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
– у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним);
– через рядок – текст статті;
– через рядок – Список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;
Зразок:
на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – 206 с.
на статтю: Митрополит Епіфаній (Думенко). Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.
– покликання на літературу повинні бути оформленні у вигляді квадратних дужок, де перша цифра – порядковий номер у списку використаних джерел та літератури, а друга – номер сторінки – [5, с. 346];
– через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);
– у наступному рядку по центру – НАЗВА СТАТТІ англійською мовою (центру прописний жирний шрифт);
– через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
– у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
– за наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
3. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну.
4. Контрольний роздрук файлу подати в одному примірнику.
5. Автори без наукового ступеня до статті подають рецензію доктора чи кандидата наук.
6. Окремо просимо подати короткі відомості про автора: сан, ім’я та прізвище, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, факс, Е-mail