“Київ – Константинополь: до витоків Українського Православ’я”


ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
Інститут церковної історії
Київська православна богословська академія

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ
Національний заповідник “Софія Київська”

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського

у п’ятницю 31 січня 2020 року проводять наукову конференцію “Київ – Константинополь: до витоків Українського Православ’я”

Основні напрями роботи:

— Місія першопокликаного апостола Андрія у візантійській та українській культурі,
— Константинополь в українській традиції,
— Константинопольський Патріархат і Україна,
— Візантійська місія на землях України,
— Візантія і становлення державності Руси-України,
— Схід – Захід, Північ – Південь в історії України та української культури,
— Падіння Константинополя в історії Європи та України,
— Візантійський спадок в українській духовній культурі,
— Свята гора Афон та Україна.

Робочі мови: українська, грецька, англійська. Проїзд і проживання за рахунок учасників конференції.

Конференція відбудеться у Національному заповіднику “Софія Київська” (01001, Київ, вул. Володимирська, 24). Охочим взяти участь у роботі конференції завчасно надіслати заявку з темою виступу та відомостями про автора (сан, ім’я та прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду, яку обіймаєте, назву навчального закладу чи наукової установи, які представляєте, адресу, телефон, Е-mail) (до 21 грудня 2019 р.) на адресу:
Протоієрей Віталій Клос: vita1108@ukr.net (+38066-3507129).
Дмитро Гордієнко: dmytro.gordiyenko@gmail.com (+38067-6058863)
Вячеслав Корнієнко: aqwila@ukr.net (+38097-1800106)

Видання матеріалів конференції передбачається в окремому збірнику (матеріали надсилати на одну з вище зазначених адрес до 31 березня 2020 року).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. Текст статті повинен мати такі елементи:
1) Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2) Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми, на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття.
3) Формулювання мети статті (постановка завдання).
4) Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
5) Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
2. Форматування тексту статті:
– текст статті має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft Word, сторінки без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Тире (–) та дефіс (-) чітко диференціювати. Ініціали та прізвище писати через нерозривний проміжок;
– шрифт Times New Roman, 14 pt;
– міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25;
– параметри сторінки: верхнє і нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5см;
– у наступному рядку праворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище (жирний шрифт);
– через рядок – НАЗВА СТАТТІ – по центру прописний жирний шрифт;
– через рядок з абзацу – анотація українською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
– у наступному рядку з абзацу – Ключові слова: (не курсивом, виділити жирним), перелік ключових слів (курсивом, не виділяти жирним);
– через рядок – текст статті;
– через рядок – Список джерел та літератури (цих слів не писати) має бути оформлений в алфавітному порядку згідно з чинними вимогами;
Зразок:
на книгу: Лотоцький О. Автокефалія. – К., 1999. – Т. 1. – 206 с.
на статтю: Епіфаній Думенко, митр. Роль Київської академії в історії та сьогоденні // Православ’я в Україні: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції. – К., 2015. – С. 14–21.
– покликання на літературу – автоматичні посторінкові;
– через рядок ліворуч – сан, ім’я та прізвище або ініціали та прізвище англійською мовою (жирний шрифт, не курсив);
– у наступному рядку по центру – НАЗВА СТАТТІ англійською мовою (центру прописний жирний шрифт);
– через рядок з абзацу – текст анотації англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
– у наступному рядку з абзацу – Key words: перелік ключових слів англійською мовою (курсивом, не виділяти жирним);
– за наявності ілюстрацій, вони подаються в електронному варіанті з роздільною здатністю не менше 300 dpi.
3. Текст і супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені, а прізвища та інші власні назви, а також терміни мають бути звірені й уніфіковані. Бажано уникати абревіатур, а в разі потреби – розшифровувати їх. Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей та допущені авторами помилки і залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними огріхами та тих, що надійшли пізніше визначеного терміну.