“Славістична збірка”. – Випуск 5


“Славістична збірка”. – Випуск 5. За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. – К., 2020. – 232 с., іл. 

ISSN 2522-462X

 

За редакцією Дмитра Гордієнка та Вячеслава Корнієнка

Видання зареєстровано Міністерством юстиції України (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ No 22716–12616Р від 04.05.2017)

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (протокол No 8 від 20 жовтня 2020)

 

ISSN 2522-462X

© Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 2020

© Д. Гордієнко, 2020
© В. Корнієнко, 2020
© Автори статей, 2020

 

Зміст

Джерела та джерелознавство

Папакін Г. (Київ). Джерелознавство у цифровому світі: що робити? ………………..5
Маврін О. (Київ). Англомовна Ucrainica: матеріали до бібліографії ……………….17
Ковальчук О. (Київ). Актова археографія на сторінках
“Архива Юго-Западной России”: флуктуація форм ………………………………….21
Корнієнко В. (Київ). Лист Надії Кибальчич до Михайла Грушевського
(публікація епістолярної пам’ятки) ………………………………………………………….31
Історіографія, методологія та історія слов’янознавства
Гайденко П. (Київ). Історія давньоруської церковної організації:
труднощі написання (кілька методологічних суджень) …………………………….36
Старков В. (Київ). Микола Костомаров про ігровий чинник
у святковій культурі українців …………………………………………………………………53
Левченко В. (Одеса). Наукові комунікації одеських вчених-істориків
з часописом “Slavia” та їх значення для розвитку
українського слов’янознавства ………………………………………………………………..63

Історія та культура слов’ян

Ліхтей І. (Ужгород). Мета і наслідки другого походу чеського короля
Пршемисла Отакара ІІ на Пруссію на зламі 1267–1268 років ……………………74
Верамееў C. (Гомель, Беларусь). Мітрапаліт Леў Кішка і яго дзейнасць …………88
Котельницький Н. (Чернігів). Політичні зв’язки ліберальних земців
Північного Лівобережжя з представниками
українського національного руху (60–80 рр. ХІХ ст.) ……………………………….98
Кураєв О. (Київ). Канцлер Німецької імперії Отто фон Бісмарк
і питання поділу австрійської коронної землі Галичина
(1883–1888 pp.) ……………………………………………………………………………………..104

Хоменко В. (Конотоп). Питання співробітництва Михайла Грушевського
та Української партії соціалістів-революціонерів
у матеріалах есерівської преси ……………………………………………………………….117
Генералюк Л. (Київ). Quo Vadis, Україно? Поема “Сім літ”
Святослава Гординського: візуалізація періоду 1914–1920 рр. ………………..129
Стародуб А. (Київ). Особливості національної самоідентифікації
вищого православного духовенства в Польщі
на початку 1920-х рр. …………………………………………………………………….160
Солонська Н. (Київ). Хлібна нива українства на канадській землі:
слов’янський хліборобський світ
(по сторінках іммігрантських видань) ……………………………………………………184
Паўлава А. (Мінск, Беларусь). Колеравая палітра паэзіі беларускага вяселля …….195

Рецензії. Огляди

Гордієнко Д. (Київ). “…Засуджений на довічне життя”. [Рец.:]
Справа Василя Стуса. Збірка документів з архіву
колишнього КДБ УРСР, уклад. В. КІПІАНІ,
Х. (Віват), 2019, 688 с.; іл. –
(Серія “Історія та політика”) ………………………………………………………………….207
Гордієнко Д. (Київ). КАТЕРИНА ЩОТКІНА, Хроніки Томосу,
Х. (Віват), 2019, 304 с. – (Серія “Історія та політика”) …………………………….220
Contents …………………………………………………………………………………………………225