“Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку”


19-20 листопада 2015 року (четвер – п’ятниця) на базі Факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського відбудеться І-ша Всеукраїнська науково-практична конференція “Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку”.

Організатори:

— Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,
— Харківський національний університет міського господарства імені. О. М. Бекетова,
— Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України,
— Інститут історії України НАН України.

Мета конференції: залучення науковців, аспірантів та студентів до обговорення та аналізу проблем сучасної історичної науки, її взаємозв’язку з напрямами соціально-економічного, науково-освітнього і культурного розвитку нашої країни та сучасного світу.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії.
2. Давня та Нова історія України.
3. Нова історія України.
4. Історія освіти.
5. Історичні ювілеї 2015 року.
6. “Oral history” у сучасній історичній науці.
7. Кременчуцький край у контексті історії України.

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Матеріали конференції будуть видані у збірнику матеріалів конференції «Історичні, культурні та соціально-економічні аспекти регіонального розвитку». Бажаючим взяти участь у конференції необхідно надіслати до оргкомітету:

– заявку на участь (додаток А);

– текст наукової статті (6-7 сторінок) або тези наукової доповіді (2-3 сторінки).

Назва файлу заявки складається з номера секції, прізвища доповідача із позначкою для заявки – Заявка.
Наприклад: 2_Петренко_Заявка.doc
Назва файлу статті складається з номера секції, прізвища доповідача із вказівкою для статті – Стаття.
Наприклад: 2_Петренко_Стаття.doc
Текст статті необхідно надіслати не пізніше 10 листопада 2015 р. на електронну адресу naukahis@gmail.com (з поміткою «конференція – 2015»)
Включення статей у план конференції проводитиметься за рішенням організаційного комітету.
Якщо текст статті буде включено до програми конференції учаснику буде надіслано Інформаційний Лист № 2.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТІ:

Обсяг статті – 6-7 повних сторінок. Обсяг тез – 2-3 повних сторінок. Текстовий редактор Microsoft Word (7.0-2013). Формат аркуша – А 4, поля знизу – 2 см., справа – 2 см, зверху – 2 см, зліва – 2 см. Абзац виставляється автоматично (за допомогою лінійки). НЕ допускаються абзаци зроблені за допомогою пробілів чи табуляції. Розрізняйте дефіс ( – ) та коротке тире ( – ). Використовуйте знаки відповідно до правопису. Використовуйте лапки єдиного зразка «».

Стиль назви: шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний, усі літери великі, без відступу, рівняння по центру, автоматичний перенос слів заборонений. Стиль авторів: розташування через рядок після назви статті, шрифт Times New Roman, 12 pt, напівжирний курсив, без відступу, рівняння з лівого боку. Ліворуч прізвище, ім’я та по-батькові (повністю). Дозволяється розташовувати по два прізвища в одному рядку. Стиль тексту статті: шрифт Times New Roman, 12 pt, звичайний, абзац 1,25 см, вирівнювання по ширині. Інтервал між рядками – 1. Стиль посилань: назва ЛІТЕРАТУРА через рядок після тексту статті великими літерами, напівжирним курсивом, вирівнювання по центру, перелік посилань оформлювати курсивом, вирівнювання поширені. Посилання в тексті на літературу по мірі згадування в квадратних дужках. Оформлення посилань згідно з державними стандартами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

* Статті, які не відповідають вказаним вище вимогам, прийматися до друку не будуть.

* Редакційна колегія залишає за собою право відбору матеріалів до збірника.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ СУЧАСНОГО УКРАЇНЦЯ

Петренко Петро Петрович
к.і.н., доцент
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Проблема формування історичної пам’яті [1, с. 265-267].

ЛІТЕРАТУРА
1. Барановський Ю. С. Введення в історичну науку : навч. посібник / Ю. С. Барановський. – К. : Знання, 2011. – 319 с.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА:

ПІБ (повністю)
Прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника (обов’язково для студентів та старшокласників)
Повна назва установи (організації, навчального закладу), яку представляє учасник, її адреса
Посада
Курс (рік навчання)
Клас (для старшокласників)
Вчений ступінь
Напрямок (секція)
Тема доповіді
Домашня адреса
Контактний телефон
Електронна адреса (e-mail)
Форма участі (очна або заочна)
Потреба в проживанні
Дата заповнення

КОНТАКТИ:

Контактна особа: Василенко Дар’я Павлівна
Тел. 0963051438
E-mail: sakura_18_90@mail.ru

Інформаційний лист у форматі DOC