ДЕМІУРГ ПЕРЕДУСІМ ОЗНАЧАЄ МАЙСТЕР, ТОЧНІШЕ – ВІЛЬНИЙ РЕМІСНИК (Роздуми над книжкою: Потульницький В. А. Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака. Харків: Акта, 2021)

Напередодні російської навали у науковому видавництві «Акта» у Харкові вийшла друком чергова монографія професора Володимира Потульницького під назвою «Деміург. Історіософія Омеляна Пріцака». Через війну книга не змогла відбути належну такому піонерському дослідженню презентацію. Разом з тим на монографію вийшло з друку декілька фахових рецензій, одну з яких, за авторством член-кореспондентів НАН України Геннадія Боряка та Любові Дубровіної, опубліковану в щорічнику Національної бібліотеки ім. В.І.Вернадського «Рукописна та книжкова спадщина України» (Вип.27. – 2021. -С.333-340), вважаємо за необхідне розмістити на нашому сайті.

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=rks_2021_27_24